APSB21004U Personlighedspsykologi

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Personality Psychology

Kursusindhold

Personlighedspsykologi er den del af psykologien der fokuserer på det enkelte individ og det enkelte individs livshistorie, intraindividual forskelle, og forskelle mellem mennesker under temaer som for eksempel selvet, subjektivitet, identitet, personlighed. Der introduceres til en bred vifte af forskellige metodologiske og teoretiske traditioner herunder trækteori, psykoanalyse, eksistenspsykologi, fænomenologi, kognitiv psykologi og forskellige sociokulturelle teorier med fokus på at formulere grundlagsproblemer. Kursets formål er at bibringe den studerende et samlet overblik og kendskab til grundlæggende teorier, deres anvendte metoder, inklusivt sammenhængen mellem teori og metode. Formålet er også at komme med eksempler på banebrydende empirisk forskning med fokus på at skabe en bred og mangeaspektueret forståelse for personligheden og dens udvikling. Kurset omfatter også en introduktion til personlighedspsykologisk testning, dens muligheder og begrænsninger.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne demonstrere bredt og dybt kendskab til udvalgte personlighedspsykologiske teorier, begreber og empiriske undersøgelser
 • kunne redegøre for disse teoriers historiske traditioner inden for personlighedspsykologien
 • have kendskab til personlighedspsykologiske metoder


Færdigheder

 • kunne analysere teoriers og metoders muligheder og begrænsninger ved anvendelsen i forhold til den givne problemstilling


Kompetencer

 • kunne anvende metoder brugt i personlighedspsykologien ud fra en analyse af deres muligheder og begrænsninger
 • kunne kritisk tage stilling til teoriernes og metodernes udsagnkraft
 • kunne vurdere og selvkorrigere eget metodisk-empirisk arbejde i lyset af metodens foreskrevne principper, genstandens egenart og etiske rammer.

 

Ingen særlige forudsætninger.
Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og empiriske undersøgelser), seminarhold (teori) og øvelseshold (metode og empiriske undersøgelser).

- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og begreber via forskellige læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse, herunder aflevering af mindre, skriftlige opgaver. Herudover vil der blive introduceret til grundlæggende studieteknikker.
- På øvelsesholdene indgår konkret empirisk metodisk arbejde (personlighedstest, undersøgelser og eksperimenter) og diskussion af disse i forhold til teorierne. Af den studerende kræves aktiv deltagelse herunder udarbejdelse af øvelsesrapporter.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 42
 • Øvelser
 • 14
 • I alt
 • 112
Ikke relevant

 

 

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 uge
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den skriftlige hjemmeopgave kan kun aflægges som individuel prøve.
o OMFANG: Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 12 normalsider.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at de studerende har fået godkendt 3 afleveringsopgaver på seminarhold samt har deltaget i 3 øvelser og fået godkendt 3 øvelsesrapporter på øvelseshold. Afleveringsopgaverne skrives individuelt. Øvelsesrapporterne kan skrives i grupper på max 3 studerende: 1 studerende: 3 normalsider, 2 studerende: 4 normalsider, 3 studerende: 5 normalsider.   

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Maj/juni - Se eksamensplanen

Reeksamen

August - Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse

.