APSK15210U  Klinisk psykologi - Seminarhold

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Clinical Psychology - Seminar class

Kursusindhold

 

Seminarhold i efteråret 2018:

Seminarhold 1 v/ Barbara Hoff Esbjørn med Center for Angst og Behandlingsskolerne - Klinisk børnepsykologi: integration af teori og praksis

Vil du ud i verden og opleve hvordan praksis foregår? Vil du lære hvordan du bruger teori i et praksisfelt? Så er dette seminarhold muligvis noget for dig. Undervisningen er tilrettelagt i et samarbejde mellem Center for Angst og Behandlingsskolerne. Den studerende skal analysere, diskutere og reflektere over problematikken i en akademisk drøftelse med kolleger i klasselokalet, et reflektionspapir og i en synopsisbesvarelse.

Dele af læringen vil foregå på behandlingsskolerne, hvor de studerende vil lære mere om skolernes tilbud og de problematikker børn, der er indskrevet, oplever. Læringen vil bestå læsning af pensum, drøftelse i grupper udenfor klasseundervisningen, i klasseundervisningen (10 gange à 2 timer) vil der være oplæg fra studerende, øvelser og oplæg fra undervisere. Hertil lægges tid til observation på skolerne (10 timer).

Besøg på behandlingsskolerne vil være to dage a 5 timer i starten-midt  af semestret

Den studerende vil lære om de hyppigst forekommende emner indenfor den kliniske børnepsykologi: ADHD, autisme, angst, depression m.v.

Undervisningsform:
Undervisningen vil bestå af klasseundervisning (10 gange à 2 timer) samt observation og undervisning på skolerne (2 gange 5 timer). Klasseundervisningen vil foregå på specificerede dage, undervisning på behandlingsskolerne fastlægges senere.

Eksamensbestemmelser:
Kurset bestås via aktiv deltagelse. Denne defineres som:

 • Gruppefremlæggelse af ens emneområde på seminarholdet, samt
 • udfærdigelse af et reflektionspapir (2 sider) over observationer på behandlingsskolerne, samt 
 • en synopsis i grupper af 3 personer, der giver et akademisk svar på et praksisspørgsmål rejst af behandlingsskolerne (7 sider).

 

Seminarhold 2 v/ Stig Poulsen, Susanne Lunn & Line Rettig Lauritzen - Tilpasning af psykoterapi til klienten – en praksisrettet tilgang baseret på forskning

 

Psykoterapiforskningen har dokumenteret effekten af et større antal terapeutiske retninger for et stort antal psykiske lidelser. Men samtidig tyder forskningen på, at der generelt set kun er ubetydelige forskelle i effekt mellem veletablerede terapeutiske retninger. Der er derfor grund til at tro, at en stor del af terapiens effekt må tilskrives: a) faktorer, der er fælles for alle terapeutiske retninger, og b) et godt match mellem terapeut, behandlingsform, problemstilling og klient.

På denne baggrund vil seminarholdet behandle følgende spørgsmål:

 • Hvilke særlige karakteristika ved terapeuten bidrager til terapeutisk effekt?
 • Hvordan kan terapien tilpasses til den enkelte klients problemstilling, personlighed og præferencer,
 • Hvordan monitoreres terapien med henblik på en løbende tilpasning til klientens behov?

 

Eksamensbestemmelser:

 • Der er mødepligt (min. 75%).
 • Der stilles krav til forberedelse til hver undervisningsgang, herunder læsning af den angivne litteratur til den pågældende undervisningsgang
 • Holdet inddeles i grupper på ca. fire personer afhængig af holdstørrelse.
 • Hver gruppe holder et oplæg i løbet af semestret, hvor hele gruppen deltager aktivt. Oplægget skal baseres på selvvalgt litteratur, som supplerer og perspektiverer den obligatoriske litteratur.
 • De gange man ikke holder oplæg, skal hver gruppe udarbejde et responspapir, der dokumenterer, at man har læst den angivne litteratur
 • Ved afslutningen skal alt obligatorisk og selvvalgt litteratur være eksplicit anvendt i hver enkelt gruppes oplæg og responspapirer.

 

Seminarhold 3 v/ Morten Hvenegaard Pedersen - Kognitiv Adfærdsterapi – nyeste udvikling

Fagets formål er at den studerende tilegner sig viden om centrale begreber, teorier og empiriske fund vedrørende kognitive adfærdsterapeutiske metoder.

Kognitiv adfærdsterapi er en udbredt og evidensbaseret psykologisk behandlingsmetode til en række psykologiske lidelser og problemer. Kendskab til kognitive og adfærdsterapeutiske metoder vil være en fordel for psykologer, der vil arbejde i psykiatrien, kommuner eller i privat praksis.

