APSB11006U Statistik 2

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Statistics 2

Kursusindhold

Statistik 2 introducerer statistisk analyse af psykologiske data. Faget beskæftiger sig med statistiske procedurer anvendt i analysen af kvantitative forskningsdata, f.eks. i form af objektive målemetoder, spørgeskemasvar og psykologiske testresultater. Statistik 2 vil fokusere på statistiske analyser af mere komplekse studier med multiple behandlingsgrupper og/eller gentagne målinger.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne demonstrere kendskab til det udvalg af statistiske metoder præsenteret i kurset
 • kunne redegøre for og forstå statistiske resultater
 • kende til muligheder og funktionsmåder i et statistik program, fx SPSS
   

Færdigheder

 • kunne beskrive faglige problemer som statistiske problemer
 • kunne forholde sig analyserende til valg af metoder
 • kunne planlægge og udføre statistiske analyser af studier, f.eks. med multiple behandlingsgrupper og/eller gentagne målinger
 • kunne udføre statistiske analyser ved brug af et statistik-program, fx SPSS
 • kunne formidle statistiske konklusioner i fagsprog
   

Kompetencer

 • kunne anvende hensigtsmæssige statistiske metoder til at løse psykologiske problemstillinger
 • kunne drage konklusioner om ukendte størrelser og parametre som er knyttet til populationen
 • kunne beskrive og vurdere resultater af statistiske undersøgelser og deres forudsætninger
Det anbefales, men kræves ikke, at Statistik 1 er bestået forud for Statistik 2.
Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og empiriske undersøgelser) og øvelseshold (metode og øvelser bl.a. ved brug af statistisk software).

•Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
•På øvelsesholdene gennemgås eksempler på analyse af data og fortolkning af resultater på baggrund af de i forelæsningerne introducerede statistisk tests. Studerende får vejledning på hold niveau i forbindelse med udarbejdelse af de obligatoriske hjemmeopgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 42
 • I alt
 • 70
Ikke relevant
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer
PRØVEFORM: Skriftlig prøve på universitetet.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.

På grund af Covid-19 situationen er eksamensformen ved vintereksamen 2020 midlertidigt ændret til:
En online tag-hjem prøve på 3 timer, afviklet via Digital Eksamen.
Skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Eksamen er fortsat individuel, og der må ikke kommunikeres med andre om eksamensopgaven eller løsning af opgaven under nogen omstændigheder.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt aktiv deltagelse i de i kursusudbuddet fastlagte øvelser, aktiviteter, opgaver, præsentationer m.v.

 • Aktiv deltagelse på øvelsesholdene: Af den studerende kræves aktiv deltagelse i form af to afleveringsopgaver, der udarbejdes i grupper på 3-4 studerende. Der er mulighed for én genaflevering.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden kan medbringe skriftlige hjælpemidler.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

maj/juni - Se eksamensplanen

Reeksamen

august - Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse