AØKB20033U Videnskabsteori for økonomer (4. semester)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Philosophy of Social Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk kursus på 4. semester på 2020-studieordningen.

Studerende på 2015-studiordningen kan ikke tilmelde sig dette kursus.

Kursusindhold

Kurset introducerer grundlæggende videnskabsteori med et fokus på anvendelsen heraf på problemstillinger i økonomi. Kurset gennemgår centrale videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger, herunder teori, model, hypotese, induktion, deduktion, falsifikation, paradigme, kausalitet og andet. Kurset gennemgår udvalgte metoder, og disses problemer, til opnåelse af viden i økonomi. På baggrund af forskellige videnskabsfilosofier analyserer kurset den økonomiske disciplin. Kurset diskuterer i hvilket omfang økonomi kan betragtes som en videnskab samt hvilke professionelle standarder, der forventes af en praktiserende økonom.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Redegøre for videnskabsteoretiske begreber, problemstillinger og overvejelser.
 • Redegøre for metoder, og disses problemer, til opnåelse af viden i økonomi.
 • Redegøre for økonomiske teorier og disses styrker og svagheder.

 

Færdigheder:

 • Analysere og sammenligne videnskabsteoretiske begreber, problemstillinger og overvejelser.
 • Analysere forskellige økonomiske argumenter, modeller og teorier.

 

Kompetencer:

 • Diskutere videnskabsteoretiske emner på baggrund af pensum.

 

Pensum består af udvalgte bøger og artikler, f.eks. ”Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science” af Dani Rodrik, ”Philosophy of economics: A contemporary introduction” af Julian Reiss, og/eller andet.

Det anbefales, at man har fulgt kurserne til og med Mikroøkonomi I, Makroøkonomi I og "Sandsynlighedsteori og statistik" på BA-uddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet eller tilsvarende.
Forelæsninger.

Restriktioner ved en pandemi etc.:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning f.eks. grundet COVID-19. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studiebeskeder på KUnet (for indskrevne studerende).
Lektionsplan:

Forår 2022:
3 timers forelæsninger 1 gang om ugen fra uge 6 til 20.

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side (F for forår med årstal først)
Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2122/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F22; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At forelæsninger kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 152
 • Eksamen
 • 12
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 timer
tag-hjem-opgave.

Yderligere prøveformsdetaljer opdateres senest 14. november.

__
Krav til indstilling til eksamen

Der er ingen forudsætningskrav, der skal opfyldes gennem undervisningen for at kunne deltage i eksamen.

__

 

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt til den skriftlige eksamen.

 

Vedr tilladte hjælpemidler til reeksamen: Se under afsnittet ”Reeksamen”.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
__
Eksamensperiode

Den ordinære eksamen foregår:

13. juni 2022 fra kl 10.00 til kl 22.00

 

Oplysninger:

Flere informationer kan ses i Digital Eksamen fra midt i semesteret.

Instituttet kan beslutte at ændre eksamen til en anden form, dato og et andet tidspunkt samt sted end oplyst.

 

Læs om eksamensregler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for  bachelor

__

Reeksamen

Den skriftlige reeksamen foregår:

??

Opdateres senest 14. november 2021

 

 

Oplysninger:

 

Ved COVID-19 kan reeksamen ændres til en 20 min. mundtlig ONLINE eksamination med hjælpemidler og uden forberedelsestid.

 

Præcis form, dato, tid og sted oplyses i Digital Eksamen primo august.

Instituttet kan beslutte, at ændre til en anden form, dato, tid og sted end oplyst.

Læs om eksamensregler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for bachelor

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til kursets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå karakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.