APSB11002U  Videnskabsteori og psykologiens historie

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Philosophy of Science and the History of Psychology

Kursusindhold

Videnskabsteori og psykologiens historie beskæftiger sig med introduktion til almene begreber og problemstillinger i tilknytning til psykologien som videnskab og psykologiens historiske udvikling. Formålet er, at den studerende opnår en indsigt i psykologiens historiske udvikling fra de filosofiske grundantagelser i 1600tallet og med hovedvægt på etableringen i 1800tallet samt en oversigt over de vigtigste retninger i 1900tallet. Videnskabsteoretisk introduceres til grundbegreber omkring ontologi, epistemologi, sprog, sandhed, relativisme, teori, empiri, metode (induktiv og hypotetisk-deduktiv tilgang), model og de tre fundamentale tilgange til psykologien: den naturvidenskabelige, den humanistiske og den samfundsvidenskabelige.

Målbeskrivelser

Ved afslutning af modulet kan den studerende:

 • Identificere og redegøre for grundlæggende videnskabsteoretiske antagelser i en given teori, herunder at fremanalysere evt. implicitte antagelser af videnskabsteoretisk art (data, empiri, teori, operationalisering, metode).
 • Analysere en psykologisk teori og indsætte den i en historisk sammenhæng og relatere teoriens synspunkter til overordnede dikotomier såsom arv-miljø og frihed-determination, rationalisme-empirisme.
 • Redegøre neutralt for en teori samt fremanalysere både styrker og svagheder.

 

Ingen særlige.
Undervisningen består af forelæsninger og seminarhold.

•Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
•På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og begreber via forskellige læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse, herunder aflevering af responspapirer. Studerende får vejledning på hold niveau til udformningen af responspapirer. Udfærdigelse af responspapirer kan ske i grupper
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
PRØVEFORM: Afsluttende bunden skriftlig 72 timers hjemmeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Den bundne skriftlige hjemmeopgave er en gruppeopgave, der kan skrives i grupper på max 4 studerede. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerende bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømme finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jr. Studieordningens pkt. 4.4.
OMFANG: Omfanget af den bundne skriftlige hjemmeopgave er max 12 sider for 4 studerende, max 10,5 for 3 studerende, max 9 for 2 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt aktiv deltagelse på seminarhold i form af gruppearbejde og responspapirer.

 • Aktiv deltagelse på seminarhold: 4 responspapirer på én side i løbet af semestret, hvoraf mindst tre ud af fire skal godkendes af holdets instruktor, evt. efter gen-aflevering (max. én gen-aflevering pr. responspapir).
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

maj/juni

Se eksamensplanen

Reeksamen

august

Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
PRØVEFORM: Skriftlig prøve på universitetet.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt aktiv deltagelse på seminarhold i form af gruppearbejde og responspapirer.

 • Aktiv deltagelse på seminarhold: 4 responspapirer på én side i løbet af semestret, hvoraf mindst tre ud af fire skal godkendes af holdets instruktor, evt. efter gen-aflevering (max. én gen-aflevering pr. responspapir).
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden kan medbringe skriftlige hjælpemidler jf. studieordningens pkt. 4.1.9.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ekstern censur
Prøven er en intern prøve (reeksamen dog ekstern prøve).
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 56