AANB18007U  Anvendt antropologi

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Applied Anthropology

Kursusindhold

Dette kursus skal gøre de studerende i stand til at bruge deres antropologiske, analytiske færdigheder i forhold til konkrete, samfundsmæssige problemstillinger, udarbejde og formidle relevante løsningsforslag, og reflektere kritisk over det gennemførte arbejde. De studerende skal med udgangspunkt i et stillet projektopdrag udfærdige en problemformulering og en projektplan, gennemføre et udrednings- og analysearbejde, og formidle resultaterne. Arbejdet skal resultere i (1) en eksternt orienteret rapport, der begrunder valg af problemformulering, fremlægger eksisterende og ny viden, rummer en kritisk diskussion af problemstillingen, og opstiller og formidler anbefalinger i forhold til den konkrete opdragsgiver, og (2) en opgave rettet til antropologiske fagfæller, hvor der med udgangspunkt i den gennemførte projektarbejde reflekteres over brugen af antropologiske begreber og perspektiver samt over den anvendte antropologis potentialer og begrænsninger.

Undervisningen består af en forelæsningsrække, en seminarrække samt vejledning.

Seminarrækken tager udgangspunkt i et konkret opdrag fra en ekstern samarbejdspartner inden for kursets udvalgte temafelter.

Seminarrækken vil i løbet af kurset i stadig højere grad foregå som projektsupervision. Det tilstræbes, at de studerende frit kan vælge overordnet tema, men det kan ikke garanteres, da der skal være en nogenlunde ligelig fordeling af studerende på de enkelte hold. I den første del af kurset følger de studerende en ugentlig forelæsning samt vejledningstimer, der indfører de studerende i problembaseret projektarbejde samt den anvendte antropologis teoretiske grundlag, metoder og udfordringer. Den sidste del af kurset består af forelæsninger, seminarer og vejledningsforløb; hertil kommer særskilte timer i praktiske færdigheder, der knytter sig til kurset. I løbet af kurset skriver de studerende portfolio-opgaver, der understøtter projektarbejdets forløb Underviserne fastsætter antal, indhold og form på portfolio-opgaverne; samt formen for feedback til de studerende. Mundtlige præsentationer af projektarbejdets resultater indgår også i undervisningen.

Målbeskrivelser

Viden

 • have viden inden for et specifikt antropologisk emne

 

 • kunne demonstrere nuanceret og problematiserende indsigt i den givne problemstilling

 

Færdigheder

 • kunne finde og udvælge relevant materiale i forhold til en given samfundsmæssig problemstilling, herunder identificere og anvende antropologisk og andet egnet kildemateriale

 

 • kunne reflektere kritisk over anvendelsen af antropologisk og anden viden i projektarbejdet og opgaveløsningen, herunder anlægge fagligt begrundede overvejelser om etik og samfundsansvar

 

 • kunne reflektere over etiske spørgsmål, der knytter sig til projektarbejde

 

Kompetencer

 • kunne forholde sig kritisk til materialet, samt identificere relevante behov og muligheder for at fremskaffe og anvende eget, etnografisk datamateriale

 

 • kunne indplacere og diskutere det specifikke opdrag og projektarbejde i relation til anvendelsen af antropologisk viden i mere generel forstand

 

 • kunne planlægge og gennemføre et projektarbejde på baggrund af en antropologisk problemformulering

 

 • kunne opstille en antropologisk informeret problemformulering i relation til et givet projektopdrag

 

 • kunne udarbejde en analyse på baggrund af problemformuleringen med sigte på opstillingen af operationaliserbare løsninger

 

 • kunne opstille begrundede forslag og anbefalinger i forhold til den valgte problemformulering, der er målrettet den konkrete opdragsgiver (og evt. andre, relevante eksterne målgrupper)

 

 

Obligatorisk pensum: 300 sider for fælles forelæsningsrække og intro-forløb, og 500 sider for temaundervisning (seminarer).

Herudover skal hver gruppe af studerende udvælge og inddrage ca. 300 siders litteratur af relevans for deres projektarbejde og behandlet med behørig kildekritisk tilgang. Det vil typisk omfatte antropologisk og anden videnskabelig litteratur, rapporter (redegørelser, projektbeskrivelser, evalueringer, osv.) og andre former for policy-dokumenter fra myndigheder og organisationer på det pågældende område, samt statistisk materiale, internetsider, materiale fra tidsskrifter, dagblade og elektroniske medier, osv.

Bacheloruddannelsens 1.-3. semester bør være bestået før kurset Anvendt Antropologi følges.
Forelæsninger, temahold-undervisning, temhold-øvelser, workshops, selvst. datasøgning, feltarbejde, møder med eksterne parter, præsentationer, rapportskrivning m.v.
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Feedback på portefolio-opgaver undervejs, kort skriftlig feedback på eksamensopgaver

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projekterne og de skriftlige afleveringer udarbejdes i grupper på op til 5 personer, men kan udarbejdes individuelt.

Længde: 41.040-50.160 anslag for én studerende + 4.800 anslag pr. ekstra medlem i gruppen. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag være tydeligt markeret i opgaven.
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal deltaget aktivt i hele undervisningsforløbet og have godkendt portfolio-opgaver for at kunne deltage i eksamen. Den studerende skal ligeledes have godkendt deltagelse i mindst ét mundtligt oplæg om projektet og én mundtlig opponering for at deltage i eksamen. Underviseren på kurset fastlægger omfang og form af portfolio-opgaver, opponering og oplæg.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende bliver automatisk tilmeldt reeksamen.
2. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin.
Den studerende skal tilmelde sig reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelserne

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Seminar
 • 28
 • Projektarbejde
 • 298
 • Forberedelse
 • 168
 • Vejledning
 • 16
 • Øvelser
 • 12
 • I alt
 • 550