APSB11017U Bachelorprojekt

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Bachelor Thesis

Kursusindhold

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende selvstændigt kan anvende metoder, teori og empiri fra de øvrige fag på bacheloruddannelsen til en systematisk behandling af et selvvalgt emne. Bachelorprojektet fungerer dels som en integrerende afslutning på bacheloruddannelsen, dels som en introduktion til de akademiske krav på kandidatuddannelsen, især specialet. Indholdsmæssigt er bachelorprojektet en større selvstændig opgave, der behandler et psykologisk fænomen fra et eller (tværgående) flere af områderne personlighedspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi og kognitionspsykologi, eller en problemstilling fra den anvendte psykologi med udgangspunkt i metoder og teorier fra et eller flere af de nævnte grundfag. Bachelorprojektet kan også tage form af en almenpsykologisk opgave, der behandler grundlæggende problemstillinger i psykologien.

 

Bachelorprojekt - opsamlingshold efterår 2021 v/ Vanessa Sonne-Ragans

Studerende der skal aflevere bachelorprojekt vinter 2020/21 kan følge opsamlingsholdene. Der tilbydes vejledning ved Vanessa Sonne-Ragans

 

I foråret 2022 forventes der undervisning og vejledning ved:

Hold 1 v/Ingo Zettler m.fl.
This course is for students interested in writing an empirical Bachelor thesis in—or at the intersections of—personality and social psychology, behavioral economics, evolutionary psychology, cultural psychology, health psychology, environmental psychology, as well as work and organizational psychology. For an idea about more concrete topics in the mentioned research areas, it is recommended that students skim through relevant journals or the publication lists of researchers in these fields.

In the seminar (“hold”), students will be trained and supported in addressing different challenges related to writing a Bachelor thesis. This covers training and support in researching and reading up on literature, formulating hypotheses, conducting a small study, and writing scientific papers.

Both empirical and non-empirical theses are welcomed. If students are interested in an empirical thesis, they can either make us of an existing dataset or conduct their own study. Concerning the latter, we recommend conducting simplified replication studies. Conducting replication studies not only is important for the scientific progress in general (see, e.g., current discussions about Open Science), but also perfectly fits the aim to learn about how to conduct and write up studies. Clearly, requirements concerning the study and data analyses will be matched to the framework of a Bachelor thesis (i.e., recruitment of a small sample size, use of analyses techniques such as ANOVA, correlations, or χ²-tests).

In the first session of the seminar, an overview of potential topics for feasible Bachelor theses will also be provided; of course, students are also welcomed to develop a topic by themselves.

Please note that the language for the classes taught will be English. The Bachelor theses should preferably be written in English, but Ingo also supervises Danish-written theses.

 

Hold 2 v/Katrine Zeuthen

Dette hold henvender sig hovedsageligt til studerende med interesse for klinisk psykologi, udviklingspsykologi og personlighedspsykologi.  Den studerende opfordres til at finde et emne til sin bacheloropgave gennem en kritisk og bred undersøgelse af et fænomen, som den studerende oplever som relevant og aktuelt at engagere sig i, og som kan sættes i forhold til den videnskabelige opgave. Det kan være et almenpsykologisk fænomen som f.eks. seksualitet, køn, sprog eller barndom, eller det kan være et emne fra den anvendte psykologi som f.eks. traume, resiliens eller selvskade. Der lægges vægt på, at den studerende går kritisk og undersøgende til værks i sin tilgang til sit emne i den indledende fase af projektskrivningen for derefter at inddrage og anvende de psykologiske teorier, videnskabelige metoder og den tilhørende empiri, som den studerende har tilegnet sig og interesseret sig for. Analysen af det valgte emne kan suppleres med en diskussion af videnskabsteoretisk art.

Vi tager udgangspunkt i ”Vinden blæser på spørgsmål og svar. Om kritisk humanisme og universitetets opgave i dag”, en artikel af Birger Steen Nielsen.

 

Hold 3 v/Jesper Dammeyer

Psykologiens forskellige fagområder og metoder (samt kombinationen mellem dem) vil blive introduceret på dette hold. Dvs. dit projekt kan være indenfor klinisk psykologi, udviklingspsykologi, kognitionspsykologi, personlighedspsykologi, socialpsykologi eller noget helt andet. Fokus vil være på den gode akademiske opgave og proces med udgangspunkt i dit projekt.

 

Hold 4 v/ Vanessa Sonne-Ragans

Holdet henvender sig til studerende der ønsker at udvikle generelle færdigheder ift. videnskabelig/akademisk problembehandling og som har interesse i udviklingspsykologi, social psykologi, sociologi, videnskabsteori, metateori og tværdisciplinær videnskab. Emnemæssigt spænder opgaverne på dette hold bredt, det vil sige undervisningen forsøger at udvikle de studerendes færdigheder ift psykologisk undersøgelse fra et  generelt videnskabeligt perspektiv.

Undervisningen er bygget op om opgavetekniske-, videnskabsteoretiske- og psykologfaglige elementer. Vi behandler fx opgavestruktur, gennemgår typer af problembehandlinger og problemformuleringer, behandler subjektmodeller i både ental og flertal, gennemgår typer af videnskabelige teorier, modeller og begreber og diskuterer løbende grundlæggende elementer i videnskabelig erkendelse af psykologisk karakter. Vi går altså tæt på den videnskabelige undersøgelses kendetegn og gennemgår systematisk den videnskabelig opgaves struktur.

Hvor holdundervisningen sigter mod at styrke færdigheder i videnskabelig/akademisk- problembehandling og psykologisk undersøgelse, fokuserer vejledningen på udviklingen af de individuelle projekters specifikke psykologiske problemfelter og emner. Vejledningen, der er mundtlig og/eller skriftlig, støtter arbejdet med opgavetekniske, teoretiske, empiriske og videnskabsteoretiske elementer i de individuelle projekter. Den former sig som et aktivt samarbejde hvor de studerende, på superviseret vis, fx via faste afleveringsdatoer og gennem brug af anbefalet akademisk opgavemodel, udvikler deres individuelle tekster. Vejledningen støtter håndteringen af tekstens forandringer og integrationen af teori og empiri i problembehandlingen, desuden arbejdes målrettet med videnskabelig argumentation og begrundelse.

Målet er at holddeltagerne opnår varige kvalifikationer ift selvstændigt at undersøge psykologiske problemstillinger, gennem bevidst anvendelse af videnskabelig teori, empiri og metode, på empiriske -, praktiske-, kliniske-, teoretiske- og metateoretiske problemstillinger.

 

Hold 5 v/ Thomas Habekost

Dette hold henvender sig til studerende, der ønsker at skrive om et psykologisk fænomen inden for kognitionspsykologi, neuropsykologi eller tilgrænsende kliniske og udviklingspsykopatologiske emner (f.eks. hjerneskade, ADHD, autisme, depression eller andre forstyrrelser med væsentlige neuropsykologiske elementer). Målsætningen er blandt andet at styrke forholdet mellem grundfagene i biologisk psykologi, neuropsykologi og kognitionspsykologi og de afsluttende dele af studiet via bacheloropgaven. Vi vil gennemgå den akademiske skriveproces og dens forskellige faser (problemafgrænsning, litteratursøgning, disponering af teksten osv.) og diskutere, hvad der karakteriserer ”den gode opgave” på dette niveau. Ligeledes vil vi diskutere balancen mellem teoretisk refleksion og empiriske undersøgelser og relationen mellem hjerneforskningen og psykologien. Gennem inddragelse af konkrete projekter som eksempler vil vi bestræbe at holdundervisningen kommer til at understøtte og supplere den individuelle vejledning af opgaverne.”

 

Hold 6 v/Marie Louise Reinholdt-Dunne

Afventer beskrivelse

Målbeskrivelser

Ved afslutning af modulet kan den studerende:

 • Afgrænse et emneområde og formulere en problemstilling.
 • Udføre relevant litteratursøgning.
 • Beskrive og analysere problemstillingens psykologiske fænomen, herunder kunne anvende relevant teori og empiri fra litteraturen. Der kan eventuelt inddrages egen empiri.
 • Redegøre, analysere og diskutere i forhold til den formulerede problemstilling således, at der genereres en argumenteret fremstilling fra problemstilling til konklusion, som besvarer det eller de spørgsmal, problemstillingen omhandler.
 • Vurdere styrker og svagheder ved den teori og empiri, som er udvalgt til at belyse problemstillingen og kritisk reflektere over opgavens brug af materialet.
Det er en forudsætning for aflevering af bacheloropgaven, at den studerende har aflagt minimum 120 ECTS på bacheloruddannelsen i Psykologi.
Undervisningen af seminarhold og vejledning.
- Seminarholdene repræsenterer en diversitet og bredde af videnskabelige perspektiver og fag fra bacheloruddannelsen. Den studerende opfordres til at opsøge den bedst mulige kvalificering af sit bachelorprojekt. Seminarholdene omfatter undervisning og praktiske øvelser i skriveteknik, diskussioner af konkrete projekter og generelle diskussioner om bachelorprojektets form indenfor forskellige fagtraditioner.
- Vejledning af bachelorprojektet kan tage form af individuel eller gruppevejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 16
 • I alt
 • 16
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der tilbydes mundtlig feedback til alle studerende der har afleveret bachelorprojekt.

Point
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
PRØVEFORM: Fri skriftlig hjemmeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 4.6.
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 25 sider ved 1 studerende, max 38 sider ved 2 studerende og max 44 sider ved 3 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for aflvering af bachelorprojekt at den studerende har bestået mindst 120 ECTS på bacheloruddannelsen i Psykologi.

Emne for bachelorprojektet skal godkendes af fagansvarlig lærer senest
1 måned inden aflevering.

Bachelorprojektet skal forsynes med et engelsk resumé på max 1 side. Resuméet indgår i bedømmelsen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Maj/juni - Se eksamensplanen

Reeksamen

August - Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse