AANA20001U Introduktion til antropologi og etnografisk metode

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Introduction to anthropology and ethnographic methods

Uddannelse

Master i Sundhedsantropologi

Kursusindhold

Disciplinen giver en introduktion til antropologi og etnografisk metode. Der fokuseres på at formidle en oversigt over faget som helhed - dets perspektiv, metodik, tematik og arbejdsmåde set i forhold til andre samfunds- og kulturfag og i forhold til de sundhedsvidenskabelige fag. Ligeledes behandles feltarbejdet som metode og feltarbejdets rolle i den antropologiske teoridannelse. Der indføres i centrale elementer af den klassiske social- og kulturantropologi og dens nyere udvikling, herunder bl.a. kulturbegreber, relativisme og rationalitet, klassifikation, ritualer, udveksling, globalisering og udvikling. Der gives endvidere en indføring i centrale teoretiske retninger indenfor antropologien. De enkelte emner perspektiveres i forhold til de studerendes faglige baggrund og erhvervserfaringer fra daglig praksis. På seminarerne vil der indgå mindre gruppearbejder samt mindre skriftlige øvelser for bl.a. at inddrage egen faglighed og derved bidrage til refleksion og perspektivering af det læste pensum.

Målbeskrivelser

Viden og forståelse

 • Kendskab til kernebegreber i antropologien.
 • Kendskab til antropologisk teorihistorie, herunder et kendskab til centrale personer og teoretiske retninger i antropologien.
 • Kendskab til etnografisk metode og dens betydning for den antropologiske faglighed.

 

Færdigheder

 • Kan sætte sig ind i store tekstmængder og identificere teksternes position i antropologien.
 • Kan anvende antropologiske analyser i forståelsen af sociale og kulturelle forholds betydning for hverdagspraksis i både fremmede og eget samfund.
 • Kan formidle skriftligt sociale og kulturelle forholds betydning for hverdagspraksis.

   

Kompetencer

 • Kan identificere antropologiens brugbarhed i analysen af problemstillinger vedrørende menneskelig og kulturel handling.
 • Kan samarbejde i projektgrupper om løsningen af konkret stillede opgaver, samt indgå i en dialog med andre om antropologiske problemstillinger.
 • Kan anvende af antropologisk faglighed til a perspektivere egen faglighed.

Pensum ca. 1400 sider

Undervisningen på modul 1 består af:
· En introduktionsdag 4 timer
· Fire seminarer (fredag-lørdag)
· 10 forelæsninger fordelt på 10 eftermiddage

I alt ca. 70 timers undervisning

Undervisningen består af forelæsninger, øvelser og gruppearbejde. Udover de(n)
faste underviser(e) anvendes gæsteforelæsere på seminarerne
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 274,5
 • Seminar
 • 44
 • Eksamen
 • 74
 • I alt
 • 412,5
Ikke relevant
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 14 dages skriftlig hjemmeopgave
Prøveformsdetaljer
Prøveform: Bunden skriftlig opgave. Eksamensspørgsmålene formuleres og udleveres af underviserne.
Varighed: 14 dages skrfitlig hjemmeopgave
Omfang: Max 18.000 anslag.
Prøvesprog: Prøven kan aflægges på dansk, norsk, svensk eller engelsk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Prøven bedømmes af underviser og intern bedømmer.
Reeksamen

1. Reeksamen: En ny opgave skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato.

2. Reeksamen: En ny opgave skal afleveres. Den nye opgave indleveres ved næste eksamenstermin.

Kriterier for bedømmelse

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad den studerende har:

 • Kendskab til væsentlige antropologiske teorier og skoler og disse skolers grundlæggende karakteristika.
 • Evne til at forstå og gøre rede for antropologiske tekster.
 • Evne til at anvende antropologiske begreber i analysen af en konkret mepirisk eksempel
 • Evne til at strukturere en tekst og skabe sammenhæng mellem problemformulering, valg af teorier, empiriske eksempler, og konklusion.


Kriterier for målopfyldelse: 12: Fremragende præsentation der til fulde opfylder de faglige mål. 02: Acceptable præsentation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de faglige mål.