AANB18000U Antropologi som samfundsvidenskab

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Anthropology as Social Science

Kursusindhold

Kurset Antropologi som Samfundsvidenskab består af tre dele. Den første del består af to introducerende uger (uge 36 og 37), som er en generel introduktion til faget antropologi, instituttet, og antropologistudiet på Københavns Universitet.

Fagets anden del består af 12 forelæsninger (12 uger á 2 timers undervisning, (mandage 15.00-17.00), som introducerer studerende til centrale samfundsudfordringer i en globaliseret og digitaliseret verden (såsom klimaforandring, global sundhed, ulighed og konflikt), der i dag præger antropologi som samfundsvidenskabelig disciplin og hvor antropologiske indsigter bliver afgørende hvis disse udfordringer skal adresseres. Med afsæt i disse samfundsudfordringer opridser forelæsningerne en række problemstillinger og temaer, som er med til at definerer antropologi, som et særligt videnskabeligt perspektiv ibland samfundsvidenskaberne. Hvad er det som antropologien bidrager med?

 

Den sidste del af kurset, i form af seminarer, har fokus på (digital) dannelse og livet som samfundsvidenskabelig universitetsstuderende i en digitaliseret og globaliseret verden. Hvilke færdigheder skal man mestre for at få mest muligt ude af Jeres tid sammen med medstuderende og forskere på Institut for Antropologi, Københavns Universitet? Hvad er målet med en universitetsuddannelse i antropologi?

 

Forelæsningsrækken og seminarerne spiller sammen med de to andre fag på første semester: Antropologi 1, som fokuserer særligt på etnografien som den centrale videnskabelige fremgangsmåde for antropologi, og Antropologi som profession, som introducerer studerende til Antropologi som professionelt arbejdsfelt. Seminarerne ruster Jer til et godt og spændende studieliv i en digitaliseret tid.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at have:

Viden

 • Have grundlæggende kendskab til antropologi som videnskabelig disciplin.
 • Have kendskab til redskaber til at opridse, diskutere og kvalificere generelle kultur- og samfundsmæssige udfordringer.
 • Have kendskab til centrale samfundsmæssige udfordringer i et antropologisk perspektiv.

   

Færdigheder

 • Kunne anvende antropologiske redskaber til at opridse særlig antropologiske problemstillinger inden for generelle samfundsmæssige udfordringer
 • Kunne diskutere og begrunde vigtigheden og begrænsningerne af kulturbegrebet i et antropologisk perspektiv

   

Kompetencer

 • Kunne reflektere over forskellige samfundsvidenskabelige problemstillinger og perspektiver indenfor konkrete samfundsmæssige udfordringer som er tema af forelæsningsrækken.
 • Kunne identificere og udpege antropologiske interessefelter indenfor nutidige samfundsudfordringer og artikulere dem som kritiske antropologiske perspektiver.

Litteraturliste uploades i Absalon

Forelæsningsrække
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • I alt
 • 24
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel skriftlig eksamen. Længde: 10.800-13.200 anslag.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne deltage i eksamen skal den studerende have gennemført midtvejstest i kurset. Hvis kravet ikke er opfyldt inden eksamensfristen, så vil den studerende ikke kunne deltage i eksamen, og får i stedet registreret et brugt eksamensforsøg.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En ny opgave skal afleveresmed ny frist. Hvis de obligatoriske skriveøvelser ikke er blevet afleveret i løbet af semestret, så skal disse afleveres sammen med den nye opgave.

2. reeksamen: En ny opgave skal afleveres senest ved næste eksamenstermin.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse for kursus.