APSB21008U Klinisk Psykologi I

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Clinical Psychology I

Kursusindhold

Klinisk Psykologi I har til formål at introducere de studerende til ’hvad psykisk lidelse er’, samt til hvordan psykiske lidelser udredes og diagnosticeres på tværs af det psykologiske praksisfelt, herunder i den danske psykiatri, i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), privatpraksis, mv. Det primære fokus er på de etablerede diagnosesystemer, men alternative diagnosesystemer introduceres også. Herunder diskuteres forskellen på kategorielle og dimensionelle diagnostiske forståelser.

Som en del af forståelsen af, hvordan psykiske lidelser udredes og diagnosticeres introduceres også byggestene til en børne- og voksenpsykiatrisk undersøgelse.

Endvidere introduceres USI-modellen og psykisk sundhedsfremme, psykiske sygdommes udbredelse samt epidemiologiske begreber som prævalens og incidens samt differentialdiagnostiske overvejelser. I fagelementet introduceres og diskuteres endvidere temaer som: empirisk viden om psykisk sygdom, psykiatriske diagnosers validitet og reliabilitet, samt sociale og kulturelle forholds indflydelse på psykisk sygdom og forebyggelse af psykisk sygdom.

Endelig er formålet med faget at give de studerende en forståelse af psykologers funktion inden for det kliniske område, herunder psykiatrien og tværfagligt samarbejde.  

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere kendskab til de (almindeligste) psykiske lidelser hos børn og voksne samt deres udbredelse (herunder kendskab til epidemiologiske begreber som prævalens og incidens).
 • demonstrere kendskab til de diagnostiske kriterier for de almindeligste psykiske lidelser, herunder også differentialdiagnostiske overvejelser.
 • demonstrere kendskab til de internationale klassifikationssystemer (ICD og DSM) for diagnosticering af psykiske lidelser samt  alternative diagnosesystemer (f.eks. DC-0-5 inden for spæd- og småbarnsområdet, som bruges i dansk kontekst som supplement til ICD).

 

Færdigheder

 • identificere og analysere centrale elementer ved psykiatriens diagnostik.
 • anvende kliniske screeningsredskaber, interviews og test til udredning af psykopatologiske tilstande.
 • analysere styrker og svagheder ved de forskellige udredningsværktøjer.
 • analysere fordele og ulemper ved at anvende diagnoser.

 

Kompetencer

 • anvende de forskellige børne- og voksenpsykiatriske udredningsværktøjer på et grundlæggende niveau.
 • skelne og vurdere den psykisk syge tilstand fra den normale sunde tilstand.
 • anvende udredning og diagnostik på de mest almindelige psykiske lidelser hos børn og voksne.
 • vurdere hvornår der påkræves en henvisning til eller/og et samarbejde med en
Det anbefales, men kræves ikke, at Personlighedspsykologi, Introduktion til Psykologi og Videnskabsteori, samt Statistik og kvantitative forskningsdesign I og II bestås forud for Klinisk Psykologi I.
Undervisning og arbejdsform

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og praksisformer), seminarhold (teori, metode, praksis).
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På seminarhold indgår diskussion af det i forelæsningerne præsenterede materiale samt øvelser i udredning og diagnostik. De studerende modtager feedback fra underviseren og bidrager selv med peer-feedback. Desuden forventes de studerende at indgå aktivt gennem fremmøde og deltagelse i øvelser og aktiviteter.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 56
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Multiple choice prøve på universitetet
Krav til indstilling til eksamen

Der vil være forudsætninger for deltagelse i eksamen. Forudsætningerne bliver annonceret, inden den studerende tilmelder sig til undervisningen ved kursets første gennemløb.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar

Reeksamen

Februar

Kriterier for bedømmelse

.