AANA20001U Introduktion til antropologi og etnografisk metode

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Introduktion til antropologi og etnografisk metode

Uddannelse

Master i Sundhedsantropologi

Kursusindhold

Disciplinen giver en introduktion til antropologi og etnografisk metode. Der fokuseres på at formidle en oversigt over faget som helhed - dets perspektiv, metodik, tematik og arbejdsmåde set i forhold til andre samfunds- og kulturfag og i forhold til de sundhedsvidenskabelige fag. Ligeledes behandles feltarbejdet som metode og feltarbejdets rolle i den antropologiske teoridannelse. Der indføres i centrale elementer af den klassiske social- og kulturantropologi og dens nyere udvikling, herunder bl.a. kulturbegreber, relativisme og rationalitet, klassifikation, ritualer, udveksling, globalisering og udvikling. Der gives endvidere en indføring i centrale teoretiske retninger indenfor antropologien. De enkelte emner perspektiveres i forhold til de studerendes faglige baggrund og erhvervserfaringer fra daglig praksis. På seminarerne vil der indgå mindre gruppearbejder samt mindre skriftlige øvelser for bl.a. at inddrage egen faglighed og derved bidrage til refleksion og perspektivering af det læste pensum.

Målbeskrivelser

De studerende opnår kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:
· Forståelse for antropologisk teorihistorie, herunder et kendskab til centrale personer og teoretiske retninger.
· Kendskab til etnografisk metode og dens betydning for den antropologiske faglighed.
· Kendskab til et bredt udvalg af antropologiske analyser samt forståelse for sociale og kulturelle forholds betydning for hverdagspraksis i både fremmede og eget samfund.
· Selvstændig redegørelse for og diskussion af antropologiske kernebegreber, teorier og problemstillinger.
· Anvendelse af antropologisk faglighed til at perspektivere egen faglighed.

De studerende erhverver sig følgende faglige og sociale kompetencer:
· De bliver i stand til at analysere og reflektere over aktuelle problemstillinger vedrørende menneskelig og kulturel handlen i verden.
· De er i stand til at identificere og vurdere antropologiens brugbarhed i forskellige sociale og kulturelle kontekster.
· De kan hurtigt danne sig et overblik over og indblik i bredtfavnende informationer og data for der igennem at udvælge og tilegne sig relevant viden.
· De kan samarbejde i projektgrupper om løsningen af konkret stillede opgaver, samt indgå i en dialog med andre studerende og undervisere om faglige og videnskabelige problemstillinger.

Pensum ca. 1400 sider

Undervisningen på modul 1 består af:
· En introduktionsdag 4 timer
· Fire seminarer (fredag-lørdag)
· 10 forelæsninger fordelt på 10 eftermiddage

I alt ca. 70 timers undervisning

Undervisningen består af forelæsninger, øvelser og gruppearbejde. Udover de(n)
faste underviser(e) anvendes gæsteforelæsere på seminarerne
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 74
 • Forelæsninger
 • 20
 • Seminar
 • 44
 • Undervisningsforberedelse
 • 274,5
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 14 dages skriftlig hjemmeopgave.
Prøveform: Bunden skriftlig opgave. Eksamensspørgsmålene formuleres og udleveres af underviserne.
Omfang: Max 24.000 anslag.
Prøvesprog: Prøven kan aflægges på dansk, norsk, svensk eller engelsk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Prøven bedømmes af underviser og intern bedømmer.
Reeksamen

1. Reeksamen: Den studerende får 14 dage til at udarbejde en ny opgave ud fra nye spørgsmål. Reeksaminationen skal tilbydes senest i februar.

2. Reeksamen: Den studerende får 14 dage til at udarbejde en ny opgave ud fra nye spørgsmål. Reeksaminationen skal tilbydes senest 6 måneder efter bedømmelsen er offentliggjort.

Kriterier for bedømmelse

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad den studerende har: ´
* Kendskab til væsentlige antropologiske teorier og skoler og disse skolers grundlæggende karakteristika.
* Evne til at forstå, reflektere over og gøre rede for antropologiske tekster. * Evne til selvstændigt at omsætte den antropologiske teori i analysen af et konkret empirisk eksempel.
* Evne til at strukturere en tekst og skabe sammenhæng mellem problemformulering, valg af teorier, empiriske eksempler, og konklusion.

Kriterier for målopfyldelse: 12: Fremragende præsentation der til fulde opfylder de faglige mål. 02: Acceptable præsentation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de faglige mål.