APSB11009U Udviklingspsykologi teori og metode

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Developmental Psychology theory and method

Kursusindhold

Udviklingspsykologi beskæftiger sig med, hvorledes individet udvikler sig som person og som kulturmedlem gennem barne- og ungdomsårene. Udviklingspsykologien betoner, at individet på én gang gennemgår en generel menneskelig udvikling, en udvikling som deltager i særlige kulturelle sammenhænge, og en udvikling som en person med et unikt perspektiv og særpræg.

Modulet har til formål at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for det udviklingspsykologiske felt med særlig henblik på børns og unges udvikling og den flerhed af udviklingskontekster, de lever i. Endvidere vil modulet introducere metoder anvendt i det udviklingspsykologiske felt og præsentere og diskutere deres muligheder og begrænsninger. Endelig er det sigtet at præsentere dominerende samtidige diskurser om børn og unge og deres udvikling, samt diskutere disse i forhold til relevante udviklingsteoriers perspektiver.

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne demonstrere forståelse for grundlæggende teori og empirisk forskning inden for det udviklingspsykologiske felt med særlig henblik på børns og unges udvikling og den flerhed af udviklingskontekster, de lever i.
 • kunne redegøre for udvalgte udviklingspsykologiske teorier, begreber og empiriske undersøgelser, der videnskabeligt kan belyse den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave og den udvalgte problemstilling
   

Færdigheder

 • kunne analysere udviklingspsykologisk teori og metoders anvendelse / muligheder og deres præmisser
 • kunne identificere og definere udviklingsbetingelser og udviklingsopgaver, der er betydningsfulde for børn og/eller unges liv og udvikling
   

Kompetencer

 • kunne formulere og afgrænse en udviklingspsykologisk problemstilling
 • kunne anvende udviklingspsykologiske metoder i konkrete empiriske kontekster og analysere disses præmisser og begrænsninger
 • kunne vurdere og selvkorrigere eget metodisk-empirisk arbejde i lyset af metodens foreskrevne principper, genstandens egenart og etiske rammer ved opgaver, der relaterer sig til udviklingspsykologisk udforskning af børne- og ungdomslivet
Der tilbydes mundtlig feedback for de studerende der får bedømmelsen 4, 02, 00 og -3.
Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og udviklingspsykologiske temaer), seminarhold (teori og udviklingspsykologiske temaer) og øvelseshold (metode).

•Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
•På seminarholdene kræves den studerendes aktive deltagelse, herunder aflevering af responspapirer. Studerende får vejledning på hold og i klynger i forbindelse med udarbejdelse af den tematisk bestemte hjemmeopgave.
•På øvelsesholdene indgår konkret empirisk metodisk arbejde (interview, observation og eksperiment) med børn og unge samt udarbejdelse af øvelsesrapporter.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 28
 • Øvelser
 • 30
 • I alt
 • 114
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 4 uger
PRØVEFORM: Afsluttende 4 ugers tematisk bestemt skriftlig hjemmeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave kan aflægges som gruppeprøve med op til 4 studerende. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 4.6. Øvelsesrapporterne kan skrives i grupper på op til 4 studerende: 1 studerende: 5 sider, 2 studerende: 7 sider, 3 studerende: 9 sider, 4 studerende: 11 sider. Responspapirer skal udarbejdes individuelt.
OMFANG: Omfanget af den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave er max 12 sider ved 1 studerende, max 18 sider ved 2 studerende, max 21 sider ved 3 studerende og max 24 sider ved 4 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt aktiv deltagelse i de i kursusudbuddet fastlagte øvelser, aktiviteter, opgaver, præsentationer m.v.

- Aktiv deltagelse på seminarholdene: aflevering af 2 responspapirer (á 1 side, afleveres individuelt) samt 1 gruppe-baseret diskussionsoplæg tematiseret på baggrund af fastlagt pensumlitteratur, som led i undervisningen på holdet.

- Aktiv deltagelse på øvelsesholdene: Udformning af 3 øvelsesrapporter (ved hhv. eksperiment, interview og observation), herunder indsamling og analyse af empiri, samt erfaringer med praktiske forhold i forskningsprocessen såsom etablering af kontakt til familier/institutioner og indhentning af samtykke mm i henhold til gældende etiske og juridiske regler. Øvelsesrapporterne kan udformes som gruppe-prøver. Ved øvelsesrapporten i eksperiment er omfanget: 1 studerende 3 sider, 2 studerende 5 sider, 3 studerende 6 sider og 4 studerende 8 sider. Ved observation og interview er omfanget: 1 studerende: 5 sider, 2 studerende: 7 sider, 3 studerende: 9 sider, 4 studerende: 11 sider. (bestået – ikke bestået, intern bedømmelse)

 • Deltagelse i 1 metodekonference.
 • Ved fravær på metodekonferencen skal den studerende skriftligt (2-3 sider) behandle et metoderelevant tema på tværs af de tre metoderapporter. Fraværsrapporten skal godkendes af koordinator.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Maj/juni - Se eksamensplanen

Reeksamen

August - Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 4 uger
PRØVEFORM: Afsluttende 4 ugers tematisk bestemt skriftlig hjemmeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave kan aflægges som gruppeprøve med op til 4 studerende. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4. Øvelsesrapporterne kan skrives i grupper på op til 4 studerende: 1 studerende: 5 sider, 2 studerende: 7 sider, 3 studerende: 9 sider, 4 studerende: 11 sider. Responspapirer skal udarbejdes individuelt.
OMFANG: Omfanget af den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave er max 12 sider ved 1 studerende, max 18 sider ved 2 studerende, max 21 sider ved 3 studerende og max 24 sider ved 4 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt aktiv deltagelse i de i kursusudbuddet fastlagte øvelser, aktiviteter, opgaver, præsentationer m.v.

- Aktiv deltagelse på seminarholdene: aflevering af 2 responspapirer (á 1 side, afleveres individuelt) samt 1 gruppe-baseret diskussionsoplæg tematiseret på baggrund af fastlagt pensumlitteratur, som led i undervisningen på holdet.

- Aktiv deltagelse på øvelsesholdene: Udformning af 3 øvelsesrapporter (ved hhv. eksperiment, interview og observation), herunder indsamling og analyse af empiri, samt erfaringer med praktiske forhold i forskningsprocessen såsom etablering af kontakt til familier/institutioner og indhentning af samtykke mm i henhold til gældende etiske og juridiske regler. Øvelsesrapporterne kan udformes som gruppe-prøver. Ved øvelsesrapporten i eksperiment er omfanget: 1 studerende 3 sider, 2 studerende 5 sider, 3 studerende 6 sider og 4 studerende 8 sider. Ved observation og interview er omfanget: 1 studerende: 5 sider, 2 studerende: 7 sider, 3 studerende: 9 sider, 4 studerende: 11 sider. (bestået – ikke bestået, intern bedømmelse)

 • Deltagelse i 1 metodekonference.
 • Ved fravær på metodekonferencen skal den studerende skriftligt (2-3 sider) behandle et metoderelevant tema på tværs af de tre metoderapporter. Fraværsrapporten skal godkendes af koordinator.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Maj/juni

Reeksamen

August

Kriterier for bedømmelse