AANA18139U Kulturøkologisk klimalaboratorium

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Cultural Ecological Climate Lab

Uddannelse

Full-degree students enrolled at the Faculty of Social Science, UCPH 

 

- Bachelor and Master Programmes in Political Science

- Master Programme in Social Science

Bemærk, at dette kursus er identisk med det tidligere udbudte AANA18131U Antropologisk klimalaboratorium: kyster. Det betyder, at du ikke må tilmelde dig Kulturøkologisk klimalaboratorium, hvis du allerede har bestået Antropologisk klimalaboratorium: kyster.

Kursusindhold

Kurset fokuserer på aktuelle kulturøkologiske perspektiver på klimatilpasning og naturgenoprettelse relateret til kystnære landskaber med et gennemgående fokus på vand i form af stormflod, nedbør, vandløb, industriel udnyttelse mv. Kulturøkologi forstås her bredt som antropologiske, sociologiske og tværfaglige indgange til materielle og mere-end-menneskelige relationer.

 

Kurset består af:

a) indledende læsning af centrale kulturøkologisk orienterede tekster med fokus på historiske, tekniske og politiske perspektiver på kystlandskaber, klimamodeller, risiko og tilpasning/afbødning. Gæsteforelæsninger af forskere med naturvidenskabelig og/eller økonomisk og juridisk indsigt i klimatilpasning introducerer til tværvidenskabelige perspektiver.

b) forberedelse og gennemførelse af kollaborativt feltarbejde på op til 4 dage i en sjællandsk kommune i relation til det lokale arbejde med vandrelaterede problemstillinger og borgerinddragelse.

c) sparring med samarbejdspartnere, samt afrapportering.

Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning vil de studerende kunne:

Viden:

redegøre for kulturøkologiske begreber om klimaforandringer, risiko, tilpasning/afbødning og flerartslig sameksistens.

identificere centrale temaer i relation til videnskabelige og samfundsmæssige problemstillinger for kyst-, vandløbs- og øvrig økologisk beskyttelse og bevaring i en verden med klimaforandringer.

 

Færdigheder:

analysere konkrete empiriske cases på samspil mellem institutioner, borgere og deres mere-end-menneskelige omverden i forhold til kyst-, vandløbs- og øvrig klima-relateret og økologisk beskyttelse og bevaring.

bidrage til design og gennemførsel af kort kollektivt feltarbejde under vejledning af undervisere, med fokus på en selvvalgt problemstilling under fagets tema.

vurdere og diskutere anvendeligheden af forskellige analytiske begreber fra kulturøkologien i relation til konkrete cases

 

Kompetencer:

samarbejde med andre studerende, herunder give og modtage feedback samt indgå produktivt i tværfagligt orienteret, kollektivt projektarbejde.

anvende de analytiske og metodiske færdigheder opnået på kurset i forbindelse med andre eksempler på samfundsmæssige udfordringer i relation til klimaforandringer.

reflektere kritisk over anvendelsen af kulturøkologisk viden i konkret projektarbejde.

Obligatorisk pensum: 500 sider.

 

Herudover skal hver gruppe af studerende udvælge og inddrage min. 75 siders litteratur af relevans for deres projektarbejde, behandlet med en kildekritisk tilgang. Det vil typisk omfatte videnskabelig litteratur, rapporter og policy-dokumenter fra myndigheder og organisationer samt statistisk materiale, internetsider, materiale fra tidsskrifter, dagblade og elektroniske medier osv.

NB: Kurset er tidligere udbudt med titlen ”Antropologisk klimalaboratorium”
og kan derfor ikke følges af studerende, der har taget dette kursus.
Undervisningen skifter mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Studerende forventes at kunne inkludere et op til 4-dages feltarbejde i en sjællandsk kommune.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 100
  • Eksamen
  • 64
  • I alt
  • 206
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Skriftlig feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Der gives mundtlig feedback i forbindelse med undervisningen.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Længde: Portfolioeksamen kan laves individuelt eller i grupper på max. 4 studerende. Portfolioeksamen udgøres af 2-7 delafleveringer. For KA-studerende er der en delaflevering mere end for BA-studerende, dvs. hvis BA-studerende skal aflevere 5 delafleveringer skal KA-studerende aflevere 6 delafleveringer . Antallet af delafleveringer fastsættes af underviseren. Samlet længde for alle delafleveringerne må max. være 30.000 anslag for 1 BA studerende og 37.500 anslag for 1 KA studerende. Ved grupper af 2 studerende max. 40.000 anslag for BA studerende og 47.500 anslag for KA studerende. Ved grupper af 3 studerende max. 45.000 anslag for BA studerende og 52.500 anslag for KA studerende. Ved grupper af 4 studerende max. 50.000 anslag for BA studerende og 57.500 anslag for KA studerende. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag være tydeligt markeret i opgaven. Ved grupper med både BA- og KA-studerende afleveres det samme antal delafleveringer som for KA-studerende. Opgaverne bedømmes samlet med én samlet karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Politik for brug af generativ AI-software og Large Language Models i eksamener

Institut for Antropologi tillader brugen af generativ AI software og Large Language Models (AI/LLMs), såsom ChatGPT, i skriftlige eksaminer forudsat, at brugen af AI/LLMs fremlægges og specificeres (dvs. hvordan det er blevet anvendt og til hvilke(t) formål) i et bilag, der ikke tæller med i den pågældende eksamens omfang.

 

Hvis AI/LLMs anvendes som en kilde, gælder de samme krav om brug af citationstegn og kildehenvisning som ved alle andre kilder, da der ellers vil være tale om plagiat.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: Et eksamensessay skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen.

2. reeksamen: Et ny eksamensessay med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen.

 

Ved eksamensessay gælder følgende krav:

Én BA-studerende: 21.600-26.400 anslag. Ved gruppebesvarelse min. 6.750 og maks. 8.250 ekstra anslag pr. ekstra gruppemedlem.

Én KA-studerende: 27.000-33.000 anslag. Ved gruppebesvarelse min. 8.450 og maks. 10.300 ekstra anslag.

For grupper med både BA- og KA-studerende:
En KA- og en BA-studerende: 31.900 – 38.975 (BA: 14.175-17.325 KA: 17.725-21.650)
En KA- og to BA-studerende: 38.050 – 46.475 (BA: 11.700-14.300 KA: 14.650-17.875)
En KA- og tre BA-studerende: 44.525 – 54.375 (BA: 10.475-12.800 KA: 13.100-15.975)
To KA- og en BA-studerende: 41.000 – 50.050 (BA: 11.700-14.300 KA: 14.650-17.875)
To KA- og to BA-studerende: 47.150 – 57.550 (BA: 10.475-12.800 KA: 13.100-15.975)
Tre KA- og en BA-studerende: 49.775 – 60.725 (BA: 10.475-12.800 KA: 13.100-15.975)

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt.