AØKK08347U Seminar: Strategisk Ledelse

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Seminar: Strategic Management

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut.

 

Det er ikke muligt at deltage i dette seminar, hvis man allerede har bestået den engelske version: The seminar Strategic Management (AØKK08081U).

Det er ikke tilladt at deltage på både det danske og engelske seminar samtidigt.

Kursusindhold

Efterår 2019:

Formålet med seminaret er at træne de studerende i at anvende strategimodeller på virksomheder og brancher m.h.p., at komme med anbefalinger til ledelsen angående virksomhedens overordnede og langsigtede udvikling. For at kunne udarbejde et budget og gennemføre en evaluering af en virksomheds økonomisk værdi samt træffe investeringsbeslutninger for en virksomhed er det i praksis også nødvendigt at kunne udarbejde og evaluerer virksomheders strategier.

 

Konkrete eksempler på seminaropgaver er bl.a.:

 • En analyse af en branche og en virksomhed (forretningsområde) og på baggrund heraf udvikling en eller flere strategier for virksomheden f.eks. en konkurrencestrategi, en vækststrategi, en strategi for internationalisering og/eller en strategi for innovation.
 • En analyse af en branche og her identificerer udviklingstendenser og vise hvordan disse vil påvirke forskellige grupper af virksomheder i den pågældende branche.
 • En analyse af en specifik virksomhed og herunder et konkret forretningsområde og her identificerer relevante aktiviteter, ressourcer og kompetencer samt evaluerer disse og komme med forslag til udvikling af disse aktiviteter, ressourcer og kompetencer.
 • En analyse af en koncerns koncernrollen og porteføljesammensætning af datterselskaber (forretningsområder) samt forslag til en koncernstrategi og evt. forslag til en overordnet organisationsstruktur for koncernen.
 • Evaluerer en eksisterende strategi for en virksomhed (forretningsområde).
 • Analyse af en virksomheds situation og kontekst og på baggrund heraf fremkomme med forslag til hvordan arbejdet med strategi kan tilrettelægges eller hvordan en strategi kan implementeres.

 

Forår 2020:

Formålet med seminaret er at træne de studerende i at anvende strategimodeller på virksomheder og brancher m.h.p., at komme med anbefalinger til ledelsen angående virksomhedens overordnede og langsigtede udvikling. Eksempler på seminarer kunne være:

 • At udarbejde en konkret forretningsstrategi for en virksomhed bestående af f.eks. en konkurrence- og en vækststrategi baseret på analyse af virksomhedens omgivelser og interne forhold.
 • At udarbejde en analyse af en specifik branche med henblik på at identificerer branchens fremtidige vindere og tabere.
 • At udarbejde en analyse af en konkret afdeling eller et konkret forretningsområdes aktiviteter, ressourcer og kompetencer med henblik på at komme med forslag til udvikling og styrkelse områdets ressourcer og kompetencer.
Målbeskrivelser

Ud over de beskrevne læringsmål i studieordningen , forventes den studerende efter endt kursus have opnået viden, færdigheder og kompetencer i at kunne

For efteråret 2019:

 • Identificere og argumentere for en relevant problemstilling som strategifagets modeller kan anvendes til at analyse og komme med løsningsforslag til.
 • Formulere et klart overordnet strategisk problem for seminaret og evt. udlede relevante logiske delproblemer for seminaret.
 • Argumentere for en relevant afgrænsning af seminarets problemfelt.
 • Argumentere for valg af modeller og for valg af metoder for indsamling af empiri.
 • Gennemføre relevante analyser, som er empiri drevet og som anvender strategifagets modeller på en systematisk måde og som leder frem til en klar konklusion efter hver enkelt analyse (modelanvendelse).
 • Udvikle logiske modeldrevne strategier, som bygger videre på de gennemførte analyser.
 • Identificere udviklingstendenser og analyser for seminarer med branchefokus samt vurdere hvordan dette vil ramme forskellige grupper af branchens virksomheder.
 • Identificere kerneressourcer og kompetencegab for seminarer med virksomhedsfokus samt fremkomme med modelstrukturerede forslag til udvikling af aktiviteter, ressourcer og kompetencer. 
 • Udvise indsigt i og forståelse af den branche og eventuelt virksomhed som seminaret tager afsæt i.
 • Demonstrere en logisk progressiv sammenhæng fra problemformulering, modelvalg, indsamling af empiri over analyser, strategiudvikling til forslag og konklusion.

 

For foråret 2020:

Viden:

 • Vise kendskab til og forståelse af strategifagets begreber og modeller.
 • Vise kendskab til og forståelse af den branche og den virksomhed som der skriver om.

 

 Færdigheder:

 • Identificerer og formulerer et klart mål med tilhørende problemer for seminaret.
 • Redegøre for relevant modelvalg indenfor strategifaget.
 • Anvende strategifagets begreber og modeller til at løse de (det) identificerede problem.
 • Basere analyser på relevant og tilstrækkelig empiri.
 • Sammenfatte hver analyse i en klare delkonklusion.

