AØKA08186U Programmering og statistik med SAS

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Programming and Statistics using SAS

Kursusindhold

Inden for SAS-programmering gennemgås de mange programmerings muligheder i et SAS datastep, konvertering af datasæt med andre formater til SAS herunder håndtering af formatbiblioteker. Af specielle emner kan nævnes håndtering af tekstvariable, do-løkker, arrays og SAS-makroer, fx til Monte Carlo og bootstrap-analyser. Som eksempler på statistiske emner kan nævnes procedurer til clusteranalyse, diskriminansanalyse og beslutningstræer.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Beskrive og forstå database strukturen i SAS.
 • Forklare de mange muligheder for at lægge data tilrette ved hjælp af SAS
 • Beskrive SAS-procedurernes opbygning
 • Forstå opbygningen af ikke-trivielle SAS-programmer

 

Færdigheder:

 • Udføre praktisk databehandling i SAS med henblik på at tilrettelægge data til efterfølgende statistiske og økonometriske analyser.
 • Anvende SAS procedurer
 • Fremskaffe information ud fra SAS's hjælpefaciliteter med henblik hurtigt at anvende (endog ukendte) SAS-procedurer til løsning af et konkret statistisk problem

 

Kompetencer:

 • Fremskaffe statistiske resultater ved hjælp af de statistiske procedurer i SAS også selvom disse procedurer er ukendte.

Forelæsningsnoter i form af udleverede SAS-programmer samt online-SAS manualen.

Kurset "Sandsynlighedsregning og Statistik" og Økonometri I, hvor Økonometri I som minimum bør følges sideløbende med "Programmering og statistik med SAS".

For deltagere fra andre studier kræves et introducerende statistikkursus.

Forhåndskendskab til SAS er ikke en forudsætning.
Ved forelæsningerne gennemgås metoderne ved online SAS-sessioner. Under forelæsningerne regnes en del øvelsesopgaver, hvor studerende afprøver SAS.

Pandemi:
I tilfælde af et pandemi udbrud som f.eks Corona kan undervisningen blive helt eller delvist omlagt til online undervisning. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information.
Lektionsplan:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til 21 (uden helligdage).

Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2021/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F21; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 161
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv

 

Feedback gives mundtligt under forelæsningerne ved at gennemgå de øvelsesopgaver, som studerende arbejder selvstændigt med i undervisningen.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
i universitetets eksamenslokaler.

Pandemi:
I tilfælde af et pandemi udbrud som f.eks Corona kan eksamensformen, -tid og sted blive ændret, hvilket vil blive offentliggjort under ”Eksamensperiode” og "Reeksamen".
__
Krav til indstilling til eksamen

Der er ingen forudsætningskrav, den studerende skal opfylde gennem undervisningen for at kunne deltage i eksamen.

___

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige eksamen. Faget kan ved stikprøvekontrol udtages til ekstern censur.
____
Eksamensperiode

Den ordinære eksamen foregår:

1. juni 2021

 

Eksamensoplysninger:

Ca. midt i semesteret oplyses tidspunkt og eksamenslokale i Digital Eksamen.

 

I særlige tilfælde kan eksamensdatoen ændres til en anden dag og et andet tidspunkt.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler mm. på eksamenssiderne for bachelor og kandidat.

____

Reeksamen

Den skriftlige reeksamen foregår

26. august 2021

 

OBS: I særlige tilfælde eller ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en anden dag eller til en mundtlig eksamination inklusiv ændring af dato, tid og sted, hvilket vil blive oplyst af Eksamenskontoret.

 

Reeksamensoplysninger:

Primo august oplyses tidspunkt og eksamenslokale i Digital Eksamen.

 

Yderligere info om reeksamen, regler mm. på eksamenssiderne for bachelor og kandidat.

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.