APSB11741U Valgfag - Socialisationsteori

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Elective course - Socialization theory

Kursusindhold

Socialisationsteori er det teoretiske perspektiv, der beskæftiger sig med forholdet mellem samfundsstruktur og subjektets psykiske struktur. Socialisation viser sig i fænomener som sansning, tidsopfattelse, lystformer, selvforholdet og køn, der alle er emner, vi vil behandle i kurset. Socialisation som videnskabelig genstand kræver, at vi gentænker forholdet mellem social-, personligheds- og udviklingspsykologi, og at psykologien åbnes mod samfundsteori, historie, antropologi og filosofi.

Kursets teoretiske udgangspunkt er, at socialisationen ikke kun former f.eks. sociale roller eller identitet, men at selve den psykiske struktur først opstår gennem socialisationen. Socialisationen har dog ingen universel form, men er altid bestemt af det konkrete samfund som subjektet er indlejret i. Da den konkrete samfundsstruktur er historisk foranderlig følger heraf, at også subjektets psykiske struktur er historisk foranderlig. Socialisationen har således uundgåeligt etiske og politiske implikationer, som vi vil undersøge i løbet af kurset.

Kursuslitteraturen inkluderer freudomarxisme (Lorenzer, Marcuse), sociologi (Elias, Bourdieu), filosofi (Althusser, Schiller) og historie (Annales-skolen). Vi vil diskutere mulighederne og problemerne i en sådan tværdisciplinær tilgang til psykologiske fænomener. Desuden vil empiriske studier, der eksemplificerer de beskrevne processer, løbende blive inddraget.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive og redegøre for relevante begreber, tematikker og modeller indenfor teorier med relevans for socialisationsproblemet, med fokus på følgende tre aspekter; subjektstruktur, samfundsstruktur, samt den socialiserende formidling mellem disse
 • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange brugt i socialisationsforskning

 

Færdigheder

 • Beskrive og analysere de processer hvorigennem subjektets psykiske struktur udvikles og opretholdes i overensstemmelse med samfundsstrukturen
 • Integrere og syntetisere begreber, teorier og resultater indenfor psykologi, sociologi, filosofi, historie m.v. med relevans for socialisationsproblemet

   

Kompetencer

 • Analysere psykologfaglige problemstillinger i praksis ud fra et socialisationsteoretisk informeret perspektiv samt medtænke dette i planlægningen af konkrete interventioner
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Fri skriftlig hjemmeopgave.
OMFANG: max 12 sider ved 1 studerende, 15 sider ved 2 studerende og 18 sider ved 3 studerende.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Opgaven kan skrives i grupper med maximalt 3 studerende. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 4.6
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering ved alle valgfag, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde, men undervisningen er baseret på fuld deltagelse.

 • Deltagelse i gruppearbejde, diskussion og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet.

 • Aflevering af 2 responspapirer af max 3 siders længde, på baggrund af pensumlitteratur.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen

Reeksamen

Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse