AANB18001U Antropologiske perspektiver I

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Anthropological Perspectives I

Kursusindhold

’Antropologiske Perspektiver 1’ præsenterer antropologiske vinkler og konkrete etnografiske eksempler på de samme temaer som ’Samfundsmæssige udfordringer’. Temaer er ’Globale systemer og forbindelser’, ’Race, etnicitet og nation’, ’Slægtskab, køn og generationer’, ’Politik og magt’, ’Miljø, teknologi og økonomi’ og ’Kosmologi’. Kurset henter etnografiske eksempler fra hele verden, og giver dermed et indblik i hvordan antropologer har beskrevet hvordan folk i forskellige dele af verden opfatter, berøres og handler i forhold til de problemstillinger, der falder inden for ovenstående temaer. Antropologisk teoretisk kontekst præsenteres i det omfang det er nødvendigt for at forstå de enkelte videnskabelige artiklers fremstilling af teori og etnografi.

Målbeskrivelser

Viden

 • Have viden om specifikke antropologiske problemstillinger og de enografiske forhold og begreber, der knytter sig til de præsenterede temaer

 

Færdigheder

 • kunne identificere og redegøre for forskellige antropologiske problemstillinger der er repræsenteret i pensum.
 • kunne udvælge, referere og sammenstille forskellige tekster med henblik på at identificere forskelle og ligheder i de måder forfatterne anskuer et givet emne på.
 • kunne anvende analytiske begreber på tværs af etnografiske eksempler.

 

Kompetencer

 • kunne identificere karakteristika og argumentationslogikker i antropologisk (og beslægtet) videnskabeligt materiale.
 • kunne formidle antropologisk videnskabelig viden mundtligt og skriftligt.
 • kunne organisere, give og modtage feedback på en professionel måde.

Den centrale del af undervisningen er koncentreret om tekstlæsninger og diskussion af tekster som de studerende har forberedt sig på hjemme. Tekster består dels af en grundbog og dels af klassiske og nye videnskabelige artikler. Desuden kan der indgå avisartikler, film, kortfattet case-materiale etc. Grundbogen er:Eriksen, Thomas Hylland. 2015. Small places, large issues: an introduction to social and cultural anthropology. Fourth edition. Anthropology, culture and society. London: Pluto Press.

 

Undervisningen foregår i en blanding af forelæsninger og holdundervisninger - med hovedvægten på holdundervisning på tre parallelt løbende hold, koncentreret om læsning af antropologisk videnskabelig tekst. Der er således et fast skema med en fællesforelæsning og to holdundervisninger per uge. Forelæsningerne varetages af den faglige koordinator og forskellige af instituttets medarbejdere. Den enkelte forelæsning kan enten være af mere generel karakter, f.eks. oversigt over et emne i antropologien, eller en mere specifik eksemplificering af ugens tema. Holdundervisningen består af oplæg fra underviser, studenteroplæg, plenumdiskussioner og gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • I alt
 • 84
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives feedback (skriftligt eller mundtligt) fra underviser på skriveøvelser og eksamensopgaver. I forbindelse med skriveøvelserne introduceres de studerende også til en metode til at give og modtage konstruktiv peer-feedback.

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
3 små essay-opgaver (á 5.000 anslag) valgt ud af 7 opgaveformuleringer. Den studerende konstruerer en problemstilling til hver af disse opgaveformuleringer. De 3 opgaver er selvstændige opgaver, men afleveres med fælles forside og fælles litteraturliste på Digital Eksamen efter 4 døgn.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne deltage i eksamen skal den studerende have godkendt to skrivetekniske øvelser. Hvis kravet ikke er opfyldt inden eksamensfristen, så vil den studerende ikke kunne deltage i eksamen, og får i stedet registreret et brugt eksamensforsøg. Dette vil betyde manglende overholdelse af førsteårsprøvekravet.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En ny opgave skal afleveres med ny frist. Hvis de obligatoriske skriveøvelser ikke er blevet afleveret i løbet af semestret, så skal disse afleveres sammen med den nye opgave.

2. reeksamen: En ny opgave skal afleveres senest ved næste eksamenstermin.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen for kurset.