APSB11017U Bachelorprojekt

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Bachelor Thesis

Kursusindhold

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende selvstændigt kan anvende metoder, teori og empiri fra de øvrige fag på bacheloruddannelsen til en systematisk behandling af et selvvalgt emne. Bachelorprojektet fungerer dels som en integrerende afslutning på bacheloruddannelsen, dels som en introduktion til de akademiske krav på kandidatuddannelsen, især specialet. Indholdsmæssigt er bachelorprojektet en større selvstændig opgave, der behandler et psykologisk fænomen fra et eller (tværgående) flere af områderne personlighedspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi og kognitionspsykologi, eller en problemstilling fra den anvendte psykologi med udgangspunkt i metoder og teorier fra et eller flere af de nævnte grundfag. Bachelorprojektet kan også tage form af en almenpsykologisk opgave, der behandler grundlæggende problemstillinger i psykologien.

 

Bachelorprojekt - opsamlingshold efterår 2023 v/ Vanessa Sonne-Ragans

Studerende der skal aflevere bachelorprojekt vinter 2023/24 kan følge opsamlingsholdene. Der tilbydes vejledning ved Vanessa Sonne-Ragans

 

 

 

 

Målbeskrivelser

Ved afslutning af modulet kan den studerende:

 • Afgrænse et emneområde og formulere en problemstilling.
 • Udføre relevant litteratursøgning.
 • Beskrive og analysere problemstillingens psykologiske fænomen, herunder kunne anvende relevant teori og empiri fra litteraturen. Der kan eventuelt inddrages egen empiri.
 • Redegøre, analysere og diskutere i forhold til den formulerede problemstilling således, at der genereres en argumenteret fremstilling fra problemstilling til konklusion, som besvarer det eller de spørgsmal, problemstillingen omhandler.
 • Vurdere styrker og svagheder ved den teori og empiri, som er udvalgt til at belyse problemstillingen og kritisk reflektere over opgavens brug af materialet.

Pensum
900 normalsiders selvvalgt litteratur, hvor der kan være tale om ny pensumlitteratur eller litteratur, der tidligere har være opgivet som obligatorisk eller selvvalgt litteratur inden for andre fagelementer.

Det er en forudsætning for aflevering af bacheloropgaven, at den studerende har aflagt minimum 120 ECTS på bacheloruddannelsen i Psykologi.
Undervisningen af seminarhold og vejledning.
- Seminarholdene repræsenterer en diversitet og bredde af videnskabelige perspektiver og fag fra bacheloruddannelsen. Den studerende opfordres til at opsøge den bedst mulige kvalificering af sit bachelorprojekt. Seminarholdene omfatter undervisning og praktiske øvelser i skriveteknik, diskussioner af konkrete projekter og generelle diskussioner om bachelorprojektets form indenfor forskellige fagtraditioner.
- Vejledning af bachelorprojektet kan tage form af individuel eller gruppevejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 23
 • I alt
 • 23
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der tilbydes mundtlig feedback til alle studerende der har afleveret bachelorprojekt.

Point
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
PRØVEFORM: Fri skriftlig hjemmeopgave.

GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 6.8.

OMFANG: Omfanget af opgaven er max 25 sider ved 1 studerende, max 38 sider ved 2 studerende og max 44 sider ved 3 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for aflvering af bachelorprojekt at den studerende har bestået mindst 120 ECTS på bacheloruddannelsen i Psykologi.

Emne for bachelorprojektet skal godkendes af fagansvarlig lærer senest
1 måned inden aflevering.

Bachelorprojektet skal forsynes med et engelsk resumé på max 1 side. Resuméet indgår i bedømmelsen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Maj/juni - Se eksamensplanen

Reeksamen

August - Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen