AØKB08020U  Økonometri I

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Econometrics I

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 4. semester

 

Kursusindhold

Økonometri I gennemgår den multiple lineær regressionsmodel for primært tværsnitsdata, men kurset behandler også tidsrækkedata og paneldata. Estimationsmetoden Ordinary Least Squares (OLS) introduceres og statistiske egenskaber som middelrethed, konsistens og asymptotisk normalitet af OLS diskuteres i detaljer. Hypotesetest af populationsparametre præsenteres, såvel som generelle test af misspecifikation. Avancerede emner som tidsrække regressioner, Instrumental Variables (IV) estimation, og panel data metoder introduceres også i kurset med henblik på at estimere kausale sammenhænge. Kurset lægger vægt på, at de studerende selv får mulighed for at udføre regressionsanalyser i praksis. En vigtig del af kurset er derfor øvelsestimerne, hvori de studerende vil udarbejde selvstændige empiriske analyser.

Målbeskrivelser

Efter kursets afslutning skal den studerende kunne

 

Viden:

 • Redegøre for den multiple lineære regressionsmodel.

 • Beskrive og forklare de mest centrale antagelser i regressionsanalyse, samt hvordan disse påvirker de estimerede parameterværdier.

 • Diskutere og forklare om parameterestimater kan tillægges en kausal fortolkning.

 • Udføre statistisk inferens for den lineære regressionsmodel.

 • Anvende økonometriske kriterier til at vælge det mest foretrukne sæt af parameterestimater blandt flere muligheder.  

 

Færdigheder:

 • Udføre deskriptive analyser af datasæt med henblik på anvendelse i regressionsanalyse.

 • Udlede simple estimatorer samt karakterisere deres statistiske egenskaber i form af middelrethed, konsistent og efficiens.

 • Udføre og implementere følgende estimationsmetoder: Ordinary Least Squares (OLS), Weighted Least Squares (WLS), Generalized Least Squares (GLS), Instrumental Variables (IV), Differences-in-Differences (DD), First Differences (FD), Fixed Effect (FE) and Random Effect (RE).

 • Beregne t-test, F-tests, LM-tests, og Wald-test for hypotesetest af parameterrestriktioner i den lineær regressionsmodel for både homoskedastiske samt heteroskedastiske fejlled.

 • Redegøre for fortolkningen af parametre for kontinuerte, diskrete og transformerede variable i en regressionsmodel.

 • Udføre test for misspecifikation (heteroskedasticitet, funktionel form, eksogenitet) og redegøre for deres fortolkning.

 • Anvende simulationseksperimenter til at illustrere og efterprøve egenskaber for statistiske estimatorer og test.

   

Kompetencer:

 • Anvende givne parameterestimater i en konkret beregning på en økonomisk problemstilling og redegøre for resultaterne.

 • Planlægge og gennemføre en empirisk analyse af et selvstændigt udvalgt emne med udgangspunkt i de gennemgåede økonometriske metoder.

 • Anvende økonometriske metoder til at vurdere og vælge mellem økonomiske teorier og på den måde skabe selvstændig og evidensbaseret viden.

Pensum:

 • Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th Edition, Jeffrey M. Wooldridge Michigan State University ISBN-10: 130527010X, ISBN-13: 9781305270107 912 Pages, 2016

 • Simulation Experiments in Econometrics (Jørgensen, 2015)

 • Instrumental Variables Estimation (Leth-Petersen, 2016)

Deltagelse i kurset forudsætter viden om grundlæggende statistisk metode og sandsynlighedsteori svarende til indholdet af faget "Sandsynlighedsteori og Statistik". Der anvendes matematiske forudsætninger fra Matematik A og B, herunder matrixregning.
Pensum vil primært blive gennemgået ved forelæsningerne. I holdtimer arbejdes der både med teoriopgaver, simuleringseksperimenter og anvendt økonometrisk analyse baseret på faktiske datasæt. Statistisk software til regressionsanalyse vil blive introduceret i forbindelse med holdundervisningen, som også træner skriftlig formidling af resultaterne. Det sker i form af opsummeringer som fx sammenfatter resultaterne af en empirisk analyse eller diskuterer problemerne ved en bestemt økonometrisk model.
I tilknytning til holdundervisningen stilles der skriftlige hjemmeopgaver. Opgaverne vil blive gennemgået og diskuteret på holdene.
Lektionsplan:

Efterår 2018:
2x2 timers forelæsninger pr uge fra uge 36 til uge 50 (minus uge 42).
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 36/37 til uge 50 (minus uge 42).

Forår 2019:
2x2 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til uge 20 (minus helligdage).
3 timers holdundervisning pr uge 6/7 til uge 21 (minus helligdage).

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1819/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E18; [Navn på kursus]” eller “2200-F19; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At holdændring ikke er muligt efter eftertilmeldingsperioden er afsluttet.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 timers
tag-hjem-opgave, der kan besvares individuel eller i gruppe op til 3 studerende. Reglerne for gruppearbejde og plagiering skal til en hver tid overholdes jf. studieordningen og uddannelsessiderne på KUnet. Eksamensopgaven skal besvares på dansk.
____
Krav til indstilling til eksamen

3 ud af 3 obligatoriske tag-hjem opgaver skal være godkendt.

____

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

____

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
____
Eksamensperiode

Eksamen foregår:

For efterårssemesteret 2018: 

19. december 2018 fra kl 10.00 til kl 22.00

 

For forårssemesteret 2019:

13. juni 2019 fra kl 10.00 til kl 22.00

 

Eksamensoplysninger:

Yderligere oplysninger om eksamen vil ca fra midt i semesteret være tilgængeligt i Digital Eksamens portalen.

I særlige tilfælde kan eksamensdatoen ændres til en anden dag og tidspunkt indenfor eksamensperioden.

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler og se hele listen af eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende.

____

Reeksamen

Reeksamen foregår:

For efterårssemesteret 2018:

9. februar 2019 fra kl 10.00 til kl 22.00

 

For forårssemesteret 2019:

28. august 2019 fra kl 10.00 til kl 22.00

 

Reeksamensoplysninger:

Ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en mundtlig eksamination inklusiv ændring af dato, tid og sted, hvilket vil blive oplyst af Eksamenskontoret.

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler og se hele listen af reeksamensdatoer mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende.

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Øvelseshold
 • 42
 • Forberedelse
 • 96
 • Eksamen
 • 12
 • I alt
 • 206