AANA20003U Udvalgte temaer i sundhedsantropologien

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Selected Themes in the Anthropology of Health

Uddannelse

Master i Sundhedsantropologi

Kursusindhold

Disciplinen omhandler en række aktuelle sundhedsantropologiske temaer fx: Sundhedsfremme og risiko, mental sundhed og kompetence, reproduktiv sundhed, aldring, international sundhed og medikalisering m.fl. Til hvert tema foreslås en række monografier, som den studerende kan vælge imellem. Der kræves desuden en selvstændig litteratursøgning (i pensum indgår 200 sider). Undervejs i modulet undervises i litteratursøgning.

Den studerende vil opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

 • Et dyberegående kendskab til afgrænsede, aktuelle sundhedsantropologiske felter.
 • Evne til at analysere, reflektere og vurdere udvalgte aktuelle problemstillinger og nyere teoriretninger inden for et udvalgt interesseområde.
 • Kendskab til litteratursøgning og kritisk refleksion ovre kilders gyldighed og relevans.
Målbeskrivelser

Viden og forståelse

 • En dyberegående forståelse af afgrænsede, aktuelle sundhedsantropologiske felter.

 • Kendskab til litteratursøgning.

 

Færdigheder

 • Kan analysere og reflektere over aktuelle problemstillinger og nyere teoriretninger inden for et udvalgt sundhedsantropologisk interesseområde.

 • Kan skabe overblik over relevant litteratur inden for det udvalgte interesseområde.

 • Kan reflektere kritisk over kilders gyldighed og relevans.

   

Kompetencer

 • Kan arbejde selvstændigt med mindre selvvalgte projekter

 • Kan give konstruktiv respons på andre studerendes sundhedsantropologiske projekter.

Ca. 1400 sider (heraf monografi ca. 200 sider, selvvalgt litteratur 200 sider).

Undervisningen består af:
Fire seminarer (fredag-lørdag).
10 forelæsninger fordelt på 10 torsdage fra 16.00-18.00.
Èt ltteratursøgningskursus.
Individuel vejledning 2 time.

Undervisningen består af forelæsninger, diskussioner og fremlæggelse af gruppearbejde. Udover de(n) faste underviser(e) anvendes gæsteforelæsere på seminarerne.
Studerende indskrevet på Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi vil blive kontaktet omkring tilmelding og betaling for uddannelsen. Andre interesserede har muligheden for at følge forelæsningsrækken under Åben Uddannelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 303
 • Seminar
 • 52
 • Vejledning
 • 2
 • Eksamen
 • 37
 • I alt
 • 414
Ikke relevant
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Prøveform: Fri individuel opgave. Den studerende skal til denne prøve selv udarbejde problemformulering. Bag prøven skal ligge en selvstændig litteratursøgning. Til afgrænsning af tema og udfærdigelse af problemformulering ydes vejledning i mindre omfang. Opgaven kan tænkes som et led i indkredsningen af masterprojektets fokus. Da opgaven er en fri, individuel opgave, kan den skrives i løbet af hele modulet.

Vejledning: Til afgrænsning af tema og udfærdigelse af problemformulering ydes 2 vejledningsgange af cirka 45 minutters varighed.

Varighed: Da opgaven er en fri, individuel opgave, kan den skrives i løbet af hele modulet.

Omfang: Max. 36.000 anslag.

Bedømmelse: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalen. Prøven bedømmes af underviser og intern bedømmer.

Prøvesprog: Prøven kan aflægges på dansk, norsk, svensk eller engelsk
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: en ny eksamensopgave skal indleveres i den tilhørende reeksamensperiode. Studerende skal selv søge om at blive tilmeldt reeksamen.

2. reeksamen: en ny eksamensopgave skal indleveres næste gang kurset udbydes. Studerende skal selv søge om at blive tilmeldt reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad den studerende har:

 • Evne til at identificere og afgrænse en sundhedsantropologiske problemstilling.

 • Evne til selvstændigt at opsøge, anvende og reflektere over antropologisk litteratur relevant for problemstillingen.

 • Evne til at udføre en selvstændigt analyse ved at koble teori med enten empiri fra eget arbejdsfelt eller fra litteraturen

 • Evne til at begrunde relevansen af den valgte analytiske tilgang i forhold til problemstilling

Evnen til klart at formidle et antropologisk budskab