AØKK08430U Seminar: Analyse af indsamlede (survey)data

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Seminar: Analysis of survey data

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut.

Kurset har et stort overlap med stikprøveteori-kurset og (noget mindre) med sommerskole i videregående statistik.

Kursusindhold
 • Vurdering af om indsamlede data er repræsentative
 • Vurdering af de vægte datamaterialet er udstyret med
 • Udarbejdelse af vægte på et indsamlet datasæt
 • Brug af vægte i forbindelse med analyse af data
 • Udarbejdelse af skalaer
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne opfylde de beskrevne læringsmål i kandidatstudieordningen samt at kunne:

Viden:

 •  om indsamling af survey data samt udarbejdelse af skalaer

 

 Færdigheder:

 • Vurdere om datasættet er repræsentativt

 

Kompetencer:

 • Udarbejde vægte og gøre brug af vægte i forbindelse med statistiske analyser.

Stikprøveteori for økonomi og erhverv. Anders Milhøj (kan downloades)

SURVEY Design, stikprøve, spørgeskema, analyse. Red af. Morten Frederiksen m. fl. Hans Reitzels forlag 2017

BA i Økonomi eller lignende.
De statistiske kurser på Polit
I løbet af seminaret øves den studerende i selvstændigt at
- identificere og afklare en problemstilling,
- udsøge og udvælge relevant litteratur,
- udarbejde en skriftlig akademisk opgave og
- præsentere samt diskutere sin opgave med de andre studerende på seminaret.

Obligatoriske aktiviteter i seminaret:
- Kick-off møde.
- Research og litteratur søgning.
- Skrivning af seminaropgave.
- Præsentation af eget projekt og opgave.
- Opponering på en anden studerendes opgave.
- Aktiv deltagelse i diskussioner på klassen og til præsentationerne.

Formålet med præsentationen er, at den studerende øver sine mundtlige færdigheder, øver at give kontruktiv feedback og selv modtage feedback. Den mundtlige præsentation er ikke en del af eksamen og der gives ikke karakter for den mundtlige præsentation.

Før præsentationerne skal din færdige seminaropgave uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommentere på. Det er vigtigt, at opgaven er så færdig som muligt, da værdien af feedbacken og kommentarerne til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.
Underviseren definerer, hvilke materialer er tilladt til præsentationerne.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven. Det er IKKE meningen, at opgaven omskrives eller at skrivning påbegyndes EFTER præsentationen er foretaget.

Pandemi:
I tilfælde af et pandemi udbrud som f.eks Corona kan undervisningen blive helt eller delvist omlagt til online undervisning. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information.
Plan forår 2023:

• Kick-off møde: Uge 6

• Frist for aflevering af aftalepapir/​projektbeskrivelse: Senest 1. marts 2023, kl. 10

• Frist for upload af seminar-opgave i Absalon: Senest 1 uge før præsentationerne

• Præsentationer og kritik finder sted i perioden 1. - 23. maj 2023

• Det endelige seminar uploades i Digital Eksamen senest den 1. juni kl. 10.00


Kurset har et stort overlap med stikprøveteori-kurset og (noget mindre) med sommerskole i videregående statistik.

Der vil blive stillet datasæt til rådighed fra PISA, European Social Survey (ESS) og udvalgte data fra en arbejdsmiljøundersøgelse. De studerende må gerne komme med deres eget datasæt.

Al information vedr. seminaret kommunikeres via Absalon inklusiv hvor aktiviteterne afholdes, hvorved det er vigtigt, at du selvstændigt opsøger information i Absalon, så snart du er tilmeldt faget.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 186
 • Seminar
 • 20
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Seminaropgaven skal være udformet på dansk i følge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i alle seminarets aktiviteter som beskrevet i studieordningen og på  uddannelsessiderne for seminarer  er påkrævet for at kunne deltage i eksamen.

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Undervisere definerer hvad er tilladt til præsentationerne.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Eksamensperiode

Ordinær eksamen:


Forår 2023:
Deadline endelig seminar opgave: 1. juni 2023 kl 10.00.
 

Eksamens information:

Seminaropgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen, hvor yderligere information kan findes fra midt i semesteret.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

_____

Reeksamen

Reeksamen:

Er en skriftlig opgave efter retningslinierne beskrevet i studieordningen og på uddannelsessiderne for seminarer.

 

Eksamens information:

Opgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.