APSB21710U Psykologiformidling

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Teaching Psychology

Kursusindhold

Faget giver en indføring i forudsætninger for planlægning, gennemførelse og evaluering af formidling af psykologiske teorier og metoder møntet på målgrupper med en anden faglig baggrund end psykologi. Faget har til formål at udvikle den studerendes teoretisk baserede praksis i psykologiformidling, og omfatter pædagogiske øvelser og refleksion over praksisrelateret teori, der retter sig mod formidling af det psykologiske fagområdes discipliner, teorier, metoder og særskilte problemstillinger.

Fagelementets centrale emner omfatter introduktion til kompetenceudviklende læringsprocesser i psykologiformidling, kommunikations- og formidlingsformer, feedback-processer i teori og praksis, samt træning i og kritisk stillingtagen til formidlerrollen og etiske fordringer i psykologiformidling.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne demonstrere bredt kendskab til kompetenceudviklende læringsprocesser inden for psykologiformidling.
 • kunne redegøre for centrale kommunikations- og formidlingsformer relateret til formidlingen af psykologiske teorier og metoder.
 • have kendskab til feedback-processer i teori og praksis som de anvendes i psykologiformidling.

 

Færdigheder

 • tilrettelægge og varetage en enkel, mundtlig formidlingsaktivitet relateret til en given psykologisk teori eller metode struktureret og klart.
 • give feedback under inddragelse af centrale elementer fra pædagogisk/didaktisk teori.

 

Kompetencer

 • kunne redegøre for og kritisk analysere en problemstilling relateret til formidling af psykologiens teorier eller metoder under inddragelse af væsentlige elementer fra psykologiformidlingens teori og praksis.

Pensum jf. studieordning: 500 normalsiders obligatorisk litteratur og 100 siders selvvalgt litteratur.

En aktuel pensumliste vil umiddelbart inden semesterstart være at finde i kursusrummet på Absalon.

Tidligere pensumlister kan findes her: Absalon

Undervisningen består af seminarhold, der dækker praksisrelateret teori og centrale temaer relateret til formidlingen af psykologiske teorier, metoder og problemstillinger. Temaerne eksemplificeres via oplæg, cases, samt praktiske øvelser og refleksioner, som de studerende indgår aktivt i. Til undervisningen indgår 75% fremmøde som en del af aktivitetskravet.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 24
 • I alt
 • 24
Ikke relevant
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Skriftlig hjemmeopgave med refleksioner over pointer opnået i forløbet. Refleksionsopgaven udleveres ved undervisningens start. Afleveres 1 uge efter sidste undervisningsgang.

Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.

Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 7 normalsider.
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende har fået godkendt 75% fremmøde samt aktiv deltagelse i form af varetagelse af en formidlingsaktivitet.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar

Se eksamensplanen

 

Reeksamen

Februar

Se eksamensplanen

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Skriftlig hjemmeopgave med refleksioner over pointer opnået i forløbet. Refleksionsopgaven udleveres ved undervisningens start.
Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 7 normalsider.
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende har fået godkendt 75% fremmøde samt aktiv deltagelse i form af varetagelse af en formidlingsaktivitet.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar

Reeksamen

Februar

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.