APSB21006U Statistik og kvantitative forskningsdesign II

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Statistics and quantitative research designs II

Kursusindhold

Statistik 2 introducerer statistisk analyser af psykologiske data indsamlet på baggrund af mere komplekse forskningsdesign som f.eks. faktorielt og mixed design. Faget beskæftiger sig med design og de tilhørende statistiske procedurer anvendt til hhv. indsamling og analyse af kvantitative forskningsdata, f.eks. i form af spørgeskemasvar, psykologiske testresultater og objektive målemetoder. Statistik 2 vil således fokusere på statistiske analyser af mere komplekse studier med f.eks. multiple grupper og/eller flere uafhængige variable. Faget giver forståelse for forskningsdesign og statistiske analyser afrapporteret i videnskabelige artikler f.eks. inden for klinisk-, social-, personligheds- og kognitions-psykologi, samt for planlægning og udførelse af statistiske analyser af egen indsamlet empiri.

Fagelementets centrale emner:

 • Faktorielt og mixed design
 • Udvidet statistisk inferens, dvs. drage konklusioner om ukendte størrelser, parametre, knyttet til populationen.
 • Opbygning, anvendelse og evaluering af lineære statistiske modeller.
 • Anvendelse af statistik-program, f.eks. SPSS.
Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • demonstrere kendskab til det udvalg af forskningsdesign og statistiske metoder præsenteret i kurset.
 • redegøre for og forstå mere komplekse forskningsdesign og statistiske resultater.
 • kende til et bredt udvalg af muligheder og funktionsmåder i et statistik program, f.eks. SPSS.


Færdigheder

 • forholde sig kritisk analyserende til valg af statistiske metoder baseret på et givent forskningsdesign.
 • planlægge og udføre statistiske analyser af mere avancerede studier, f.eks. med multiple grupper og/eller flere uafhængige variable.
 • opbygge, anvende og evaluere lineære statistiske modeller.
 • udføre mere avancerede statistiske analyser ved brug af et statistik-program, f.eks. SPSS
 • formidle mere komplekse statistiske konklusioner i fagsprog (f.eks. APA-format).


Kompetencer

 • udvælge og anvende hensigtsmæssige statistiske metoder baseret på mere komplekse forskningsdesign til at undersøge psykologiske problemstillinger.
 • drage konklusioner på baggrund af de udvalgte og anvendte statistiske metoder.
Det anbefales, men kræves ikke, at Statistik og kvantitiative forskningsdesign I er bestået forud for Statistik og kvantitative forskningsdesign II.
Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og empiriske undersøgelser) og øvelseshold (metode og øvelser bl.a. ved brug af statistisk software).

- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På øvelsesholdene gennemgås eksempler på analyse af data og fortolkning af resultater på baggrund af de i forelæsningerne introducerede statistisk tests. De studerende får mulighed for at analysere data på egen hånd med mulighed for feedback. Studerende får vejledning på holdniveau i forbindelse med udarbejdelse af to obligatoriske afleveringsopgaver, der udarbejdes i grupper på 3-4 studerende. Der gives skriftlig og/eller mundtlig feedback på afleveringsopgaverne. Der er mulighed for én genaflevering.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 56
Ikke relevant
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at den studerende har fået godkendt 2 afleveringsopgaver, der udarbejdes i grupper på 3-4 studerende. Der er mulighed for én gen-aflevering.

 

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

maj/juni - Se eksamensplanen

Reeksamen

august - Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse

.