APSK15100U Arbejds- og organisationspsykologi - Videregående anvendt teori og metode

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Work and Organizational Psychology - Advanced applied theory and method

Kursusindhold

Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem individ, arbejde og organisering i forhold til de krav og muligheder, der eksisterer, når man som individ eller gruppe skal mestre organisationens opgaver. Det gælder både i forhold til udredning, intervention og evaluering.

Formålet med undervisningen i arbejds- og organisationspsykologi er at give en videregående indføring i teori og praksisformer indenfor tre hovedområder: 1) psykosocialt arbejdsmiljø og det danske system, 2) interventioner og organisationsforandringer, og 3) ledelse, motivation og performance. De studerende vil således blive i stand til at reflektere over arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger, mulige tiltag, samt deres respektive styrker og svagheder.

Forelæsningsrækken vil betone forholdet mellem teori og praksis indenfor de nævnte hovedområder. Dette vil ske via forelæsninger der afholdes af både forskere og praktikere, samt via forelæsningernes anvendelse af casemateriale og praktiske øvelser. Forelæsningsrækken vil bestå af en vekselvirkning mellem teori, metode og empiri, der diskuteres, analyseres og perspektiveres i forhold til interventioner og praksisanvendelse.

Målbeskrivelser

Mål for læringsudbytte ved Videregående anvendt teori og metode

Efter endt forelæsningsrække forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • Udvælge og redegøre for central arbejds- og organisationspsykologisk teori og empiri.
 • Udvælge og redegøre for centrale udrednings- og interventionsmetoder.

 

Færdigheder

 • Demonstrere kendskab til og anvende centrale arbejds- og organisationspsykologiske teorier og empiri til belysning af arbejds- og organisationspsykologiske tematikker.
 • Selvstændigt søge og udvælge relevant forskningslitteratur, der bidrager til yderligere, forskningsbaseret belysning af arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger.
 • Analysere styrker og svagheder ved arbejds- og organisationspsykologisk teori og empiri i relation til arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger.

 

Kompetencer

 • Identificere, afgrænse og formulere arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger i en given casebeskrivelse.
 • Reflektere kritisk over rækkevidde og begrænsninger ved arbejds- og organisationspsykologisk teori og empiri i relation til de formulerede arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger.
 • Begrunde udvælgelse og relevans af arbejds- og organisations psykologiske udredningsmetoder og interventioner i relation til de formulerede problemstillinger.
 • Vurdere styrker og svagheder ved udredningsmetoder og interventioner og reflektere kritisk over deres rækkevidde og begrænsninger.

Pensum jf. studieordning: 800 normalsiders obligatorisk litteratur samt 60 normalsiders selvvalgt litteratur.

En aktuel pensumliste og forelæsningsplan, vil umiddelbart inden semesterstart være at finde i kursusrummet på Absalon.

Tidligere pensumlister kan findes her: Absalon

Forelæsninger
Det forventes af de studerende, at de forbereder sig gennem litteraturstudier og aktiv deltagelse i undervisningen. Anbefalinger gives i semesterets læseplan.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • I alt
 • 28
Ikke relevant
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en uge
Prøveformsdetaljer
Bunden skriftlig ugeopgave
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 12 sider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

se eksamensplan.

 

Reeksamen

februar/august

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"