AØKK08441U Seminar: Udviklinger i dansk økonomi siden finanskrisen

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Seminar: Developments in the Danish economy since the Great Financial Crisis

Uddannelse

Kurset bygger videre på samfundsbeskrivelse A og B, Økonomisk Historie og har berøring til The Economic History of Europe gennem sit fokus på at forklare konkrete, økonomiske udviklinger ved hjælp af økonomisk teori, empirisk metode og litteratur.

Gennem fokus på forklaring af mere kortsigtede udviklinger er der berøringsflade til de makroøkonomiske og økonometriske fag.

Kursusindhold

I dette seminar vender vi fokus om, og forsøger at se på virkeligheden med økonomiske briller. Vi sætter fokus på de store makroøkonomiske udviklinger, der har stor interesse for både politikere, nationalbanker og internationale organisationer. Seminarets formål er at blive klogere på dansk økonomi gennem brug af økonomiske metoder og teorier med en direkte kobling til empiri og aktuelle problemstillinger.

Vi undersøger udviklinger af væsentlig betydning for dansk økonomi siden finanskrisen, hvorfor de opstået, hvad de har betydet – og hvordan det skal fortsætte. Mulige emner kan fx være:

 • De store stigninger i den strukturelle beskæftigelse
 • Boligpriserne i København og resten af Danmark
 • Store virksomheder i en lille økonomi
 • Den store tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft
 • Betydelige udvidelser af arbejdsudbuddet gennem politiske reformer
 • De hastigt stigende energipriser i 2022
 • De hastigt stigende renter siden 2022
 • Automatisering på det danske arbejdsmarked

 

Den gode besvarelse rummer dels en dybdegående beskrivelse af den valgte udvikling, bidrager til at forklare den, anskueliggør dens betydning og sandsynliggør en mulig fortsættelse, med løbende henvisning til forskningslitteraturen og ved hjælp af en beskrivelse af relevante faktorer over tid og relevante dekomponeringer.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne opfylde de beskrevne læringsmål i kandidatstudieordningen samt at kunne:

Viden

 • Vise kendskab til og forståelse for udviklinger af væsentlig betydning for dansk økonomi efter finanskrisen.

Færdigheder

 • Kunne identificere en konkret udvikling i dansk økonomi siden finanskrisen og forklare, hvorledes den er væsentlig for at forstå dansk økonomi i perioden.
 • Kunne beskrive udviklingen over tid og dekomponere den i relevante faktorer.
 • Kunne udvælge og anvende og beskrive økonomiske tidsserier og andre data mhp. på forklare udviklingen.
 • Kunne udvælge og anvende økonomiske begreber, modeller og teorier i forklaringer på udviklingen.
 • Kunne udvælge og anvende relevant fagøkonomisk litteratur mhp. at forklare udviklingen.
 • Kunne gennemføre egne formelle økonometriske undersøgelser eller opstille egne teoretiske forklaringer eller producere en egen oversigt oven en fagøkonomisk litteratur med henblik på at forklare udviklingen.
 • Kunne formidle egne konklusioner skriftligt og grafisk.

Kompetencer

 • Bedømme og diskutere væsentlighed af en økonomisk udvikling for dansk økonomi i sin helhed
 • Bedømme og diskutere sandsynligheden af forskellige mulige fremskrivninger af en økonomisk udvikling.

Bedømme og diskutere mulige politikindgreb med henblik på at ændre en udvikling.

Den studerende ventes selv at fremsøge litteratur, der er relevant for problemstillingen, men der kan tages udgangspunkt i fx følgende publikationer:

 • De Økonomiske Råd: Dansk Økonomi, Produktivitet og til dels Økonomi og Miljø
 • Nationalbanken: Udsigter for Dansk Økonomi
 • Økonomiministeriet: Økonomisk Redegørelse

Derudover kan der hentes inspiration i mere konkrete bidrag, fx:

Arbejdsmarkedet

 • Finansministeriet: Finansredegørelsen 2014
 • OECD (2015): The macroeconomics impact of structural policies on labour market outcomes in OECD countries: A reassessment.
 • Golding (2018): Migration and the economy
 • Økonomiministeriet (2023): Robotter på det danske arbejdsmarked
 • De Økonomiske Råd (2024): Kapitel III, Produktivitet 2023

 

Priser, renter og boligmarked

 • Nationalbanken (2023): Realrenter i lyset af inflation of højere offentlig gæld
 • Nationalbanken (2023): Konverteringsadfærd hos boligejere i Danmark når realkreditrenterne stiger, Economic Memo
 • Økonomiministeriet (2023): Stabilisering på boligmarkedet, Økonomisk Redegørelse, august 2023

 

Store danske virksomheder

 • De Økonomiske Råd (2024): Kapitel II og III, Produktivitet 2024
 • Finansministeriet (2022): Udviklingen i lønkvoten, Økonomisk Redegørelse, august 2022
Bestået bachelor i økonomi.
I løbet af seminaret øves den studerende i selvstændigt at
- identificere og afklare en problemstilling,
- udsøge og udvælge relevant litteratur,
- udarbejde en skriftlig akademisk opgave og
- præsentere samt diskutere sin opgave med de andre studerende på seminaret.

Obligatoriske aktiviteter i seminaret:
- Kick-off møde.
- Research og litteratur søgning.
- Skrivning af seminaropgave.
- Præsentation af eget projekt og opgave.
- Opponering på en anden studerendes opgave.
- Aktiv deltagelse i diskussioner på klassen og til præsentationerne.

Formålet med præsentationen er, at den studerende øver sine mundtlige færdigheder, øver at give kontruktiv feedback og selv modtage feedback. Den mundtlige præsentation er ikke en del af eksamen og der gives ikke karakter for den mundtlige præsentation.

Før præsentationerne skal din færdige seminaropgave uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommentere på. Det er vigtigt, at opgaven er så færdig som muligt, da værdien af feedbacken og kommentarerne til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.
Underviseren definerer, hvilke materialer er tilladt til præsentationerne.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven. Det er IKKE meningen, at opgaven omskrives eller at skrivning påbegyndes EFTER præsentationen er foretaget.
• Kick-off møde: Mandag den 3. februar 2025, 2 lektioner.

• Frist for aflevering af aftalepapir/​projektbeskrivelse: Senest 28. februar.

• Frist for upload af seminar-opgave i Absalon: Senest en uge før præsentationerne.

• Præsentationer: I perioden 1. – 23. maj.

• Fælles eksamensdato for alle seminarer: D. 3. juni kl. 10.00.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 186
 • Seminar
 • 20
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Seminaropgaven skal være udformet på dansk i følge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i alle seminarets aktiviteter som beskrevet i  studieordningen og på  uddannelsessiderne for seminarer  er påkrævet for at kunne deltage i eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Undervisere definerer hvad er tilladt til præsentationerne.

Brug af AI-værktøjer er tilladt. Du skal forklare, hvordan du har brugt værktøjerne. Når tekst udelukkende eller primært er genereret af et AI værktøj, skal værktøjet citeres som en kilde.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamens information:

Fælles eksamensdato for alle seminarer: D. 3. juni 2025 kl. 10.00.

Seminaropgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen, hvor yderligere information kan findes fra midt i semesteret.

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

Reeksamen

Reeksamen:

Reeksamensformen er en seminaropgave med synopsis

Eksamens information:

Opgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen.

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de  i  studieord-ningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.