APSB11014U Forskningsdesign og Videnskabsteori

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Scientific design and Philosophy of Science

Kursusindhold

I første halvdel af forløbet er formålet at introducere de basale videnskabsteoretiske discipliner erkendelsesteori/videnskabsteori i forlængelse af Videnskabsteori på 2. semester. Efter en samlet fremstilling af emner fra 2. semester uddybes, udbygges og tilføjes videregående problematiseringer af standard videnskabsteorien såsom nyere udbygninger af videnssociologi og videnskabshistorie samt introduktioner til poststrukturalisme, diskursteori, konstruktivisme/-tionisme og nymaterialisme. I anden halvdel er det målet at præsentere og analysere komponenterne i et forskningsprojekt bygget op omkring standardfaserne: emneafgrænsning og problemformulering, systematisk litteratursøgning, hypoteser, operationalisering, metode og teori.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne redegøre for de forskellige faser i opbygningen af et forskningsdesign.
 • kunne beskrive grundlæggende videnskabsteoretiske differentieringer mellem typer af problemstilligner i videnskabsteorien, videnssociologien og videnskabshistorien.
 • kunne demonstrere indsigt i de videnskabsteoretiske discipliner ved at anvende dem under udarbejdelsen af et forskningsdesign.

   

  Færdigheder

 • kunne udføre et systematisk litteratur review .

   

  Kompetencer

 • kunne afgrænse et psykologisk emne således, at der kan opstilles en hypotese/problemstilling hertil.
 • kunne opstille en hypotese og operationalisere tilhørende begreber.
 • kunne identificere og udvælge relevant litteratur.
 • kunne designe en dataindsamlings og –behandlingsmetodik, der er velegnet til at besvare den selvvalgte hypotese/​problemstilling.
 • kunne forholde sig kritisk vurderende til sit eget forskningsdesign, dens mulige resultater og perspektiver.
 • kunne arbejde selvstændig, analytisk og progredierende med udformningen af det selvvalgte forskningsdesign.
Det anbefales, men kræves ikke, at fagelementet Videnskabsteori og psykologiens historie skal være bestået forud for Forskningsdesign og videnskabsteori.
Undervisningen består af forelæsninger og seminarhold.
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og metoder via forskellige læringsaktiviteter, herunder aflevering af progredierende procespapirer. Det selvvalgte forskningsdesign udfærdiges som nævnt ovenfor. Den løbende udfærdigelse af forskningsdesignet starter midt i forelæsningsrækken og gennemgår et fastlagt forløb: emneafgrænsning, hypotese, operationalisering, metode, teori – hvortil der hver gang udfærdiges en tekst. Endvidere kommenteres de løbende udformninger både af instruktor og lærer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 26
 • I alt
 • 54
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
PRØVEFORM: Skriftlig hjemmeopgave udformet som hypotetisk forskningsdesign.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 4.6.
OMFANG: Den afsluttende opgave er på max 9 normalsider ved én studerende, max 12 normalsider ved to studerende, max 15 normalsider ved tre studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt aktiv deltagelse i form af et progredierende procespapir.

 • Aktiv deltagelse på seminarholdene:  Aflevering af 4 progredierende procespapirer samt feedbackgivning på sin feedbackgruppes procespapirer. Godkendelse (v. holdets instruktor) af den samlede fremstilling af den/de studerendes forskningsdesign (i form af fjerde procespapir), hvori de foregående tre procespapirer integreres. Den samlede fremstilling skal i væsentlig grad afspejle den feedback som den studerende har modtaget på sine procespapirer i løbet af semestret.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar - Se eksamensplanen

Reeksamen

Februar - Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse