AØKB08007U Matematik B

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Mathematics B

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 2. semester

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - Obligatorisk fag på 2. semester

Kursusindhold

Undervisningen i dette kursus kan være ændret til hel eller delvis online undervisning grundet COVID-19. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information. Eksamensformen, -tidspunktet og -stedet kan også blive ændret grundet COVID-19, og vil blive offentliggjort på denne side under fanen ”Eksamen”.

 

I Matematik B behandles grundlæggende lineær algebra samt diverse emner i matematisk analyse med henblik på senere anvendelse inden for økonomi og beslægtede fagområder. Overordnet består kurset således af følgende dele:

 

1. Lineær algebra, herunder:

 • Vektor- og matrixregning;
 • Lineære ligningssystemer og Gauss elimination;
 • Determinanter og inverse matricer;
 • Egenværdier og egenvektorer;
 • Kvadratiske former.

 

2. Emner i matematisk analyse, herunder:

 • Konkave og konvekse (og kvasikonvekse/kvasikonkave) funktioner af flere variable;
 • Optimeringsproblemer med og uden bibetingelser;
 • Multiple integraler;
 • Differentialligninger af første orden;
 • Differensligninger.

 

Kurset indeholder desuden en kortfattet introduktion til nogle basale begreber fra sandsynlighedsregning og statistik.

 

I løbet af kurset præsenteres mindre eksempler på, hvordan matematikken anvendes i økonomisk teori og/eller empiriske metoder.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Gengive og forklare centrale definitioner, resultater og sammenhænge inden for kursets emner;
 • Forstå og have overblik over relevante begreber, resultater og metoder inden for kursets emner i forbindelse med besvarelse af konkrete opgaver.

 

Færdigheder:

 • Anvende begreber, resultater og metoder inden for kursets emner til at besvare konkrete opgaver;
 • Præsentere besvarelsen af konkrete opgaver i et klart og præcist sprog og med passende grafiske repræsentationer.

 

Kompetencer:

 • Tilegne sig matematisk stof på niveau med indholdet i dette kursus, især med henblik på senere anvendelse inden for økonomi og beslægtede fagområder.
 • Sydsæter, Hammond, Strøm og Carvajal: ”Essential Mathematics for Economic Analysis”. Fifth edition. Pearson, 2016. (Bemærk, at denne bog også anvendes i Matematik A).
 • Sydsæter, Hammond, Seierstad og Strøm: ”Further Mathematics for Economic Analysis”. Second edition. Prentice Hall/Pearson, 2008.

 

Eventuelt supplerende materiale.

Økonomistudiets formelle adgangskrav.
Matematik A fra Bacheloruddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet, eller tilsvarende.
Forelæsninger og holdundervisning. Undervisningen forudsætter, at de studerende har forberedt sig og deltager aktivt.

Holdundervisningen omfatter gruppearbejde i forbindelse med opgaveregning og fremlæggelse af skriftlige opgaver.

Pandemi:
I tilfælde af et pandemi udbrud som f.eks Corona kan undervisningen blive helt eller delvist omlagt til online undervisning. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information.
Lektionsplan:

Efterår 2020:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 36-50 (minus uge 42)
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 37-51 (minus uge 42).

Forår 2021:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 6-20 (minus helligdage)
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 7-21 (minus helligdage).

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2021/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E20; [Navn på kursus]” eller “2200-F21; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At holdændring ikke er muligt efter eftertilmeldingsperioden er afsluttet.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende at opdatere sig om sit studie, sin undervisning, sit skema, sin eksamen mv. via studiesiderne, kursusbeskrivelsen, digital eksamensportalen, Absalon, KUnet, myUCPH-appen, studieordningen mm.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 119
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

Forelæseren giver begrænset kollektiv feedback i forbindelse med mindre øvelser til forelæsningerne.

 

Holdunderviserne giver de studerende individuel og kollektiv feedback på deres obligatoriske opgaver samt i forbindelse med deres løbende arbejde med opgaverne i kurset.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3,5 time
Studienævnet har besluttet, at grundet Corona er efterårssemesterets ordinære eksamen og reeksamen ændret til skriftlige online tag-hjem eksamener. Begge eksamener er fortsat individuelle.