På seminarholdets første del gennemgås de grundlæggende principper og metoder i kognitiv adfærdsterapeutisk udredning og intervention. På den anden del præsenteres de nyeste udviklinger inden for forskning i transdiagnostisk psykoterapi, bl.a. Ruminations-fokuseret kognitiv adfærdsterapi og Unified Protocol for Emotional Disorders.

Undervisningsform:
Undervisningen er en blanding af case baseret gruppearbejde, teoretiske oplæg, diskussioner og refleksioner på holdet.

Eksamensbestemmelser:
Der er mødepligt (min. 75%), og det forventes at den studerende forbereder sig til hver undervisningsgang, bl.a. ved læsning af pensumlitteraturen, samt ved aktiv deltager i gruppearbejde, oplæg, diskussioner og refleksion på holdet

 • Deltagelse i gruppearbejde, diskussion og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet.
 • Mundligt fremlæggelse af klinisk psykologisk case eller kortere oplæg om klinisk psykologisk tema: op til 2 gange i løbet af semestret.
 • Aflevering af 2 responspapirer af max 3 siders længde, på baggrund af pensumlitteratur samt relevant selvvalgt litteratur.

 

Seminarhold 4 v/ Timothy Skinner - Health Psychology – Chroníc illness
The aim of the unit is to introduce students to clinical issues in health psychology and to examine the psychosocial aspects of a range of illnesses, and to explore them with current theoretical models and research findings, and how these can inform clinical practice.  The unit will cover a range of different illnesses and conditions and will examine the psychosocial predictors and sequelae of those illnesses.  It will explore a range of theoretical models used to explain the coping and adjustment processes in health care.  The course will also include exploring the role of acceptance based approaches through experiential and theoretical learning.

 • Group Work: Assignment 1: develop a 30 second video to promote emotional well-being or self-care for individuals (children or adults) with a specified chronic disease. Language Danish

 

 • Individual Work:
  Assignment 1: describe the rationale for the theoretical approach used and how this was operationalized in the video approach taken. Maximum 4 pages. Language English.

  Assignment 2: interview an individual with a chronic illness and critically relate you understanding of their lived experience of living with the condition to one theoretical model chosen from the course.  Maximum 4 pages. Language English.

 

Seminarhold 5 v/ Katrine Zeuthen - Børns udvikling; Infantil seksualitet og seksuelle traumer. Forebyggelse, udredning og behandling.

På dette hold vil vi gennem teori, kvantitativ og kvalitativ empirisk forskning samt klinisk praksis undersøge børns udvikling, med særligt fokus på børns seksualitet og hvordan denne påvirkes, når et barn udsættes for seksuelle overgreb.

Vores fokus på psykoanalytiske teorier om udvikling og traumer vil blive suppleret med andre teoretiske perspektiver, når vi skal diskutere, hvordan man kan forebygge, udrede og behandle seksuelle overgreb. Herudover vil holdet have et gennemgående og generelt videnskabsteoretisk fokus på, hvordan vores teorier og begreber omkring vores fænomen præger vores måde at undersøge,  beskrive og imødekomme fænomenet på.

På holdet vil der blive lagt vægt på casearbejde, tematiseret i forhold til undervisningsplanen, som en indgang til analyser og diskussioner af, hvordan man kan arbejde terapeutisk med børn udsat for seksuelle traumer. Sager med mistanke om seksuelle overgreb mod børn er ofte svære at gennemskue, hvorfor emnet giver rig anledning til at diskutere forskellige videnskabelige, etiske, kulturelle og samfundsmæssige spørgsmål som forholdet mellem subjektivitet og objektivitet, fantasi og realitet, erindring og hændelse, oplevelse og udtryk.

Undervisningen foregår 14 gange a 2 timer, og der er mødepligt (min. 75% fremmøde – dvs  11 ganges fremmøde). Der stilles krav til forberedelse til hver undervisningsgang, herunder læsning af den i undervisningsplanen specificerede litteratur. Første undervisningsgang inddeles holdet i mindre grupper på 3-4, der igennem semesteret skal beskæftige sig med kliniske emner, problemstillinger og cases, der relaterer sig til temaerne fra undervisningsplanen, det obligatoriske pensum (i alt 600 sider), såvel som med inddragelse af relevant selvvalgt pensum (i alt 200 sider).

Temaerne skal gennemgås, analyseres og diskuteres mundtligt såvel som skriftligt og præsenteres på holdet på forskellige måder defineret af underviseren i løbet af semesteret, og som afslutningsvis skal afleveres samlet i en portefølje til underviseren suppleret med den selvvalgte litteratur. Beståelseskravet opfyldes ved en samlet vurdering af den studerendes velforberedte og aktive deltagelse i holdundervisningen, den selvvalgte litteraturs relevans og kvalitet samt den afleverede porteføjles faglige niveau og indhold.   

