APSB21004U Personlighedspsykologi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Personality Psychology

Uddannelse

 

Full-degree students enrolled at the Faculty of Social Science, UCPH 

 • Master Programme in Social Data Science
 • Bachelor and Master Programmes in Sociology
 • Bachelor and Master Programmes in Psychology
Kursusindhold

Personlighedspsykologi er den del af psykologien der fokuserer på det enkelte individ og det enkelte individs livshistorie, intraindividual forskelle, og forskelle mellem mennesker under temaer som for eksempel selvet, subjektivitet, identitet, personlighed. Der introduceres til en bred vifte af forskellige metodologiske og teoretiske traditioner herunder trækteori, psykoanalyse, eksistenspsykologi, fænomenologi, kognitiv psykologi og forskellige sociokulturelle teorier med fokus på at formulere grundlagsproblemer. Kursets formål er at bibringe den studerende et samlet overblik og kendskab til grundlæggende teorier, deres anvendte metoder, inklusivt sammenhængen mellem teori og metode. Formålet er også at komme med eksempler på banebrydende empirisk forskning med fokus på at skabe en bred og mangeaspektueret forståelse for personligheden og dens udvikling. Kurset omfatter også en introduktion til personlighedspsykologisk testning, dens muligheder og begrænsninger.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne demonstrere bredt og dybt kendskab til udvalgte personlighedspsykologiske teorier, begreber og empiriske undersøgelser
 • kunne redegøre for disse teoriers historiske traditioner inden for personlighedspsykologien
 • have kendskab til personlighedspsykologiske metoder


Færdigheder

 • kunne analysere teoriers og metoders muligheder og begrænsninger ved anvendelsen i forhold til den givne problemstilling


Kompetencer

 • kunne anvende metoder brugt i personlighedspsykologien ud fra en analyse af deres muligheder og begrænsninger
 • kunne kritisk tage stilling til teoriernes og metodernes udsagnkraft
 • kunne vurdere og selvkorrigere eget metodisk-empirisk arbejde i lyset af metodens foreskrevne principper, genstandens egenart og etiske rammer.

 

Ingen særlige forudsætninger.
Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og empiriske undersøgelser), seminarhold (teori) og øvelseshold (metode og empiriske undersøgelser).

- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og begreber via forskellige læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse, herunder aflevering af mindre, skriftlige opgaver. Herudover vil der blive introduceret til grundlæggende studieteknikker.
- På øvelsesholdene indgår konkret empirisk metodisk arbejde (personlighedstest, undersøgelser og eksperimenter) og diskussion af disse i forhold til teorierne. Af den studerende kræves aktiv deltagelse herunder udarbejdelse af øvelsesrapporter.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 42
 • Øvelser
 • 14
 • I alt
 • 112
Ikke relevant

 

 

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, ca. 1 time
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige prøve afvikles i grupper af 3-4 studerende.
Til den mundtlige eksamen skal gruppen præsentere en selvvalgt teoriretning, som de har valgt på forhånd. Den selvvalgte teoriretning må ikke være overlappende med den teoriretning, som de tidligere har holdt mundtligt oplæg om (jf. aktivitetskrav). Herudover vælges min. ét orienteringspunkt, der anvendes til at analyse teoriretningen med henblik på at diskutere dens muligheder og begrænsninger.

I grupper á 3-4 studerende ville eksamen forløbe over 45-60 minutter samt 15 minutter til votering og feedback.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at de studerende har fået godkendt 3 opgaver på seminarhold, samt har deltaget i øvelser og fået godkendt 2 opgaver på øvelseshold. Opgaverne kan være mundtlige eller skriftlige og udarbejdes individuelt eller i grupper. Format og feedbackform angives ved semesterstart.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Maj/juni - Se eksamensplanen

Reeksamen

August - Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse