APSB21011U Klinisk Psykologi II

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Clinical Psychology II

Kursusindhold

Klinisk Psykologi II bygger videre på kurset Klinisk Psykologi I og har til formål at introducere de studerende til, hvordan og hvorfor psykisk lidelse opstår hos børn og voksne, samt hvilke centrale faktorer, som vedligeholder psykisk lidelse. ’Psykisk lidelse’ behandles i dette fag både inden for en traditionel diagnostisk forståelsesramme, men også i andre forståelsesrammer, der ikke forstår psykisk lidelse i snæver diagnostisk forstand. Hovedformålet med faget er således at introducere og diskutere forskellige psykologiske teorier og modeller vedrørende psykiske lidelse, spændende fra normale livskriser til alvorlig psykopatologi og belyse disse ud fra aktuel forskning.

Forelæsningsrækken giver en grundig indføring i en række perspektiver på udvikling og vedligeholdelse af psykisk mistrivsel og psykisk lidelse (f.eks. neurobiologiske, neuropsykologiske, adfærdspsykologiske, udviklingspsykopatologiske, psykodynamiske, eksistentielle, social indlæringsteori, kontekstuelt, sundhedspsykologiske, recovery, etc.). Det overordnede læringsmål er at den studerende ved fagets afslutning kan analysere og diskutere en klinisk psykologisk case ud fra flere teoretiske vinkler, og på basis heraf opstille hypoteser om årsag(er) til de vanskeligheder, der beskrives i casen, samt diskutere og begrunde relevante assessmentstrategier ift. at afprøve disse hypoteser.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere kendskab til og indsigt i forskellige teoretiske perspektiver og modeller, der bruges til at forstå hvorfor psykisk lidelse og mental mistrivsel opstår og/eller vedligeholdes hos børn eller voksne.

 

Færdigheder

 • diskutere forskelle og ligheder ved de forskellige perspektivers forståelse af, hvordan psykisk lidelse udvikles og evt. vedligeholdelse.
 • diskutere styrker og svagheder ved de præsenterede modeller for udviklingen og evt. vedligeholdelsen af psykiske lidelse.

 

Kompetencer

 • analysere og diskutere en klinisk psykologisk case ud fra flere teoretiske vinkler, og på basis heraf opstille hypoteser om årsager til de vanskeligheder, der beskrives i casen samt diskutere og begrunde relevante assessment-metoder ift. at afprøve disse hypoteser.
Det anbefales, men kræves ikke, at Klinisk Psykologi I, Personlighedspsykologi, Introduktion til Psykologi og Videnskabsteori, samt Statistik og kvantitative forskningsdesign I og II bestås forud for Klinisk psykologi II. Derudover vurderes det, at det kan være særligt svært at gennemføre Klinisk Psykologi II uden at have fulgt og bestået kurset i Klinisk Psykologi I.
Undervisning og arbejdsform

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og praksisformer), instruktorhold (teori, metode, casebaserede øvelser).
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På instruktorhold indgår analyse og diskussioner af på forhånd beskrevne cases, som er udviklet af underviserne, der varetager forelæsningerne. De studerende modtager feedback fra instruktoren og bidrager selv med peer-feedback. Desuden forventes de studerende at indgå aktivt gennem fremmøde og deltagelse i øvelser og aktiviteter.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 56
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1 uge
Prøveformsdetaljer
o PRØVEFORM: Skriftlig hjemmeopgave, 1 uge.

o BEDØMMELSESFORM: 7-trinsskalaen.

o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den skriftlige hjemmeopgave skal aflægges som gruppeprøve for 2-3 studerende. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 4.6.

o OMFANG: Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 10 normalsider for 2 studerende og max 12 normalsider for 3 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Der vil være forudsætninger for deltagelse i eksamen. Forudsætningerne bliver annonceret inden den studerende tilmelder sig til undervisningen ved kursets første gennemløb.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

.