I eksamenstiden må der under ingen omstændigheder kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven. Data vedr løsning af opgaven må ikke deles med nogen. Hvis førnævnte eller lignende handlinger foretages, sidestilles det med eksamenssnyd og plagiering.

Se i øvrigt studiebeskederne:
- https:/​/​kunet.ku.dk/​nyhedsrum/​studiebeskeder/​Sider/​Information-om-vinterens-eksamener-p%c3%a5-%c3%98konomisk-Institut.aspx
- https:/​/​kunet.ku.dk/​nyhedsrum/​studiebeskeder/​Sider/​Information-om-oml%C3%A6gning-af-PBV--vintereksamener.aspx
___
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal løbende over semesteret og til de angivne frister aflevere obligatoriske hjemmeopgaver, hvor 

- 8 ud af de 10 afleveringsopgaver skal være godkendt for at den studerende kan deltage i eksamen.

__

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
__
Eksamensperiode

Den ordinære eksamen foregår:

For efterårssemesteret 2020: 

25. januar 2021

 

Eksamensoplysninger:

Se nærmere information i Digital Eksamen.

 

I særlige tilfælde kan eksamensdatoen ændres til en anden dag og tidspunkt.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamensformer, regler, hjælpemidler mm på studieinformation.

__

Reeksamen

Den skriftlige reeksamen foregår:

For efterårssemesteret 2020: 

18. februar 2021

 

OBS: Ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en 20 minutters mundtlig online eksamination med hjælpemidler, men uden forberedelse.

 

Ved skift til en mundtlig reeksamen kan dato og tid ændres, hvilket oplyses af Eksamenskontoret via KUmail samt i Digital Eksamen i Februar.

 

Yderligere info:

Om regler, hjælpemidler mm.: Studieinformation

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
i universitetets eksamenslokaler.

I tilfælde af at sommerens eksamener er nødt til at afvikles som online eksamener pga. COVID-19, vil eksamensformen være en 3 ½ T hjemmeeksamen med hjælpemidler. Reeksamen vil være det samme som omlagt ordinær, evt. online mundtlig ved få tilmeldinger.
___
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal løbende over semesteret og til de angivne frister aflevere obligatoriske hjemmeopgaver, hvor 

- 8 ud af de 10 afleveringsopgaver skal være godkendt for at den studerende kan deltage i eksamen.

__

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

til den skriftlige eksamen.

Lommeregner, Excel og CAS-værktøjer er ikke tilladt.

 

Vedr hjælpemidler til en eventuel mundtlig reeksamen: Se under afsnittet Reeksamen.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
__
Eksamensperiode

Den ordinære eksamen foregår:

For forårssemesteret 2021:

9. juni 2021

 

Eksamensoplysninger:

Ca. midt i semesteret oplyses tidspunkt og eksamenslokale i Digital Eksamens portalen.

 

I særlige tilfælde kan eksamensdatoen ændres til en anden dag og tidspunkt. I tilfælde af COVID-19 restriktioner, henvises til "Prøveform"

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamensformer, regler, hjælpemidler mm på studieinformation.

__

Reeksamen

Den skriftlige reeksamen foregår:

For forårssemesteret 2021:

20. august 2021

 

OBS: Ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en 20 minutters mundtlig eksamen med 20 minutters forberedelse.

Skriftlige hjælpemidler er tilladt i forberedelsestiden dog ikke lommeregner, excel og CAS-værktøjer.

Hjælpemidler er ikke tilladt under eksaminationen.

 

Ved skift til en mundtlig reeksamen kan dato, tid og sted ændres, hvilket oplyses af Eksamenskontoret via KUmail. I tilfælde af COVID-19 restriktioner, henvises til "Prøveform"

 

Yderligere info:

Om tid og sted: Digital Eksamen i August.

Om regler, hjælpemidler mm.: Studieinformation

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.