APSB21766U Valgfag - Antropologiske indsigter for psykologer

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Anthropological insights for psychologists

Kursusindhold

Hvordan forstår og behandler folk i de marokkanske bjerge psykotiske anfald? Hvordan opdrager Manusfolket deres børn? Hvordan er personopfattelsen forskellig i Melanesien og i det sydlige Afrika?  Og hvordan praktiserer indfødte befolkninger fra Sydamerika kollektive tilhørsforhold og identitet? Svar på disse spørgsmål er ikke bare fortællinger om forskellige kulturer; de bidrager til refleksioner om vestlige forestillinger om menneskets psyke, der typisk antages at være naturlige og universelle. Ved at introducere de studerende til antropologi vil kurset præsentere dette fags indsigter i psykologiens centrale emner. Fagets formål er 1) at udforske menneskets tilværelse og med det, relativisere anskuelser af mentalt helbred, neurodiversitet, basale behov og psykiske skemaer og 2) udforske hvad gør os til en art: hvad er der til fælles i den mangfoldighed, vi kalder menneskehed? Selv med dette tilsyneladende filosofiske formål er faget fast forankret i etnografiske eksempler, som konsekvent vil blive undersøgt i forhold til konkrete aspekter af klinisk, udviklings- og kritisk psykologis teori og praksis. Det endelige mål er at bidrage til uddannelsen af kultursensitive, refleksive psykologer.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Have et bredere kendskab til menneskets sociale og kulturelle diversitet.
 • Have uddybet forståelsen af de moderne, vestlige kulturer.
 • Kunne redegøre for forskellige praksisser omkring mental sundhed samt beskrive tilgange til udvikling, forklare kulturelle variationer i forståelse af sociale kategorier såsom barndom, alderdom og køn.
 • Have viden om diversitet i tilgangen til psykisk autonomi, og artikulere forskellige tilgange til gruppedynamikker såsom identitet og tilhørsforhold.

 

Færdigheder:

 • Kunne læse, forstå og tolke abstrakte akademiske tekster, forbinde og sammenligne abstrakte teorier og tanker, og anvende begreber og teoretiske tilgange.
 • Have trænet sine kritiske evner ved at udføre en aktiv læsning og diskussion af disse tekster.
 • Have udviklet refleksive færdigheder gennem engageret læsning og fælles debatter og diskussioner. Desuden vil man øve sine argumenterende evner gennem mundtlige fremlæggelse af egne tanker, ideer og tvivl.
 • Være i stand til at genkende nogle af de særlige vestlige karakteristika ved psykologifaget, kritisere normative tilgange til trivsel og mental sundhed, og integrere det i en sensitiv tilgang til etnisk og kulturel diversitet.

 

Kompetencer:

 • Kunne anvende specifik og abstrak viden i hverdagen, både i professionel praksis og i daglige interaktioner med omverdenen
 • Kunne kombinere antropologisk og psykologisk viden for at relativisere antagelser i psykologisk viden og praksis.

Kunne Interagere mere fordomsfrit med kulturel mangfoldighed.

Pensum jf. studieordning:  Pensum kan være obligatorisk eller kombineret obligatorisk/selvvalgt.
600 sider obligatorisk pensum (450 BA)

1 selvvalgt etnografisk monografi på omkring 200 sider (150 BA)

 

Eksempler på pensumlitteratur

Abu-Lughod, Lila 1986. Veiled Sentiments. University of California Press. (chapter to be chosen).

Bateson , Gregory 1972. A theory of play and fantasy. In Steps to an Ecology of Mind. New Jersey: Jason Aaronson Inc. (25 pages)

Carey, Matthew 2014. Etikkens Efterliv et pragmatisk blik på moralske ræsonnementer. I Jordens Folk. (8 pages)

Clastres, Pierre 1987. Society against the State. New York: Urzone. (to be chosen).

Luhrman, Tania Marie 2020. Mind and Spirit: a comparative theory about representation of mind and the experience of spirit. In JRAI 26 (1): 9-27. (18 pages)

Mauss, Marcel 1938. ‘A category of the human mind: the notion of person; the notion of self’, in Carrithers et al. (eds.) The Category of the Person. Anthropology, Philosophy, History, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-26 (26 pages)

Rephun Linda-Anne 1999. The Heart is unknown country. Love in the changing economy of Northeast Brazil. Standford: University of California Press. (Chapter to be chosen)

Scheper-Huges, Nacy 1992. Death without weeping. The violence of everyday life in Brazil. Berkeley: University of California Press. (chapter to be chosen)

Strahern, Marylin 1972. Women in Between. Female roles in a male world, Mountain Hagen, New Guinea. Boston: Rowman and Littlefiled Publishers, chapter 2, p. 14-39 (25 pages)

Turner, Victor 1987. The anthropology of Performance. New York: PAJ. (chapter to be chosen)

Viveiros de Castro, Eduardo 1987. From the enemy’s point of view: Humanity and divinity in an Amazonian society. Chicago: University of Chicago Press, chapter 9, p. 252-272 (20 pages).

10 x 3 timers seminarholdsundervisning, hvor vi arbejder med en deltagende og samarbejdspræget tilgang for at skabe en stadig samtale mellem psykologi og antropologi. Det betyder, at de studerende i dette fag vil indtage en rolle som psykologieksperter og dermed være medansvarlige i sammenligningen og forbindelsen af det antropologiske indhold af undervisningstimerne til deres egen disciplin. De studerende vil derfor altid være med til at diskutere emnerne, stille spørgsmål og formulere ideer. Et åben, inklusiv holdadfærdskodeks vil sikre, at studerende med forskellige baggrunde, interesser og udgangspunkter på lige fod vil kunne bidrage med deres forskellige indsigter og sammen danne et frugtbart tankemiljø. Ønsket er, at udforskningen i seminarerne vil være til gavn til både studerende og underviseren.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • I alt
 • 30
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave

Fri valgt emne med inddragelse af både selvvalgt og obligatorisk litteratur, der omhandler et eller flere af kursets temaer.

Gruppeprøvebestemmelser:

Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens afsnit om individuelle prøver og gruppeprøver.

For BA-studerende:
Én studerende, max 8 NS, To studerende, max 12 NS, Tre studerende, max 14 NS

For KA-studerende:
Én studerende, max 12 NS, To studerende, max 15 NS, Tre studerende, max 18 NS

Hjælpemidler
Hjælpemidlerne såsom tekster, bøger, ordbøger/​oversættelser og hjemmesider er tilladt.Reeksamen: Samme som ordinær.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen ved alle valgfag/fordybelsesfag, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde, men undervisningen er baseret på fuld deltagelse.

Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i de ved kursusudbuddet fastlagte aktiviteter, opgaver, præsentationer m.v.

Den aktive deltagelse består af:

1) Hold- og gruppediskussioner, der tager udgangspunkt i relevant pensum.

2) Gruppearbejde, hvori der arbejdes med cases og eksempler på interventioner.

3) Mundtlige præsentationer, hvor studerende øver mundtlig argumentation i forhold præsentation af resultaterne af egen forskningsundersøgelse (dvs. deres eksmensopagve)

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.