AANB11064U Deskriptiv statistik og introduktion til SPSS for antropologer og andre med kvalitative spidskompetencer

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Deskriptiv statistik og introduktion til SPSS for antropologer og andre med kvalitative spidskompetencer

Uddannelse

Antropologi studienævn.

Kursusindhold

Kursets formål er at give studerende fra kvalitativt orienterede fag indføring og praktisk erfaring med kvantitativ metode, herunder brug af statistikprogrammet SPSS. Kurset giver en grundig forståelse af kvantitativ metode fra et kvalitativt perspektiv og udstyrer den studerende med statistiske værktøjer, som kan bruges til at belyse antropologiske og andre kvalitative problemstillinger, så de styrkes. Kurset er anvendelsesorienteret og tager den studerende gennem den kvantitative analyseproces. 

Målbeskrivelser

Viden

 • Forståelse og kritisk refleksion omkring udførelsen af kvantitativ analyse og brugen af statistik
 • Formulere metodologiske refleksioner på baggrund af gennemført kvantitativt feltstudie og i relation til metodologiske diskussioner inden for både den kvantitative og kvalitative videnskab

 

Færdigheder

 • Indsamle og analysere kvantitative data i SPSS
 • Lave beskrivende statistisk analyse, der supplerer antropologiske og andre kvalitative undersøgelser
 • Demonstrere relevansen af valgte feltstudie for problemstilling/​-formulering, samt være i stand til at formidle denne både anvendt og fagligt teoretisk

 

Kompetencer

 • Forberede og gennemføre en kvantitativ undersøgelse baseret på en antropologisk relevant problemstilling og -formulering, herunder:
  • Opstille kvantitative undersøgelsesdesign med hypoteser og kausalmodeller
  • Diskutere indsamlingsmetoder, stikprøve og bortfald
  • Opstille spørgeskema ud fra kvantitative spørgsmålskategorier
  • Udføre deskriptiv, statistisk dataanalyse i SPSS (frekvenser, krydstabeller, gennemsnit, varians og standardafvigelse)
  • Få kendskab til simple statistiske test i SPSS (repræsentativitetstest og chi²)
  • Formidle kvantitativ data via grafer, tabeller og forklaring
  • Kritisk reflektere over kvantitative begreber som f.eks. signifikans, repræsentativitet, validitet, pålidelighed og sandsynlighed
 • Redegøre for teoretiske og analytiske perspektiver i relation til problemstilling/​-formulering og de indsamlede data

BA-studerende 500 siders obligatorisk pensum

KA-studerende: 500 sider obligatorisk + 200 sider selvvalgt litteratur.

Der forudsættes ikke særligt kendskab til kvantitativ metode, SPSS eller Excel. Kurset tager udgangspunkt i antropologien, men studerende fra andre kvalitativt orienterede fag – humaniora – er også velkomne.
Hver undervisningsgang består af en forelæsning og oplæg af de studerende efterfulgt af praktiske øvelser i SPSS.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 7
 • Forberedelse (anslået)
 • 63
 • Øvelser
 • 47
 • Seminar
 • 12
 • Studiegrupper
 • 30
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 50
 • I alt
 • 210
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, .
Længde: Portfolioeksamen kan laves individuelt eller i grupper på max. 4 studerende. Portfolioeksamen udgøres af 2-7 delafleveringer. For KA-studerende er der en delaflevering mere end for BA-studerende, dvs. hvis BA-studerende skal aflevere 5 delafleveringer skal KA-studerende aflevere 6 delafleveringer . Antallet af delafleveringer fastsættes af underviseren. Samlet længde for alle delafleveringerne må max. være 30.000 anslag for 1 studerende. Ved grupper af 2 studerende max. 40.000 anslag. Ved grupper af 3 studerende max. 45.000 anslag og ved grupper af 4 studerende max. 50.000 anslag. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag være tydeligt markeret i opgaven. Ved grupper med både BA- og KA-studerende afleveres det samme antal delafleveringer som for KA-studerende. Opgaverne bedømmes samlet med én samlet karakter
Krav til indstilling til eksamen

.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Der er udpeget en sekundær intern bedømmer på denne eksamen, der vil deltage i bedømmelsen, hvis den primære bedømmer finder dette er nødvendigt.
Reeksamen

1. reeksamen: Et eksamensessay med skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende tilmelde sig reeksamen.


2. reeksamen: Et ny eksamensessay med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt. Læs mere her for BA/ KA/ eksterne studerende