AØKB08002U Økonomiske principper B

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Principle of Economics B

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 2. semester

Sidefagsuddannelsen i Økonomi - Erhvervsøkonomi - valgfag på BA delen

Kursusindhold

Faget kan betragtes som en fortsættelse af Økonomiske Principper A.

 

Økonomisk teori deles traditionelt op i mikroøkonomisk teori, som introduceres på første semester af studiet, samt makroøkonomisk teori, som introduceres på andet semester. Stort set al økonomisk teori har sin rod i mikro- eller makroteorien og ofte begge dele.

 

Genstandsfeltet for makroteorien er den overordnede/samlede økonomi, dvs. fokus er på størrelser som den totale produktion i samfundet, den samlede beskæftigelse, betalingsbalancen, det gennemsnitlige renteniveau, inflationen (dvs. de gennemsnitlige prisstigninger) mv.

 

Makroteorien søger at forklare, hvad der bestemmer disse størrelser bl.a. med henblik på at kunne forudsige den fremtidige økonomiske udvikling samt at identificere mulighederne for at styre udviklingen via økonomisk politik.

 

I kurset behandles spørgsmål såsom:

 • Hvad bestemmer den samlede produktion, indkomst og beskæftigelse i samfundet, og hvorfor bliver produktionen for de fleste lande ved med at vokse over tid?
 • Hvorfor udvikler økonomien sig så ujævnt over tid (hvad er årsagen til konjunktursvingninger), og hvilke muligheder har man for at stabilisere økonomien via økonomisk politik?
 • Hvis man kan øge produktionen via ekspansiv finanspolitik, hvorfor bliver man så ikke ved med at øge produktionen ad denne vej?
 • På arbejdsmarkedet er der personer, som er arbejdsløse, men som angiver at være villige til at arbejde. Hvordan kan det være, at "markedsmekanismen" ikke skaber fuld beskæftigelse for alle?
 • Hvorfor bliver de nominelle priser ved med at stige (også kaldet inflation) over tid, og hvorfor har nogle lande oplevet inflationsrater på fx. 100 pct. om måneden (også kaldet hyperinflation)?
 • Er underskud på betalingsbalancen et problem?
 • Hvad er penge, hvem styrer den samlede pengemængde i samfundet, og hvordan påvirker størrelsen af pengemængden økonomien?
 • Hvad er de økonomiske fordele og ulemper ved at indtræde i en økonomisk og monetær Union?
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Forstå den grundlæggende makroteori og makroøkonomiens funktionsmåde.
 • Forstå og forklare makroøkonomiske begreber og problemstillinger.
 • Beskrive årsags-/​​virknings-sammenhænge i en matematisk formuleret makromodel (kausalanalyse).

 

Færdigheder:

 • Udføre analyse af de teoretiske modeller (dels med grafiske teknikker dels med simple matematiske metoder) og inddrage simpel empiri til at vurdere modellernes evner til at beskrive virkeligheden.
 • Benytte en formel økonomisk model og anvende den til komparativt-statisk analyse.
 • Begrunde hvorvidt en analyse påkræver en beskrivelse ved hjælp af en kortsigts- eller langsigtsmodel for en lukket eller åben økonomi og i sidstnævnte tilfælde, om der skal modelleres fastkurspolitik eller flydende valutakurspolitik.
 • Præsentere og drøfte de økonomfaglige elementer i den pågældende problemstilling.

 

Kompetencer:

 • Omsætte brugen af de lærte modeller til simple analyser af faktuelle økonomiske problemstillinger. Eksempler herpå kan være effekten af reformer, der øger arbejdsudbuddet, betydningen af automatiske finanspolitiske stabilisatorer og udbudseffekter af offentlige udgifter.
 • Benytte de indlærte modeller til at belyse og forklare virkningerne af forskellige former for makroøkonomisk politik på så vel kort som langt sigt, i åbne så vel som i lukkede økonomier

 

