APSB21014U Avanceret forskningsdesign og videnskabsteori

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Advanced research design and philosophy of science

Kursusindhold

Formål og indhold

Faget underviser den studerende i at foretage metodisk og videnskabsteoretisk velbegrundede valg om forskningsdesign og lave gyldige fortolkninger af empiri fra psykologisk forskning. Diskussioner om design og fortolkninger af empiri er forankret i generelle refleksioner over psykologisk videnskabsteori samt konkrete eksempler på forskningsprojekter. Faget giver den studerende en række specifikke færdigheder, der inkluderer at identificere relevante forskningsspørgsmål, danne et overblik over baggrundslitteraturen, eksplicitere teoretiske og videnskabsteoretiske antagelser og formulere hypoteser samt at designe empiriske eller teoretiske undersøgelser, der kan adressere forskningsspørgsmål. Til at opsætte et forskningsdesign kan den studerende trække på et bredt udvalg af psykologiske forskningsmetoder, der inkluderer kvalitative, kvantitative og mixede metoder, så vel som metoder tilhørende specifikke psykologiske områder, for eksempel kliniske interventionsstudier. Kurset i Avanceret forskningsdesign og videnskabsteori bygger videre på og anvender metodekurserne i Statistik og kvantitative forskningsdesign I og II, Kvalitative metoder og forskningsdesign såvel som Introduktion til Psykologi og Videnskabsteori. Faget forbereder den studerende til at skrive Bachelorprojekt i det følgende semester.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

• kunne beskrive videnskabsteoretiske principper med relevans for valg af forskningsdesign.

• kunne demonstrere forskellige faser i udviklingen af et psykologisk forskningsdesign.

 

Færdigheder

• kunne redegøre for styrker og svagheder mellem de behandlede begreber, teorier, metoder og empiri.
• kunne opstille et forskningsspørgsmål ud fra forskningslitteraturen under supervision.

• kunne afdække relevant teoretisk og empirisk litteratur til at informere valget af et forskningsdesign.

• kunne anvende en eller flere forskningsmetoder til at undersøge problemformuleringen og/eller hypoteser.

 

Kompetencer

• kunne udvælge og begrunde et psykologisk fænomen/emne til videnskabelig undersøgelse.

• kunne opsætte og begrunde en problemformulering og/eller hypose.

• kunne operationalisere problemstillingen/​hypotesen, ud fra bl.a. relevante teoretiske begreber.

• kunne forholde sig kritisk reflekterende til teoretiske, begrebsmæssige og metodiske styrker versus begrænsninger ved eget forskningsdesign informeret af relevante videnskabsteoretiske perspektiver.

Det anbefales, men kræves ikke, at Introduktion til Psykologi og videnskabsteori, Statistik og kvantitative forskningsdesign I og II, samt Kvalitative metoder og forskningsdesign er bestået forud for Avanceret forskningsdesign og videnskabsteori.
Undervisningen består af forelæsninger og seminarhold.
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier.
- På seminarholdene udarbejdes et selvvalgt forskningsdesign, hvor styrker og svagheder løbende diskuteres med feedback fra underviser og de andre studerende på holdet. Arbejdet med forskningsdesignet dokumenteres løbende i en portfolio/synopsis, som indgår som en del af den afsluttende skriftlige eksamen.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 56
Ikke relevant
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Eksamensbestemmelser
o PRØVEFORM: Skriftlig hjemmeopgave.
o CENSURFORM: Intern prøve.
o BEDØMMELSESFORM: Bestået/Ikke bestået.
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med max 3 studerende. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningen.
o OMFANG: Omfanget for den skriftlige hjemmeopgave er på max. 9 normalsider for 1 studerende, max. 12 normalsider ved 2 studerende, max. 15 normalsider ved 3 studerende.
o FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE I EKSAMEN: Forudsætning for deltagelse i eksamen er to skriftlige afleveringer og en fremlæggelse i forbindelse med holdundervisning.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve.
Reeksamen

Ekstraordinær prøve + syge-/reeksamen: Som ordinær prøve.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.