 

Kompetencer:

 • Bedømme og diskuterer en branchens nuværende og fremtidige attraktivitet og herunder eventuelt evaluerer hvem fremtidens vindere og tabere vil blive.
 • Bedømme og diskuterer en virksomheds strategiske fordele (aktiviteter, ressourcer og kompetencer) og herunder vurderer om den har væsentlige strategiske mangler.
 • Udvikle strategier for en virksomhed eller for grupper af virksomheder funderet i analyser af virksomheden og dens omgivelser samt diskuterer mulighederne for at opretholde og gennemfører strategierne.  

 

“Exploring Strategy - Text and Cases – Eleventh Edition”, by Johnson, Whittington, Scholes, Angwin & Regnér published by Pearson Education 2017. ISBN 978-1-292-14517-4

BA i Økonomi eller lignende.
Seminaret dækker over en praktisk brug af strategifagets modeller og begreber på en konkret branche og virksomhed.

Deltagelse i faget Strategic Management el. lignende forud eller sideløbende er en fordel men ikke en nødvendighed.
Aktiviteter i seminaret:
- Kick-off møde.
- Research og litteratur søgning.
- Skrivning af seminaropgave.
- Præsentation af eget projekt og opgave.
- Opponering på en anden studerendes opgave.
- Aktiv deltagelse i diskussioner på klassen og til præsentationerne.

På seminaret øves den studerende i selvstændigt
- at identificere og afklare en problemstilling,
- at udsøge og udvælge relevant litteratur,
- at udarbejde en skriftlig akademisk opgave og
- at præsentere samt diskutere sin opgave med de andre studerende på seminaret.

Formålet med præsentationen er, at den studerende øver sine mundtlige færdigheder, at modtage feedback og selv give kontruktiv feedback. Den mundtlige præsentation er ikke en del af eksamen og der gives ikke karakter for den mundtlige præsentation.

Der er ingen egentlig undervisning og den studerende kan ikke forvente vejledning af underviseren. Hvis underviser giver et par undervisningsgange eller giver mulighed for vejledning afklares dette samt forventninger hertil på kickoff-mødet.

Proces:
Det anbefales kraftigt, at du allerede før semesterstart går i gang med at finde et emne at skrive om, idet der kun er få uger fra kick-off mødet til aflevering af projektbeskrivelsen. Derefter vil der være en længere periode, hvor du skriver på din opgave alene eller evt i en gruppe.

Før præsentationerne skal din stort set færdige seminaropgave uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommenterer på. Det er vigtigt, at opgaven er så færdig som muligt, da værdien af feedbacken og kommentarerne til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven. Det er IKKE meningen, at opgaven omskrives eller at skrivning påbegyndes EFTER præsentationen er foretaget.

Seminaropgaven uploades derefter i Digitale Eksamensportalen til bedømmelse senest den under "Eksamen" angivne frist.
Plan:

Efterår 2019:
• Kick-off møde: Mandag den 2/9 2018 kl. 13.15 – 14.00.
• Fremsendelse af max ½ sides oplæg Commitmentpaper før den 16 september.
• En halv times individuel vejledning den 19. og 20. september kl. 9-16
• Upload af den næsten færdige opgave i Absalon: 28. okt før kl. 10.00.
• Præsentation: Fredag den 8. nov og fredag den 15. nov fra kl. 9.00 – 17.00.

Forår 2020:
• Kick-off møde: Mandag den 3. februar kl. 13.15 – 14.00.
• Fremsendelse af max. ½ sides oplæg/​commitmentpaper senest mandag den 17. febr. kl 10.00
• En halv times individuel vejledning den 25.-27. februar imellem kl. 9.00 og 16.00
• Upload af den næsten færdige opgave i Absalon: senest tirsdag den 21. april kl. 10.00.
• Præsentation: 4. og 5. og evt. den 6. maj kl. 9.00 – 17.00.

Al information vedr seminaret kommunikeres via Absalon inklusiv hvor aktiviteterne afholdes, hvorved det er vigtigt, at du selvstændigt opsøger information i Absalon, så snart du er tilmeldt faget.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 186
 • Seminar
 • 20
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
af en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.
_____
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i alle seminarets aktiviteter som beskrevet i studieordningen og på  uddannelsessiderne for seminarer  er påkrævet for at kunne deltage i eksamen.

_____

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Undervisere definerer hvad er tilladt til præsentationerne.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Eksamensperiode

Ordinær eksamen:

For efterårssemesteret 2019:

Deadline endelig seminar opgave: 2. december 2019 inden kl 10.00.

 

Forårssemesteret 2020:

adline endelig seminar opgave: 2. juni 2020 inden kl 10.00.

 

Eksamens information:

Seminaropgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen, hvor yderligere information kan findes fra midt i semesteret.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

_____

Reeksamen

Reeksamen:

Er en skriftlig opgave efter retningslinierne beskrevet i studieordningen og på uddannelsessiderne for seminarer.

 

Eksamens information:

Opgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.