APSB23602U Eksperimentel metode 1

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Experimental methods 1

Uddannelse

Kognitions- og datavidenskab

Kursusindhold

Kurset fokuserer på basale eksperimentelle metoder inden for kognitionspsykologi. Introduktion til eksperimentelt design med særligt fokus på udførelse af eksperimenter og analyse og fortolkning af data. Eksperimenterne vil dække klassiske undersøgelser af fx perception, opmærksomhed, hukommelse, beslutningstagning og problemløsning.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 

Viden

 • demonstrere grundlæggende viden om eksperimentelt design
 • beskrive grundlæggende eksperimentelle metoder inden for kognitionspsykologi
 • demonstrere viden om principper for analyse og fortolkning af eksperimentelle data

 

Færdigheder

 • udføre basale kognitionspsykologiske eksperimenter ved brug af specifikke softwarepakker.
 • analysere og fortolke eksperimentelle data
 • visualisere eksperimentelle data og resultater af analyser
 • praktisere god rapportskrivningsteknik

 

Kompetencer

 • identificere og diskutere metodiske antagelser, eksperimentelle metoder og anvendelser inden for kognitionspsykologi med henblik på at styrke forståelsen af valg af eksperimentelle metoder og design

Pensum
750 normalsider obligatorisk litteratur

• Introduktion til matematik i naturvidenskab
• Sandsynlighedsregning og statistik

Især vurderes det at være særdeles svært at gennemføre faget uden et forhåndskendskab til statistik.
Undervisningen består af seminarundervisning, gruppeøvelser og individuelle opgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 178
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
EKSAMENSBESTEMMELSER:
PRØVEFORM:
Mundtlig prøve med forberedelse. Ved eksamen trækker eksaminanden blindt 1 ud af deres 5 godkendte øvelsesrapporter.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER:
Prøves kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG:
Eksamenstiden er ca. 30 minutter inklusive ca. 10 minutters votering og feedback. Eksaminanden forbereder sig i ca. 15 minutter inden eksamen. Under forberedelsen er øvelsesrapporten tilgængelig for eksaminator. Under eksaminationen inddrages rapporten i den studerendes præsentation og i den efterfølgende diskussion. Øvelsesrapporterne indgår ikke i bedømmelsen af eksaminandens præstation.
Krav til indstilling til eksamen

FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE I EKSAMEN:

Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlig prøve, at den studerende har fået godkendt aktiv deltagelse, som består af min. 75 % deltagelse i undervisningen og min. 5 godkendte øvelsesrapporter. De studerende afleverer inden eksamen i alt 5 øvelsesrapporter. Øvelsesrapporterne afleveres i grupper af 2-3 studerende. Øvelsesrapporterne kan kun gennemføres individuelt, hvis der er så stort frafald i gruppen, at der kun er én studerende fra gruppen, der kan aflevere opgaven. Øvelsesrapporterne er maks. 5 sider hver. Emnerne for de 5 øvelsesrapporter bestemmes af fagets undervisere. Hvis en øvelsesrapport ikke bliver godkendt, har de studerende en uge til at aflevere en ny.

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.