APSB21010U Udviklingspsykologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Developmental Psychology

Kursusindhold

Udviklingspsykologi er det videnskabelige studie af menneskets udvikling og dækker perioderne fra spædbarnsalderen gennem barndommen til ungdommen.  En essentiel antagelse i udviklingspsykologien er, at den menneskelige udvikling foregår i et bestemt miljø og sociokulturel kontekst, der har en dybdegående indflydelse på det individuelle barns udviklingsbane.

Formålet med kurset er at give et overblik over den biologiske, kognitive, emotionelle og social forandring, der foregår i denne periode, og introducere centrale teorier og metoder i udviklingspsykologien samt præsentere kvantitativ og kvalitativ empirisk forskning, der afspejler den aktuelle, internationale forskning indenfor udviklingspsykologien.

Et centralt tema, der udforskes løbende på kurset, omhandler, hvordan interaktioner mellem et barn og forskellige kontekster og faktorer (f.eks. familie, venner, institutioner, køn og kultur) former og påvirker udviklingsstier. 

Kurset fungerer som et fundament for de mere anvendte kurser, der relaterer sig til spædbørn, børn og unge, såsom pædagogisk psykologi (BA), klinisk psykologi (BA og KA), samt social udvikling og integrations psykologi (KA).
 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • Demonstrere viden om den menneskelige udvikling og variationer i den typiske udvikling (0-18 år) på tværs af forskellige niveauer, inkl. biologiske, sociale, og kulturelle, samt i forskellige udviklingskontekster;
 • Demonstrere viden om centrale teorier og forskningsmetoder i udviklingspsykologi samt deres styrker og svagheder ift. at forklare og afdække udviklingsforløb.

 

Færdigheder

 • Identificere relevante teorier, begreber og empiriske studier til at analysere givne udviklingspsykologiske problemstillinger;
 • Analysere centrale ligheder og forskelle mellem relevante teorier, begreber og empiriske studier;
 • Evaluere styrker og svagheder ved udvalgte teorier og empiriske studier til at forklare givne udviklingspsykologiske problemstillinger.

 

Kompetencer

 • Integrere begreber, metoder og empiriske data til en teoretisk- og evidens-baseret diskussion af givne problemstillinger indenfor udviklingspsykologien.

Pensum jf. studieordning: 1300 normalsiders obligatorisk litteratur samt 100 normalsiders selvvalgt litteratur.

En aktuel pensumliste og forelæsningsplan, vil umiddelbart inden semesterstart være at finde i kursusrummet på Absalon.

Tidligere pensumlister kan findes her: Absalon

Det anbefales, men kræves ikke, at Statistik og Kvantitativ Forskningsdesign I og II, Kvalitative Metoder og Forskningsdesign, Biologisk Psykologi og Neuropsykologi, samt Socialpsykologi, Personlighedspsykologi og Kognitionspsykologi bestås forud for Udviklingspsykologi.
Undervisningen består af forelæsninger (20), seminarhold (8) og øvelseshold (6).

- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier angivet i forelæsningsplanen.

- Til seminarholdene præsenteres forskellige teoretiske perspektiver og empiriske studier og disse diskuteres gennem forskellige læringsaktiviteter. Den studerendes aktive deltagelse forventes, inkl. deltagelse i gruppe-baserede opgaver samt diskussioner i mindre grupper og plenum.

- Øvelsesholdene har fokus på specifikt at undersøge de centrale metoder indenfor udviklingspsykologien (f.eks. eksperimenter, interviews, og observationer) og diskutere disse metoders styrker og svagheder i relation til udvikling i forskellige aldre. Aktiv deltagelse er forventet.

- Den endelige eksamen vil basere sig på den viden, som opnås ved deltagelse i forelæsninger, seminar- og øvelseshold.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 24
 • Øvelser
 • 18
 • I alt
 • 82
Ikke relevant
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 uge
Prøveformsdetaljer
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den skriftlige hjemmeopgave kan aflægges som gruppeeksamen for op til 4 studerende. Ved gruppeeksamen skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningen.

OMFANG: Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 6 normalsider for 1 studerende, max 9 normalsider for 2 studerende, max 12 normalsider for 3 studerende og max 15 normalsider for 4 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen at den studerende har fået godkendt aktiv deltagelse på hhv. seminar- og metodehold.
 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

maj/juni - Se eksamensplanen

Reeksamen

august - Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.