AANB18005U Antropologiske projekter og metode

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Anthropological projects and methods

Uddannelse

Undervisningen i foråret 2021 vil køre i et rent online format frem til 1. april på grund af covid19 situationen.

Så snart det herefter er tilladt og forsvarligt, er det op til den enkelte underviser om denne ønsker at overgå til et blended format eller ønsker at fortsætte med fuld online undervisning resten af semesteret.


Den enkelte underviser vil give besked om ovenstående valg i Absalon-rummet for hvert enkelt kursus.


Kurser med mundtlige eksamener vil blive afholdt online, hvis ikke relevante restriktioner er blevet løftet senest fire uger før den enkelte eksamen.
Besked herom vil da komme i Absalon.

Kurser med skriftlig eksamen vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

Kursusindhold

Kurset bygger på færdigheder erhvervet på bacheloruddannelsens første år såvel metodisk som tematisk.

Kurset består af en introduktion foruden seks delelementer, som hver for sig udgør væsentlige elementer i et antropologisk projekt.

I den første uge introduceres kurset og hvad det vil sige at samarbejde. De antropologiske metoder placeres i en videnskabsteoretisk sammenhæng.

Kursets første delelement har fokus på projektdesign og problemformulering.

Kursets anden delelement omhandler metodisk design og introducere dels de studerende i at konstruere et metodisk design, dels i grundlæggende metoder i antropologiske projekter, herunder basale elementer inden for kvantitativ metode med særligt fokus på udviklingen og gennemførelsen af en spørgeskemaundersøgelse.

Kursets tredje delelement udgøres af feltarbejde, der har til formål at træne studerende i at indsamle et relevant etnografisk materiale.

Kursets fjerde delelement introducerer de studerende til analysen af empirisk materiale.

Kursets femte delelement har fokus på den etnografiske tekst.

Kurset sidste delelement omhandler formidling. 

I kurset indgår et grundlæggende litteratursøgningskursus. Indstilling til eksamen er betinget af, at den studerende undervejs i forløbet har deltaget i og afleveret et antal portfolia.

Målbeskrivelser

Viden

 • Have grundlæggende kendskab til antropologiske metoder

 

 Færdigheder

 • Kunne anvende kvalitative og kvantitative metoder korrekt og reflektere over betydningen af de to metoderes forskellige epistemologiske afsæt for det genererede empiriske materiale
 • være i stand til at vurdere et projekts etiske aspekter
 • kunne afgrænse en antropologisk problemstilling i samarbejde med andre
 • kunne udforme en relevant og operationaliserbar problemformulering
 • kunne udarbejde et anvendeligt empirisk materiale i forbindelse med en feltøvelse på grundlag af en defineret problemstilling
 • kunne analysere det indsamlede materiale under inddragelse af relevant antropologisk teori
 • Kunne tage ansvar for en gruppedannelsesproces og generel procesledelse, herunder forpligtige sig i samarbejdet og demonstrere brug af effektive procesledelsesværktøjer  

 

Kompetencer

 • kunne reflektere kritisk over sammenhængen mellem de valgte metoder og de opnåede indsigter
 • kunne formidle projektets metode og analyse i en klart og velformuleret rapport. Den primpære målgruppe er universitetet men rapporten skal kunne læses og forstås af offentligheden
 • Kunne indgå i et fagligt samarbejde (med fagfæller) om at løse den valgte opgave og reflektere kritisk over arbejdsprocessen

NB. liste opdateret 19.8.2019

Grundbøger:

 1. Bundgaard, H., H.O. Mogensen, & C. Rubow (2018) Antropologiske projekter.En grundbog. København: Samfundslitteratur (i kursusplanen APG).
 2. Hastrup, K. (2003) Ind i verden. En grundbog i antropologisk metode. København: Hans Reitzels forlag (i kursusplanen IIV).
 3. Clement, S. og J. H. Ingemann (2016) Introduktion til Praktisk Statistik Metodeserie for Social- og sundhedsvidenskaberne, Bind 4. Syddansk Universitets Forlag.
 4. Rask et al. 2018. Studiegrupper. Samarbejde og facilitering. Hans Reitzels Forlag.
Kurset er baseret på et obligatorisk gruppearbejde, der centrerer sig om en for kurset relevant problemstilling. Problemstillingen omsættes i et konkret projekt, der har afsat tre uger til via feltarbejde at generere etnografisk materiale. Problemstillingen skal godkendes af kursets undervisere.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og masterclass-feedback og vejledning.

Under afholdelse af seminar såvel som master class er årgangen opdelt i to hold.
Kurset har fokus på metodiske problemstillinger og metoderelaterede øvelser i relation til antropologisk projektdesign, hvorfor tekstlæsning- og gennemgang fylder væsentligt mindre end på bacheloruddannelsens 1. år. For at gennemføre de enkelte projekter skal de studerende selvstændigt søge og forholde sig til litteratur af relevans for netop deres projekt. Herudover skal de organisere deres etnografiske materiale systematisk som et af flere led i den analytiske proces.

/

På grund af covid19 situationen er undervisningen i efteråret 2020 midlertidig ændret således:
• Forelæsninger er med fysisk tilstedeværelse med adskilte hold/zoner.
• Holdundervisning er med fysisk tilstedeværelse.
• Både forelæsninger og holdundervisning vil også kunne følges online af studerende, der ikke kan deltage i undervisningen fysisk pga. deres forøgede risiko for covid19.

Husk altid at tjekke Absalon for de nyeste opdateringer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 44
 • Forberedelse (anslået)
 • 242
 • Praktiske øvelser
 • 67
 • Øvelser
 • 32
 • Feltarbejde
 • 120
 • Seminar
 • 66
 • Eksamen
 • 44
 • I alt
 • 615
Skriftlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback gives dels i form af kollektiv respons på indleverede portfolia til masterclass, dels løbende som del af seminarundervisningen.

Den afsluttende eksamen afrundes med en karakter.

De studerende har en vejledningsgang før, under og efter feltarebejde. Herudover vejledes de studerende løbende på seminarene. De studerende giver hinanden feedback på øvelser og portfolia.

Point
22,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig opgave. Eksamen kan laves individuelt eller i en gruppe. Kurser er dog tilrettelagt efter at de studerende i udgangspunktet arbejder i grupper på 4-5 studerende.

Længde: Min. 25.920 anslag og max 31.680 anslag for individuel eksamen. Plus min. 4320 og max 5280 anslag pr. ekstra gruppemedlem. Max. gruppestørrelse er 5 studerende. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag være tydeligt markeret i opgaven.
Krav til indstilling til eksamen

For at blive indstillet til eksamen skal minimum 3 ud af 4 opgaver afleveres og godkendes af underviserne. Endvidere, for 3 opgaver skal der gives peer-feedback, baseret på specifikke kriterier til andre grupper af studerende (godkendes af underviserne).

Opgaverne og peer-feedback kan udfærdiges i grupper op til 5 studerende. Plagiat reglerne skal overholdes og de studerende skal være opmærksomme på reglerne for samskrevne opgaver.

Både opgaverne og peer-feedback skal udfærdiges i peergrade.io platformen på dansk.

Ydermere skal den studerende have gennemført feltøvelsen undervejs i kurset.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen:
En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende bliver automatisk tilmeldt 1. reeksamen. Eksamensform er den samme som ordinær eksamen.


2. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen. Eksamensform er den samme som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Se måbeskrivelse.