APSB11003U Statistik 1

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Statistics 1

Kursusindhold

Statistik 1 introducerer statistisk analyse af psykologiske data. Faget beskæftiger sig med statistiske procedurer anvendt i analysen af kvantitative forskningsdata, f.eks. i form af objektive målemetoder, spørgeskemasvar og psykologiske testresultater. Statistik 1 vil fokusere på planlægning og udførelse af statistiske analyser af simple studier med f.eks. to behandlingsgrupper.

Fagelementets centrale emner:

 • Deskriptiv statistik, dvs. måder at opsummere og repræsentere større mængder af observationer både talmæssigt og i form af figurer
 • Elementær statistisk inferens, dvs. drage konklusioner om ukendte størrelser, parametre, knyttet til populationen.
 • Introduktion til statistik-program, fx SPSS.

 

OBS! Forelæsningen foregår på engelsk – holdundervisning på dansk

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne demonstrere kendskab til de mest centrale begreber og deres betydning i statistik
 • kunne redegøre for og forstå statistiske resultater
 • kende til de basale muligheder og funktionsmåder i et statistik program, fx SPSS

 

Færdigheder

 • kunne forholde sig analyserende til valg af statistiske metoder
 • kunne planlægge og udføre statistiske analyser af simple studier, f.eks. med to behandlingsgrupper
 • kunne udføre statistiske analyser ved brug af et statistik-program, fx SPSS
 • kunne formidle statistiske konklusioner i fagsprog

 

Kompetencer

 • kunne anvende hensigtsmæssige statistiske metoder til at løse psykologiske problemstillinger
 • kunne drage konklusioner om ukendte størrelser og parametre som er knyttet til populationen

kunne beskrive og vurdere resultater af statistiske undersøgelser og deres forudsætninger

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og empiriske undersøgelser) og øvelseshold (metode og øvelser bl.a. ved brug af statistisk software).

- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På øvelsesholdene gennemgås eksempler på analyse af data og fortolkning af resultater på baggrund af de i forelæsningerne introducerede statistisk tests. Studerende får vejledning på holdniveau i forbindelse med udarbejdelse af de obligatoriske hjem-meopgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Øvelser
 • 42
 • I alt
 • 70
Ikke relevant
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer
PRØVEFORM: Skriftlig prøve på universitetet
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.


På grund af Covid-19 situationen er eksamensformen ved vintereksamen 2020 midlertidigt ændret til:
En online tag-hjem prøve på 2 timer, afviklet via Digital Eksamen.
Skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Eksamen er fortsat individuel, og der må ikke kommunikeres med andre om eksamensopgaven eller løsning af opgaven under nogen omstændigheder.

Dette gælder for både den ordinære eksamen og reeksamen.
Krav til indstilling til eksamen

FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE I EKSAMEN: Af den studerende kræves aktiv deltagelse i form af to afleveringsopgaver, der udarbejdes i grupper på 3-4 studerende. Der er mulighed for én genaflevering.

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar - Se eksamensplanen

Reeksamen

Februar - Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse