APSB11007U Kognitionspsykologi teori og metode

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Cognitive Psychology theory and methods

Kursusindhold

Kognitionspsykologien beskæftiger sig med menneskets grundlæggende mentale og erkendelsesmæssige processer og forskellige videnskabelige metoder til at studere disse. Der introduceres til en bred vifte af kognitive fænomener: sansning og perception, opmærksomhed, adfærds- og kognitiv indlæring, hukommelse, sprog, tænkning og problemløsning, kognitiv styring samt emotionelle processer og social kognition. Formål er at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for kognitionspsykologien, som den aftegner sig internationalt i forskningen. Der lægges derfor særlig vægt på eksperimentelle kognitionspsykologiske og neurovidenskabeligt baserede forskningsmetoder samt kvantitativ statistisk analyse af forsøgsresultater fra disse. Den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse metoder.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne redegøre for og have indsigt i udvalgte kognitionspsykologiske teorier, begreber og empiriske undersøgelser i artikler
 • kunne demonstrere kendskab til udvalgte kognitionspsykologiske metoder og empiri, deres styrker og svagheder relateret til deres udsagnskraft
   

Færdigheder

 • kunne identificere centrale elementer ved den udvalgte kognitionspsykologiske litteratur, herunder grundbøger og udvalgte forskningsartikler
 • kunne analysere kognitionspsykologiske teorier og metoders fordele og begrænsninger, med henblik på deres mulige anvendelse og generaliserbarhed
   

Kompetencer

 • kunne udføre kognitionspsykologiske eksperimenter og undersøgelser under anvendelse af kognitionspsykologiske metoder
 • kunne vurdere og selvkorrigere eget metodisk-empirisk arbejde i lyset af metodens foreskrevne principper, genstandens egenart og etiske rammer
For bachelorstuderende:
Det anbefales at Statistik 1 og Statistik 2 samt Biologisk psykologi og neuropsykologi bestås forud for Kognitionspsykologi. Især vurderes det at være særdeles svært at gennemføre faget uden godt kendskab til statistik.

For sidefagsstuderende:
Ingen særlige
Undervisningen består af forelæsninger (generel teori og metodik), seminarhold (generel teori og metodik), artikelhold (udvalgte videnskabelige artikler) og øvelseshold (praktisk eksperimentel metode).

- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og begreber via forskellige læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse i disse læringsaktiviteter.
- På artikelholdene undervises der i analyse af konkrete videnskabelige artikler. Af den studerende kræves aktiv deltagelse i form af aflevering af responspapirer, fremlæggelser samt diskussioner i grupper og plenum.
- På øvelsesholdene indgår konkret empirisk metodisk arbejde (kognitionspsykologiske eksperimenter), kvantitativ statistisk analyse af forsøgsresultaterne og diskussion af disse i forhold til teorierne. Af den studerende kræves aktiv deltagelse herunder udarbejdelse af øvelsesrapporter.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 52
 • Øvelser
 • 30
 • I alt
 • 138
Ikke relevant
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 35 minutter
PRØVEFORM: Mundtlig prøve med forberedelse.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøves kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Eksaminanden afleverer inden eksamen i alt 5 øvelsesrapporter. Emnerne for de 5 øvelsesrapporter bestemmes af fagets undervisere. Ved eksamen trækker eksaminanden blindt 1 spørgsmål i form af en artikel fra listen af eksamensartikler og 1 ud af de 5 øvelsesrapporter. Eksamenstiden er ca. 45 minutter inklusiv ca. 10 min votering og feedback. Eksaminanden forbereder sig i ca. 15 minutter inden eksamen. Under forberedelsen er øvelsesrapporten tilgængelig for eksaminator og censor. Under eksaminationen kan rapporten inddrages i den studerendes præsentation og i den efterfølgende diskussion. Øvelsesrapporterne indgår ikke i bedømmelsen af eksaminandens præstation.
SÆRLIGE BESTEMMELSER: Prøven har form af en ca. 5 minutters fremstilling af eksamensartiklen fulgt af ca. 15 minutters af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminand, eksaminator og censor. Diskussionen tager udgangspunkt i eksamensartiklen, som diskuteres og perspektiveres i forhold til det øvrige pensum. Herefter følger ca. 5 minutters introduktion af øvelsesrapporten ved den studerende igen fulgt af ca. 10 minutters af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminand, eksaminator og censor.


OBS
På grund af Covid-19 situationen er eksamensformen ved vintereksamen 2020 midlertidigt ændret til:
Mundtlig eksamination via Zoom.

Dette gælder for både den ordinære eksamen og reeksamen.
Krav til indstilling til eksamen

FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE I EKSAMEN:

 • Undervisningen på seminarhold baserer sig på de studerendes kontinuerlige deltagelse i aktiviteter og diskussioner.

 • Aktiv deltagelse på artikelholdet indbefatter ét gruppebaseret mundtligt oplæg samt aflevering af ét gruppebaseret responspapir, som godkendes af artikelholdsunderviseren.

 • Aktiv deltagelse på øvelsesholdet indbefatter deltagelse i 8 forsøg (hvoraf ét kan udskiftes med et afløsningsforsøg) samt udarbejdelse af 8 øvelsesrapporter. De 3 første afleveres som gruppeopgaver og godkendes af instruktoren, mens de resterende 5 (eksamensrapporter) afleveres individuelt og indgår i den afsluttende mundtlige prøve. Derudover skal man deltage i ét gruppebaseret mundtligt oplæg.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Eksaminanden kan medbringe alle hjælpemidler (dog ikke mobiltelefoner) til forberedelsen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar - Se eksamensplanen

Reeksamen

Februar - Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse

Vejledende karakterbeskrivelse


Mere information om aflevering af rapporter findes på KUnet.dk under Eksamen