Pensum

 • Primært baseret på bogen N. Gregory Mankiw: Macroeconomics, International Edition, 10. udgave, Worth Publishers, New York (ISBN: 978-1-319-24358-6). Følgende kapitler vil blive anvendt: Kap. 1-7, kap. 10-14 samt kap. 17. Herudover kan kap. 16 og kap. 18 blive inddraget, såfremt der bliver tid hertil. Ingen appendikser er pensum.
 • Linaa, Jesper Gregers & John Smidt: Vækst på kort og langt sigt, Samfundsøkonomen nr. 1 2014
 • På kursushjemmesiden i Absalon vil der blive uploadet nogle få sider om Baumol-Tobin-modellen og pengeefterspørgsel mere generelt.
 • Noten Kreiner, Michaelsen og Whitta-Jacobsen: Introduktion til Modelanalyse, 2007. Noten vil blive uploadet til kursushjemmesiden.
 • Noter: Jesper Linaa: Renteparitet og finanspolitik i IS-LM-modellen. Noten kan downloades fra Absalon.

Økonomistudiets formelle adgangskrav.
Økonomiske Principper A samt Matematik A fra Bacheloruddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet eller tilsvarende.
Forelæsninger og holderundervisning. Der vil evt. være gruppearbejde i holdundervisningen.
Lektionsplan:

Efterår 2019:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 36/37 til 51 (minus uge 42).

Forår 2020:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 6 til 20 (minus helligdage).
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 6/7 til 21 (minus helligdage).

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1920/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E19; [Navn på kursus]” eller “2200-F20; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At holdændring ikke er muligt efter eftertilmeldingsperioden er afsluttet.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2,5
 • Forberedelse
 • 120
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 42
 • I alt
 • 206,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

 

I forelægningerne modtager de studerende mundtlig kollektiv feedback på baggrund af de studerendes gennemførte quizzer.

I holdundervisningen modtager de studerende individuel og kollektiv feedback via opgaveregningen på klassen og via deres skriftlige afleveringer. 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 2,5 timer
Studienævnet har besluttet at grundet situationen vedr. Corona, er eksamen ændret til en online tag-hjem eksamen. Eksamen er fortsat individuel, og der må ikke kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven under nogen omstændigheder.
____
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal løbende over semesteret aflevere obligatoriske hjemmeopgaver  holdundervisernes og til de angivne frister.

3 ud af 4 obligatoriske afleveringsopgaver skal være godkendt for at den studerende kan deltage i eksamen.

 

Det er tilladt at løse hjemmeopgaverne i grupper, men alle skal aflevere individuelle besvarelser. Reglerne for gruppearbejde og plagiering skal til en hver tid overholdes jf. studieordningen og uddannelsessiderne på KUnet.

____

Hjælpemidler

Med hjælpemidler

____

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
____
Eksamensperiode

Eksamen foregår:

For efterårssemesteret 2019: 

2. januar 2020

 

For forårssemesteret 2020:

12. juni 2020

 

Eksamensoplysninger:

Ca. midt i semesteret oplyses tidspunkt i Digital Eksamens portalen.

 

I særlige tilfælde kan eksamensdatoen ændres til en anden dag og tidspunkt indenfor eksamensperioden.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende.

____

Reeksamen

Reeksamen foregår:

For efterårssemesteret 2019:

6. februar 2020

 

For forårssemesteret 2020:

19. august 2020

Reeksamen er omlagt til en online tag-hjem eksamen.

 

Reeksamensoplysninger:

Ved få tilmeldinger kan reeksamen ændres til en mundtlig online eksamen med hjælpemidler og uden forberedelsestid. Ved skift til en mundtlig reeksamen kan eksamensdatoen, tidspunkt og sted ændres. Eksamenskontoret vil kontakte den studerende via KUmail.

 

Mere info om reeksamen på studieinformationssiderne ( Bachelor).

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

Topkarakteren 12 opnås i dette fag, når den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler behersker fagets grafiske og matematiske metoder til modelanalyse, til at forklare de økonomiske mekanismer, der driver de udledte resultater, kan give overblik over betydningen af de forskellige forudsætninger, der ligger til grund for de anvendte modeller for det lange og det korte sigt og kan opstille og kommentere et empirisk materiale med henblik på hvad dette indikerer om virkeligheden og om teoriers gyldighed