APSB21731U Valgfag - Psykotraumatologi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Elective course - Acute and Post-traumatic Stress Reactions. Theory and Clinical Practice

Kursusindhold

Formål
Hvad sker der med os, som mennesker, når vi udsættes for pludselige, voldsomme og potentielt livstruende hændelser? Hvorfor er sådanne oplevelser invaliderende for nogen, mens andre lever videre med få eller ingen men?  Og hvordan kan vi hjælpe dem som bliver svært påvirket af traumer? Spørgsmålene er centrale i dette kursus som har til formål at give dig den grundlæggende teoretiske og praktiske viden om det psykotraumatologiske fagområde.  Kursets vil udvikle din viden inden for feltet og dine konkrete færdigheder til udredning af forskellige traumetilstande samt vurdering og tilrettelæggelse af relevant intervention både i den akutte fase, såvel som i senere faser. Du vil få viden om de akutte reaktioner såvel som PTSD og kompleks PTSD.

 

Kurset vil veksle mellem teori, refleksionsøvelser og casearbejde.

Målbeskrivelser

Viden – du skal kunne beskrive:

 • Hvordan man definerer et traume
 • Psykotraumatologiens historie og hovedteorier
 • Diagnosticering og måling af PTSD og Kompleks PTSD (CPTSD) og udvikling af symptomer over tid
 • Psykiatriske lidelser som er relateret til /knyttet til traumer
 • Udviklingstraumer og interpersonelle traumer og personlighedsændringer ved PTSD
 • Risiko- og beskyttende faktorer for udvikling af PTSD/C-PTSD, med særlig fokus på menneskets resiliens i forbindelse med traumatiske oplevelser
 • Akutte og peritraumatiske reaktioner
 • Den social kontekst betydning for PTSD
 • Kulturelle forskelle ved PTSD 
 • Sekundær traumatisering
 • Intergenerationelle traumer – hvordan traumer påvirker familien over tid
 • Neurobiologien ved traumer
 • Behandling af PTSD og C-PTSD og forskelle i behandlingen af forskellige målgrupper

 

Kompetencer:  du skal kunne: 

 • tilegne dig grundlæggende viden om psykotraumatologi, herunder den historiske udvikling af feltet, og viden om traumetyper, den sociale kontekst betydning, kulturelle forskelle ved PTSD, akutte og langsigtede reaktioner, samt sammenligne forskellige interventioner.
 • Designe udredningsforløb af afgrænsede traumetilstande med fokus på diffentialdiagnostik på et introducerende niveau.

 

Færdigheder: du skal kunne::

 • identificere traumer (PTSD og CPTD) og foretage en helhedsorienteret afdækning af behandlingsbehovet.
 • udpege og tilrettelægge den rette intervention i den akutte såvel som senere fase på introducerende niveau.
 • kvalificere din overvejelser ift. at tilrettelægge behandlingen.
 • forklarer psykologens rolle og de dilemmaer psykologer oplever i forbindelse med traumebehandling.
Holdundervisning 14 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Bunden opgave med valgmuligheder
Prøveformsdetaljer
Bunden opgave med valgmuligheder, der skal afleveres i Digital Eksamen.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere.
OMFANG: 1 studerende max 8 sider, 2 studerende max 12 sider og 3 studerende max 14 sider.
Krav til indstilling til eksamen

Specificer eksamen: De studerende får mulighed for at vælge en ud af tre cases, hvorudfra de skal besvare en række spørgsmål vedr. casen, udredningen af denne, tilrettelæggelse af behandling. De skal kunne kvalificere disse valg ved at trække på det de har lært i undervisningen og den litteratur de har læst.  

FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE I EKSAMEN: Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen ved alle valgfag/fordybelsesfag, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde, men undervisningen er baseret på fuld deltagelse.

Den aktive deltagelse består af:

 1. gruppedrøftelser, med udgangspunkt i pensum
 2. gruppeøvelser hvor der arbejdes med konkrete cases, og eksempler på udredning og interventioner
 3. mundtlige oplæg hvor de studerende med udgangspunkt i en udleveret case-beskrivelse, fremlægger hvordan de vil udrede patienten, hvordan de, på baggrund af de givne oplysninger vil identificere problemstillingen, og hvordan de vil tilrettelægge interventionen. 
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen

Reeksamen

Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse