AØKB08015U Mikroøkonomi I

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Microeconomics I

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 3. semester

Kursusindhold

Mikroøkonomi I introducerer mikroøkonomisk teori med afsæt i Økonomiske Principper og Matematik fra første år. Faget præsenterer basale begreber i mikroøkonomisk teori og indfører de studerende i formelle, matematiske analyser af mikroøkonomiske spørgsmål. Begge dele forbereder de studerende på senere selvstændigt at kunne læse økonomisk faglitteratur og anvende mikroøkonomiske metoder og tankegange i analysen af økonomiske problemer. I gennemgangen af forskellige teorier og modeller lægges der vægt på sammenhængen mellem de antagelser, der gøres, og de resultater og forudsigelser, som følger heraf.

 

Mikroøkonomi I sigter på at give de studerende en introduktion til og forståelse af den enkelte agents beslutninger i en markedsøkonomi med perfekt konkurrence. Der sigtes mod en grundig forståelse af forbrugerens ageren på markedet og dermed efterspørgslens afhængighed af priser og indkomster. Dette fører frem til en beskrivelse af og karakteristika i generel ligevægt, både med og uden producenter. I den forbindelse er de to velfærdsteoremer særdeles væsentlige. Endelig berøres beslutninger under usikkerhed.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Forstå og forklare den grundlæggende mikroøkonomiske teori for økonomier med perfekt konkurrence og (hovedsageligt) to varer.
 • Forstå og gengive, hvordan rationelle forbrugere træffer valg mellem forskellige alternativer, afhængigt af priser og indkomst.
 • Beskrive sammenhænge og forskelle mellem begreber som Walras-ligevægt og Pareto-optimalitet.

 

Færdigheder:

 • Beregne, hvordan forbrugeres adfærd afhænger af deres præferencer.
 • På et grundlæggende niveau anvende von Neumann-Morgensterns teori om maksimering af forventet nytte.
 • Beregne generelle ligevægte (Walras-ligevægte) i en økonomi med to agenter (to forbrugere eller én forbruger og én virksomhed).
 • Beregne Pareto-optimale tilstande i en økonomi.
 • Beregne, hvordan en producent vælger en produktionsplan, når den ønsker at profitmaksimere.
 • Fremstille og diskutere fagets emner i klart og korrekt sprog.

 

Kompetencer:

 • Omsætte den opnåede Viden og de opnåede Færdigheder inden for den grundlæggende mikroøkonomiske  teori for økonomier med perfekt konkurrence og (hovedsageligt) to varer til belysning af nye relevante økonomiske problemstillinger.

 

 • Thomas Nechyba: Microeconomics - An Intuitive Approach with Calculus, 2. Edition, 2016. Chapters 1-17. ISBN 9781305650466
 • ”Forbrugeroverskud, ækvivalerende og kompenserende variationer”, undervisningsnote af Ole Kveiborg og Michael Teit Nielsen, 2011
Økonomiske Principper A og B, Matematik A og B fra Bacheloruddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet eller lignende.
Det er væsentligt at understrege, at faget har et stærkt matematisk indhold, og at studerende derfor skal være forberedt på at anvende stoffet fra Matematik A og B fra økonomiuddannelsen.
Undervisningen vil bestå af forelæsninger, hvor pensum bliver gennemgået og perspektiveret. Dertil holdundervisning, hvor der vil blive regnet opgaver i og studeret anvendelser af emner i pensum. For disse opgavers vedkommende vil gennemgangen i høj grad foregå med involvering af de studerende.
Lektionsplan:

Efterår 2019:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
2-3 timers holdundervisning 1-2 gange om ugen fra uge 36/37 til 50 (minus uge 42).

Forår 2020:
2 timers forelæsninger om ugen fra uge 6 til 21 (minus helligdage).
2-3 timers holdundervisning 1-2 gange om ugen fra uge 6/7 til 21 (minus helligdage).

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1920/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E19; [Navn på kursus]” eller “2200-F20; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At holdændring ikke er muligt efter eftertilmeldingsperioden er afsluttet.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3,5
 • Forberedelse
 • 119
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 42
 • I alt
 • 206,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

 

I forelægningerne modtager de studerende mundtlig kollektiv feedback på baggrund af de studerendes gennemførte quizzer.

I holdundervisningen modtager de studerende individuel og kollektiv feedback via opgaveregningen på klassen og via deres skriftlige afleveringer. 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3½ time
Studienævnet har besluttet at grundet situationen vedr. Corona, er eksamen ændret til en online tag-hjem eksamen. Eksamen er fortsat individuel, og der må ikke kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven under nogen omstændigheder.
____
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal løbende over semesteret aflevere obligatoriske hjemmeopgaver holdunderviserne og til de angivne frister.

10 ud af de 12 afleveringsopgaver skal være godkendt for at den studerende kan gå til eksamen.

____

Hjælpemidler

Med hjælpemidler

____

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Faget kan ved stikprøvekontrol udtages til ekstern censur.
____
Eksamensperiode

Eksamen foregår:

For efterårssemesteret 2019: 

19. december 2019

 

For forårssemesteret 2020:

15. juni 2020

 

Eksamensoplysninger:

Ca. midt i semesteret oplyses tidspunkt i Digital Eksamens portalen.

 

I særlige tilfælde kan eksamensdatoen ændres til en anden dag og tidspunkt indenfor eksamensperioden.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende.

____

Reeksamen

Reeksamen foregår:

For efterårssemesteret 2019: 

11. februar 2020

 

For forårssemesteret 2020:

24. august 2020

Reeksamen er omlagt til en online tag-hjem eksamen.

 

Reeksamensoplysninger:

OBS:

Ved få tilmeldinger kan reeksamen ændres til en mundtlig online eksamen med hjælpemidler og uden forberedelsestid. Ved skift til en mundtlig reeksamen kan eksamensdato, tid og sted ændres. Eksamenskontoret vil da kontakte de studerende via KUmail.

Info om reeksamen:

DE i Aug./Feb.

Studieinformationssiderne (BA)

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.