APSB21010U Udviklingspsykologi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Developmental Psychology

Kursusindhold

Udviklingspsykologi beskæftiger sig med, hvorledes mennesket udvikler sig fra fødslen gennem barndommen og ungdomsårene, med særligt fokus på udviklingsprocesser og -ændringer. Indenfor udviklingspsykologien, forstås psykisk udvikling (f.eks. kognitiv, social, og emotionel udvikling) som en vedvarende og dynamisk proces på multiple niveauer, såsom biologiske, sociale og kulturelle. Udviklingspsykologien understreger således, at mennesket på én gang gennemgår en generel menneskelig udvikling og en udvikling som deltager i specifikke kulturelle sammenhænge, hvilket tilsammen fører til en udvikling som en person med et unikt perspektiv og særpræg.

Modulet har til formål at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for det udviklingspsykologiske felt. Introduktionen sigter mod en indførelse i centrale udviklingsmål og milepæle inden for forventede udviklingsforløb, samt forståelse for den pluralitet af udviklingskontekster, der optræder i børns og unges liv. Endvidere vil modulet introducere metoder anvendt i det udviklingspsykologiske felt, med henblik på at præsentere metodernes videnskabelige præmisser og med afsæt heri at diskutere metodernes muligheder og begrænsninger. Endelig vil kurset også adressere institutioners rolle i børns udvikling, samt diskutere disse i forhold til relevante udviklingspsykologiske perspektiver og etiske dilemmaer. Fagets indhold skriver sig således særligt ind i professionssammenhænge med børn og unge (f.eks. PPR, døgninstitutioner og børne- og ungdomspsykiatrien), men også bredere professionssammenhænge der sigter mod forandrings- og udviklingsprocesser (f.eks. i psykoterapi og organisationspsykologi). 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for udvalgte grundlæggende udviklingspsykologiske teorier, terminologi og empiriske studier, der dækker livsbaner og udvikling fra fødslen gennem barndommen og ungdomsårene.
 • demonstrere viden om centrale udviklingsbetingelser (f.eks. risikofaktorer, beskyttende faktorer og ressourcer) såvel som den pluralitet af udviklingsmæssige kontekster, som disse udspiller sig i.
 • demonstrere viden om udvikling på tværs af multiple niveauer, såsom biologiske, sociale og kulturelle.
 • redegøre for variationer i typiske udviklings- og mestringsbaner.

 

Færdigheder

 • observere børn og unge i situationer med udviklingsmæssig relevans.
 • planlægge og udføre interviews med børn og unge.
 • formulere og afgrænse et udviklingspsykologisk forskningsspørgsmål.
 • analysere et givent udviklingspsykologisk forskningsspørgsmål fra forskellige teoretiske perspektiver.
 • operationalisere et udviklingspsykologisk forskningsspørgsmål som relevante empiriske spørgsmål, som kan undersøges med udvalgte udviklingspsykologiske metoder.

 

Kompetencer

 • kritisk vurdere det empiriske grundlag og de forskningsmetoder, som knytter sig til centrale udviklingspsykologiske teorier.
 • kritisk vurdere udviklingsbetingelser, centrale faktorer og opgaver, som er afgørende for at forstå udvikling.
 • kritisk vurdere og selvkorrigere eget teoretisk og empirisk arbejde i lyset af de styrker, begrænsninger og etiske rammer, som relaterer sig til udviklingspsykologiske teorier og metoder.
 • kommunikere centrale indsigter til f.eksk. institutioner, forældre, lærere mv. og herunder demonstrere selvrefleksion om denne kommunikationsproces.
Det anbefales, men kræves ikke, at Introduktion til psykologi og videnskabsteori, Statistik og kvantitative forskningsdesign I og II, Kvalitative metoder og forskningsdesign, Biologisk Psykologi og Neuropsykologi samt Socialpsykologi, Personlighedspsykologi og Kognitionspsykologi bestås forud for Udviklingspsykologi.
Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og udviklingspsykologiske temaer), seminarhold (teori og udviklingspsykologiske temaer) og øvelseshold (metode).
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier og ved at orientere sig i andet relevant materiale. Anbefalet litteratur og materiale angives i forelæsningsplanen.
- På seminarholdene kræves den studerendes aktive deltagelse, herunder 2 gruppebaserede oplæg.
- På øvelsesholdene indgår konkret empirisk metodisk arbejde (interview, observation og eksperiment) med børn og unge. Den aktive deltagelse omfatter desuden 1 gruppebaseret rapporter med obligatorisk undervisning ved introduktion af denne og 1 gruppebaseret oplæg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 24
 • Øvelser
 • 18
 • I alt
 • 82
Ikke relevant
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 uge
Prøveformsdetaljer
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den skriftlige hjemmeopgave kan aflægges som gruppeprøve med max 4 studerende. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 4.6.

o OMFANG: Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 12 normalsider ved 1 studerende, max 18 normalsider ved 2 studerende, max 21 normalsider ved 3 studerende og max 24 normalsider ved 4 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen at den studerende på har fået godkendt aktiv deltagelse på hhv. seminar- og metodehold.
 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

maj/juni - Se eksamensplanen

Reeksamen

august - Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72-timer
Prøveformsdetaljer
o PRØVEFORM: Skriftlig hjemmeopgave, 72-timer, uden selvvalgt pensum.

o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.

o OMFANG: Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 10 normalsider
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen at den studerende på har fået godkendt aktiv deltagelse på hhv. seminar- og metodehold.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

maj/juni - Se eksamensplanen

Reeksamen

august - Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.