 • Et mundtligt oplæg: Med udgangspunkt i et af temaerne fra de forrige undervisningsgange skal gruppen i det mundtlige oplæg diskutere en relevant problemstilling. Denne diskussion baseres primært på den selvvalgte litteratur (200 sider).
 • Fire responspapirer (a´ maks. 3-4 sider): I disse responspapirer skal man dokumentere at man har læst det obligatoriske pensum (i alt 600 sider) samt demonstrere, at man kan anvende pensum til at analysere og diskutere relevante problemstillinger. Ved afslutningen skal alt obligatorisk litteratur være eksplicit anvendt i responspapirer. To af responspapirerne baseres på ”bundne arbejdsspørgsmål” og de to andre baseres på et selvvalgt spørgsmål, der besvares som en kritisk refleksion.
 • Afsluttende portefølje: Det mundtlige oplæg og responspapirer samles i en portefølje, der også indeholder en liste over, hvilke dele af pensum, der inddrages i hvilke responspapirer samt en  litteratur liste for den selvvalgte litteratur, der er anvendt i det mundtlige oplæg. Denne afleveres til underviseren ved undervisningens afslutning. Beståelseskravet opfyldes ved en samlet vurdering af den studerendes velforberedte og aktive deltagelse i holdundervisningen, den selvvalgte litteraturs relevans og kvalitet samt porteføljens faglige niveau og indhold.

 

Forventet seminarhold i foråret 2019:

Seminarhold 1 v/ Barbara Hoff Esbjørn med Center for Angst og Behandlingsskolerne - Klinisk børnepsykologi: integration af teori og praksis

 • Se beskrivelse ovenfor under efteråret 2018

 

 

Målbeskrivelser

Formålet med undervisningen i klinisk psykologi er - på basis af undervisningen på bacheloruddannelsen - at fremme en viden om, kritisk forståelse af samt evne til at anvende teorier, empiri, metoder og praksisformer fra det klinisk psykologiske fagområde, der sætter den studerende i stand til at indgå kompetent og reflekterende i kliniske praksissammenhænge samt bidrage til den fortsatte udvikling af fagområdet.

Overordnet mål for læringsudbytte

Ved afslutning af undervisningsmodulet kan den studerende redegøre for, analysere, reflektere kritiskover, diskutere og anvende centrale begreber, teorier og metoder fra den kliniske psykologi med henblik på at forstå og (re)formulere relevante problemstillinger samt under den fornødne faglige supervision planlægge, anvende, reflektere over og evaluere klinisk psykologiske interventioner.

 

Mål for læringsudbytte ved Seminarhold

Den studerende kan ved afslutning af Seminarholdet:

 • Udvikle en klinisk psykologisk begrundet problemstilling, der involverer relevante udrednings og/eller interventionsmetoder, i forhold til en/et given klinisk psykologisk case/oplag.
 • Udvælge klinisk psykologisk teori, empiri og udrednings- og/eller interventionsmetoder af relevans for problemstillingen, og forholde sig nuanceret og kritisk hertil.
 • Udarbejde en sammenhængende analyse af den klinisk psykologiske problemstilling og de mulige udrednings- og/eller interventionsmetoder i forhold til denne.
 • Diskutere relevansen af de anvendte teorier og mulige udrednings- og/eller interventionsmetoder, bl.a. med fokus pa individuelle og / eller kontekstbetingede forhold, der kan påvirke analysen af problemstillingen.
 • Reflektere over etiske sporgsmal, der knytter sig til problemstillingen og de mulige interventioner.

 

600 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur

Pensumlister

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
EKSAMENSBESTEMMELSER: Aktiv undervisningsdeltagelse er specificeret under det konkrete undervisningsudbud.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaver og aktiv undervisningsdeltagelse kan udføres i grupper med maximalt 5 studerende. Ved gruppeopgave eller mundtlige fremlæggelser i grupper skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del kan dog være fælles jf. rammestudieordningens afsnit om Individuelle prøver og gruppeprøver. Formen fremgår af det konkrete undervisningsudbud.
OMFANG: Afhænger af det konkrete kursusudbud.
SÆRLIGE BESTEMMELSER: Uanset om de studerende arbejder individuelt eller sammen i grupper om de krævede aktiviteter, skal det sikres ved mundtlige præsentationer, individuelle skriftlige opgaver og/eller ved individuelle bidrag i fælles skriftlige opgaver, at den enkelte studerendes præstationer lever op til de fastsatte krav, herunder anvendelse af den krævede mængde obligatorisk og selvvalgt litteratur. Der ydes vejledning og feedback under processen.
Krav til indstilling til eksamen

Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i de ved kursusindholdet fastlagte aktiviteter, opgaver, præsentationer m.v.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

se eksamensplan.

 

Reeksamen

februar/august

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Seminarhold
 • 28
 • I alt
 • 28