AØKB20032U Økonomi i Samfundet

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Economics in Society

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 1. semester

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - Obligatorisk fag på 1. semester af BA delen.

 

Faget er kun for studerende på 1. semester der påbegynder økonomistudiet eller tilvalgsuddannelsen pr 1. september 2020 under de nye 2020-studieordninger.

Kursusindhold

Faget introducerer en række store samfundsspørgsmål og giver via konkrete eksempler de studerende et indblik i, hvordan økonomisk forskning bidrager til at besvare disse spørgsmål. Spørgsmålene vil fokusere på problemstillinger inden for emner som fx ulighed, klimaforandringer, globalisering og finanskrise.

 

Fokus er på empirisk analyse og metode, altså på hvordan økonomer anvender data til at belyse samfundsrelevante problemstillinger.

 

De empiriske analyser giver anledning til refleksioner over økonomifagets rolle i samfundet og økonomisk teori og metodes muligheder og begrænsninger. Økonomisk teori og metodes rødder i andre videnskabelige fag berøres også.

 

Kurset komplementerer de øvrige fag på 1. semester af økonomistudiet, herunder særligt Økonomiske Principper og Samfundsbeskrivelse. Kurset adskiller sig fra disse fag ved dels at tage udgangspunkt i konkrete samfundsrelevante spørgsmål, dels ved at fokusere på anvendelsen af data og empiriske metoder til at afdække kausale sammenhænge.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Forstå bredden i de samfundsmæssige problemstillinger, økonomer arbejder med.
 • Forstå forskellen mellem statistisk korrelation og kausalitet.
 • Forklare grundlæggende og meget anvendte metoder til dataanalyse, herunder eksperimentelle- og kvasieksperimentelle metoder, på et intuitivt niveau.
 • Reflektere over en empirisk, økonomisk analyses styrker, svagheder og implikationer.

 

Færdigheder:

 • Identificere og formulere et konkret samfundsøkonomisk spørgsmål.
 • Anvende simple metoder til at arbejde med data og anvende dem til at belyse konkrete problemstillinger.
 • Præsentere og diskutere en samfundsøkonomisk problemstilling i sammenhængende, struktureret skriftlig form.

 

Kompetencer:

 • Reflektere over og formidle økonomifagets bidrag til at adressere vigtige samfundsudfordringer.
 • Anvende den tilegnede viden og de opnåede færdigheder til at behandle nye problemstillinger inden for samfundsvidenskab.

Undervisningsmaterialet vil bestå af udvalgte fagøkonomiske artikler, slides mm.

Økonomistudiets formelle adgangskrav.
Ingen ud over de formelle adgangskrav.
Undervisningen vil bestå af forelæsninger og holdundervisning.

Forelæsningerne vil introducere de studerende for udvalgte emner. Udgangspunktet vil altid være et bestemt samfundsøkonomisk spørgsmål (vedrørende f.eks. ulighed eller klimaforandringer) samt konkrete eksempler på forskning, som via empirisk analyse adresserer dette spørgsmål. Fokus er på at formidle intuitionen bag den empiriske metode og baggrunden for valget af denne.

Til holdundervisningen arbejder de studerende aktivt med obligatoriske opgaver, som skal afleveres i løbet af semesteret. Opgaverne tager udgangspunkt i et konkret datasæt, som de studerende skal bruge til at belyse en bestemt problemstilling.

Slutproduktet for hver opgave er et essay, hvor de studerende skal forklare og motivere problemstillingen, beskrive den analytiske metode og præsentere og fortolke de opnåede resultater. Opgaverne skrives i grupper og afleveres i Absalon senest en given dato.

Efter aflevering af hver opgave skal hver studerende individuelt give peer feedback til mindst en anden gruppes opgave og efter nærmere bestemte kriterier. Studerende, der har afleveret en opgave sammen, skal give feedback til forskellige grupper. Feedback er ligesom opgaverne obligatorisk og uploades i Absalon senest en given dato.
Lektionsplan:

Efterår 2020:
2 timers forelæsninger pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 36/37 til 51 (minus uge 42).

Forår 2020:
2 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til 20 (minus helligdage).
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 6/7 til 21 (minus helligdage).

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2021/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E20; [Navn på kursus]” eller “2200-F21; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende på første semester placeres på holdene af studieadministrationen. Derefter følger de studerende som udgangspunkt sit hold de første 2 år.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 82
 • I alt
 • 138
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

 

Forelæseren giver kollektiv mundlig feedback på quizzer og andre aktiviteter, de studerende udfører i forelæsningerne.

Holdunderviserne giver de studerende individuel skriftlig feedback på deres obligatoriske opgaver og mundtlig kollektiv feedback i holdundervisningen.

De studerende giver hinanden skriftlig feedback på de obligatoriske opgaver.

Point
5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksamen består af aflevering af alle 4 obligatoriske opgaver i én samlet fil i Digital Eksamen senest den nedenfor angivne afleveringsfrist.

Den studerende kan så snart feedback er modtaget og inden endelig aflevering individuelt revidere opgaverne på baggrund af den modtagne feedback fra medstuderende og holdunderviseren.

Vær opmærksom på at plagieringsreglerne og regler for skrivning af opgaver i grupper skal overholdes.

Efter afleveringsfristen for eksamen vil én af de 4 opgaver blive genstand for bedømmelse.

Hvilken en af opgaverne, der bedømmes, er blevet valgt tilfældigt inden afleveringsfristen og vil blive offentliggjort efter fristen enten i Absalon og/eller i Digital Eksamen.

Prøveformsdetaljer kan blive yderligere opdateret.
__
Krav til indstilling til eksamen

For at blive indstillet til eksamen skal den studerende løbende gennem kurset

 • udarbejde og aflevere 4 ud af 4 obligatoriske gruppeopgaver,
 • give individuelt skriftlig peer feedback efter specifikke kriterier til mindst én anden gruppes opgave for hver af de 4 opgaver,
 • have godkendt hver peer feedback af holdunderviseren.

 

Vær opmærksom på at plagieringsreglerne og regler for skrivning af opgaver i gruppe skal overholdes.

 

Krav til indstilling til eksamen kan blive yderligere opdateret.

__

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
__
Eksamensperiode

Eksamen:

For efterårssemesteret 2020: 

Afleveringsfrist: 21. december 2020 kl 10.00

 

For forårssemesteret 2021:

Opdateres senest 15. november 2020

 

Eksamensoplysninger:

I særlige tilfælde kan eksamensdatoen ændres til en anden dag og tidspunkt indenfor eksamensperioden.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende.

_

Reeksamen

Den skriftlige reeksamen foregår:

For efterårssemesteret 2020: 

Opdateres

 

For forårssemesteret 2021:

Opdateres senest 15. november 2020

 

Eksamensinformationer:

I særlige tilfælde kan eksamensdatoen ændres til en anden dag og tidspunkt indenfor eksamensperioden.

 

Mere info om reeksamen, regler mv.:

Digital Eksamen i August/Februar

Studieinformationssiderne (BA)

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå karakteren "Bestået" skal den studerende på tilfredsstillende måde godtgøre, at han/hun lever op til kursets målbeskrivelse.