AØKK08385U Seminar: Anvendt Økonomi med Konsulentmetode

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Seminar: Applied Economics and Consulting Method

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut.

 

 

Kursusindhold

Formålet med seminaret er at introducere de studerende til at anvende ”konsulentmetoden” ved løsning af økonomiske problemstillinger. Det er en global metode anvendt i alle de store anerkendte konsulenthuse som en analysetilgang til komplekse problemstillinger. De studerende vil blive trænet i anvendelsen af denne igennem problemformulering, nedbrydning af problemstillingen, hypoteseudformning, dataindsamling og analyse samt udarbejdelse af præsentationsmateriale omkring komplekse økonomiske problemstillinger.

 

Konsulentmetoden er brugbar i mange henseender og ikke kun relevant for konsulenter. I alle funktioner hvor systematisk analyse er en del af jobbeskrivelsen er metoden brugbar. Der er utallige eksempler på hvor god økonomisk analyse er vel gennemført og formidlet ved hjælp af denne metode. Se fx:

 

En væsentlig del af seminaret er at opstille en hypotese til testning ved brug af økonomisk teori. Her står det de studerende frit for at vælge mellem alle fag på økonomiuddannelsen. Det væsentlige er, at hypotesen opstilles med tilstrækkelige referencer til relevant litteratur. Udbyderne af dette seminar tænker at nogle velegnede fag til inspiration kan være, uden at dette på nogen måde skal ses som en udtømmende liste:

 • Finance
 • Industriøkonomi
 • Strategi
 • Regnskabsanalyse
 • International økonomi
Målbeskrivelser

Ud over de beskrevne læringsmål i studieordningen, forventes den studerende efter endt kursus at have opnået viden, færdigheder og kompetencer i at kunne:

 • Udføre en klar problemformulering nedbrudt i delelementer.
 • Opstille hypoteser til besvarelse af problemformuleringen baseret på økonomisk teori.
 • Indsamle data og foretage analyser, der understøtter hypotesetestning.
 • Præsentere processen og konklusionen på analysen ud fra konsulentmetoden.

Anbefalet litteratur:

 • Barbara Minto, ”The Pyramid Principle”
 • Bernard Garette m.fl., ”Cracked It”
 • Ethan Rasiel & Paul Friga, “The Mckinsey Mind”

 

Manual og materiale formidlet til de studerende igennem kursusforløbet.

BA i Økonomi eller lignende.
Ingen faglige forudsætninger andet end de formelle adgangskrav.
Aktiviteter i seminaret:
- Kick-off møde.
- Research og litteratur søgning.
- Skrivning af seminaropgave.
- Præsentation af eget projekt og opgave.
- Opponering på en anden studerendes opgave.
- Aktiv deltagelse i diskussioner på klassen og til præsentationerne.

På seminaret øves den studerende i selvstændigt
- at identificere og afklare en problemstilling,
- at udsøge og udvælge relevant litteratur,
- at udarbejde en skriftlig akademisk opgave og
- at præsentere samt diskutere sin opgave med de andre studerende på seminaret.

Formålet med præsentationen er, at den studerende øver sine mundtlige færdigheder, at modtage feedback og selv give kontruktiv feedback. Den mundtlige præsentation er ikke en del af eksamen og der gives ikke karakter for den mundtlige præsentation.

Der er ingen egentlig undervisning og den studerende kan ikke forvente vejledning af underviseren. Hvis underviser giver et par undervisningsgange eller giver mulighed for vejledning afklares dette samt forventninger hertil på kickoff-mødet.

Proces:
Det anbefales kraftigt, at du allerede før semesterstart går i gang med at finde et emne at skrive om, idet der kun er få uger fra kick-off mødet til aflevering af projektbeskrivelsen. Derefter vil der være en længere periode, hvor du skriver på din opgave alene eller evt i en gruppe.

Før præsentationerne skal din stort set færdige seminaropgave uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommenterer på. Det er vigtigt, at opgaven er så færdig som muligt, da værdien af feedbacken og kommentarerne til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven. Det er IKKE meningen, at opgaven omskrives eller at skrivning påbegyndes EFTER præsentationen er foretaget.

Seminaropgaven uploades derefter i Digitale Eksamensportalen til bedømmelse senest den under "Eksamen" angivne frist.
Plan:

Efterår 2019:
• Kick-off møde: 2. sept 2019 kl 15:00-18.00 (Introduction af seminar, og konsulentmetoden samt fokus på aflevering af problemformulering med delelementer og hypoteserne der ønskes testet (trin 1-3 i metoden)).
• Upload af problemformulering med delelementer, hypoteser samt tentativ struktur af seminaropgaven: Ultimo uge 37.
• Opfølgende møde: 16. september kl. 15-18 (Genintroducering af de resterende trin i konsulentmetoden dataindsamling og analyse, løsningsudvikling samt præsentation i henhold til konsulentmetoden (trin 4-6)).
• Upload af opgave og præsentationsmateriale i Absalon: Uge 45.
• Præsentationer: Uge 46. Specifikke datoer aftales til kick-off mødet.

Forår 2020:
• Uge 6: 3. februar 2020 kl 15:15-19.00 Kick-off møde med introduktion af seminar og konsulentmetoden samt fokus på aflevering af problemformulering med delelementer og hypoteserne der ønskes testet (trin 1-3 i metoden).
• Uge 7 (Ultimo): Upload af problemformulering med delelementer, hypoteser samt tentativ struktur af seminaropgaven.
• Uge 8: 17. februar kl 15.15-19.00 Opfølgende møde med genintroduktion af de resterende trin i konsulentmetoden dataindsamling og analyse, løsningsudvikling samt præsentation i henhold til konsulentmetoden (trin 4-6).
• Upload af opgave og præsentationsmateriale i Absalon en uge før præsentationsdagene.
• Uge 19-21: Præsentationer og feedback efter aftale. Præsentationerne følger en klar struktur i henhold til Barbara Minto's ”The Pyramid Principle”. Præsentationen skal være en 10-15-siders power point præsentation.


For at underviserne kan formidle konsulentmetoden til dig samt give dig en mulighed for selv at kunne arbejde aktivt med den, er seminaret meget stramt styret. Det er helt afgørende at du kan overholde ovenstånde deadlines samt møde op på de yderlige angivne tidspunkter.

Al information vedr seminaret kommunikeres via Absalon inklusiv hvor aktiviteterne afholdes, hvorved det er vigtigt, at du selvstændigt opsøger information i Absalon, så snart du er tilmeldt faget.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 186
 • Seminar
 • 20
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
af en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet. Den 10-15 siders power point præsentation skal vedlægges som bilag.

Opgaven kan skrives på engelsk, men præsentationer SKAL foretages på dansk.

_____
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i alle seminarets aktiviteter som beskrevet i studieordningen og på  uddannelsessiderne for seminarer  er påkrævet for at kunne deltage i eksamen.

_____

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Undervisere definerer, hvilke hjælpemidler er tilladt til præsentationerne.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Eksamensperiode

Ordinær eksamen:

For efterårssemesteret 2019:

Deadline endelig seminar opgave: 2. december 2019 inden kl 10.00.

 

Forårssemesteret 2020:

Deadline endelig seminar opgave: 2. juni 2020 inden kl 10.00.

 

Eksamens information:

Seminaropgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen, hvor yderligere information kan findes fra midt i semesteret.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

_____

Reeksamen

Reeksamen:

Er en skriftlig opgave efter retningslinierne beskrevet i studieordningen og på uddannelsessiderne for seminarer.

 

Eksamens information:

Opgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.