AØKK08083U Seminar: Velfærdsstatens udfordringer

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Seminar: Challenges to the welfare state

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

 

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Kursusindhold

Velfærdsstaten er et centralt emne såvel indenfor samfundsvidenskaberne som politisk. Analyser af velfærdsstatens opbygning, udvikling og udfordringer findes både indenfor økonomi og sociologi. Økonomiske studier af effekterne af det samlede velfærdssystem findes bl.a. for den danske velfærdsstats vedkommende i Velfærdskommissionens omfattende analyser og forslag til reformer af velfærdsstaten. Sociologiske studier af forståelsen af velfærdsstatens opbygning og forskellige typer af velfærdsstatsmodeller giver et indblik i hvordan forskellige velfærdsmodeller er opstået, deres effekt og betydning for forskellige befolkningsgrupper og de udfordringer som de forskellige velfærdsmodeller står overfor.

 I Danmark handler en meget stor del af den politiske debat og kamp om forskellige bud på hvordan velfærden bedst sikres. I EU’s reviderede Lissabon traktat spiller sikring af velfærden og kampen mod fattigdom også en central rolle. Sikring af ’velfærden’ og ’velfærdsstaten’ er helt centralt placeret i dansk politik.

Målet med seminaret er at foretage analyser af en eller flere af de udfordringer som velfærdsstaten står overfor, herunder analyser af de politiske reformer og reguleringer, der er foretaget i Danmark eller andre lande for at imødegå velfærdsstatens udfordringer og sikre velfærdsstatens overlevelse på længere sigt.

Emner indenfor seminarets område kan være:

 •  Velfærdsstatens udvikling fra beskyttelse mod fattigdom til sikring af middelklassen
 • Den nationalstatsbaserede velfærdsstat i en globaliseret verden
 • Velfærdsstatens serviceydelser (sundhed, uddannelse, børnepasning, ældrepleje)
 • Velfærdsstatens finansiering – skattefinansiering eller brugerbetaling eller en kombination
 • Velfærdsstatens organisering – offentligt udbud eller privatisering
   

Desuden kan man indenfor disse og andre emner beskæftige sig med tværgående temaer som fx:

 • Udviklingen i de europæiske velfærdsmodeller
 • EU – en trussel mod velfærdsstaten?
 • Velfærdsstaten og befolkningens aldring
   

Det vil også være relevant at se på udviklingen i enkelte dele af velfærdsstaten som fx

 • Det danske alderspensionssystem – fra folkepension til alle til arbejdsmarkedspension for de udvalgte
 • Det danske sundhedssystem – udviklingen i de offentlige sundhedsydelser og privatiseringen af sundhedsvæsnet 
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne opfylde de beskrevne læringsmål i studieordningen.

 

Suppleret af overordnet målbeskrivelse for seminarer som fremgår af fagstudieordningen

En introduktion til en række af de problemstillinger, som man kan beskæftige sig med i forbindelse med seminaret findes Jørgen Henrik Petersen og Klaus Petersen: 13 udfordringer til den danske velfærdsstat, Syddansk Universitetsforlag (2004)

– herunder Niels Ploug ’s ’Fremtidens velfærdsstat’

- mens en introduktion på engelsk til en større række temaer indenfor problemfeltet findes i Gösta Esping-Andersen (ed): Why we need a new welfare state, Oxford University Press, 2002.

BA i Økonomi eller lignende.
Grundigt kendskab til det danske samfunds økonomi og organisering herunder de centrale velfærdsinstitutioner – sundhedssystemet, uddannelsessystemet det sociale systemet og arbejdsmarkedets organisering samt de roller som centrale aktører – staten, regioner, kommuner og interesseorganisationer spiller,, f.eks via Samfundsbeskrivelse på 1. år af Bacheloruddannelsen i Økonomi, KU eller lignende. Godt kendskab til Danmarks økonomiske historie, f.eks via faget Økonomisk Historie, Bachelor i Økonomi, Københavns Universitet eller lignende.
Aktiviteter i seminaret:
- Kick-off møde.
- Research og litteratur søgning.
- Skrivning af seminaropgave.
- Præsentation af eget projekt og opgave.
- Opponering på en anden studerendes opgave.
- Aktiv deltagelse i diskussioner på klassen og til præsentationerne.

På seminaret øves den studerende i selvstændigt
- at identificere og afklare en problemstilling,
- at udsøge og udvælge relevant litteratur,
- at udarbejde en skriftlig akademisk opgave og
- at præsentere samt diskutere sin opgave med de andre studerende på seminaret.

Formålet med præsentationen er, at den studerende øver sine mundtlige færdigheder, at modtage feedback og selv give kontruktiv feedback. Den mundtlige præsentation er ikke en del af eksamen og der gives ikke karakter for den mundtlige præsentation.

Der er ingen egentlig undervisning og den studerende kan ikke forvente vejledning af underviseren. Hvis underviser giver et par undervisningsgange eller giver mulighed for vejledning afklares dette samt forventninger hertil på kickoff-mødet.

Proces:
Det anbefales kraftigt, at du allerede før semesterstart går i gang med at finde et emne at skrive om, idet der kun er få uger fra kick-off mødet til aflevering af projektbeskrivelsen. Derefter vil der være en længere periode, hvor du skriver på din opgave alene eller evt i en gruppe.

Før præsentationerne skal din stort set færdige seminaropgave uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommenterer på. Det er vigtigt, at opgaven er så færdig som muligt, da værdien af feedbacken og kommentarerne til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven. Det er IKKE meningen, at opgaven omskrives eller at skrivning påbegyndes EFTER præsentationen er foretaget.

Seminaropgaven uploades derefter i Digitale Eksamensportalen til bedømmelse senest den under "Eksamen" angivne frist.
Foråret 2025:
• Kick-off møde: Mandag den 3. februar 2025.

• En halv times frivillig individuel online vejledning den 20. og 21. februar 2025.

• Frist for aflevering af aftalepapir/​projektbeskrivelse: Senest 17. februar 2025

• Frist for upload af seminar-opgave i Absalon: Senest den 23. april før kl. 10.00

• Præsentationer: Den 5., 6. og 7. maj 2025.

• Fælles eksamensdato for alle seminarer: Den 3. juni kl. 10.00 for forårssemesteret (upload af seminar i Digital Eksamen KU).

Al information vedr seminaret kommunikeres via Absalon inklusiv hvor aktiviteterne afholdes, hvorved det er vigtigt, at du selvstændigt opsøger information i Absalon, så snart du er tilmeldt faget.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 186
 • Seminar
 • 20
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
af en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.
_____
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i alle seminarets aktiviteter som beskrevet i studieordningen og på  uddannelsessiderne for seminarer  er påkrævet for at kunne deltage i eksamen.

_____

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Underviseren definerer, hvilke hjælpemidler er tilladt til præsentationerne.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Eksamensperiode

Ordinær eksamen:

Deadline endelig seminar opgave: 3. juni 2025 inden kl 10.00.

 

Eksamens information:

Seminaropgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen, hvor yderligere information kan findes fra midt i semesteret.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

_____

Reeksamen

Reeksamen:

Reeksamensformen er en seminaropgave med synopsis

 

Eksamens information:

Opgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.