AØKA08077U Stikprøveteori

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Sampling Theory

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag fra 4. semester.
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Kursusindhold

Det foreløbige program er:

dag 1 - Intro - simpel tilfældig udvælgelse - stratifikation. FORMLER

dag 2 - Efterstratifikation - ANVENDELSER af stratifikation. Proc Surveymeans

dag 3 - Cluster sampling - ettrins og totrins - FORMLER (variansanalyseopspaltning)

dag 4 - Eksempler på sampling i praksis. Clustre, stratifikatíon, vægtning. Proc Surveymeans

dag 5 - Replikations metoder. Moderne stikprøver, som fx Pisa undersøgelserne, stilles til rådighed med replication weights, som uden videre kan bruges af SAS.

dag 6 - Statistisk analyse med stikprøvedata. Proc Surveyfreq, Proc Surveyreg etc. Herunder igen anvendelse af replication weights til vurdering af stikprøveusikkerhed.

Det giver spredt ud over det samlede forløb omkring 3 dage med formler og 3 dage med eksempler og SAS-anvendelser.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • have kendskab til formelapparatet omkring beregning af stikprøveusikkerhed herunder også til de matematiske beviser
 • have indsigt i de specielle problemer der opstår når stikprøvedata analyseres med statistiske modeller
 • have kendskab til SAS-procedurerne for statisk analysere af stikprøvedata

 

Færdigheder:

 • Planlægge en stikprøveanalyse
 • Uddrage viden af en stikprøve, fx til at rette eventuelle skævheder
 • Uddrage viden fra en indsamlet stikprøve ved hjælp af statistiske modeller

 

Kompetencer:

 • Forestå alle faser i en stikprøveanalyse; lige fra planlægning af stikprøvedesign over vurdering op opretning af skævheder til den afsluttende statistiske analyse for at uddrage information fra de indsamlede data.

Pensum omfatter det meste af Anders Milhøj: "Stikprøveteori for Økonomi og Erhverv" samt stikprøvekapitlerne af den nyeste reviderede udgave af "Statistik med SAS" ved flere forfattere. Begge bøger stilles til rådighed som pdf filer. Den resterende del af kurset, herunder en kort introduktion til SAS, er baseret på noter.

Viden svarende til kurset Økonometri I på Økonomiuddannelsen på Københavns Universitet, som bør tages minimum sideløbende med Stikprøveteori.

For MatØk forudsættes beståede statistikkurser til og med andet år.

For deltagere fra andre uddannelser kræves et grundlæggende statistikkursus, der kan findes på mange universitetsuddannelser.
Undervisningsformen udnytter formatet med skemalagt undervisning over seks hele dage. Der anvendes forelæsninger med indbyggede regneøvelser på lommeregner og på medbragt bærbar PC med SAS. Desuden vil der være både formelbaserede og computerbaserede øvelsesopgaver fra weekend til weekend. Opgaverne gennemgås i undervisningstiden og der er herunder muligheder for feedback. Der må altså påregnes en vis individuel studieaktivitet i perioden mellem weekenderne.

Restriktioner ved en pandemi etc.:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning f.eks. grundet COVID-19. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studiebeskeder på KUnet (for indskrevne studerende).
Kurset afholdes lørdag og søndag over fire weekender, dvs 3 weekender til forelæsninger og én fredag/lørdag til eksamen. Imellem sidste undervisningsweekend og eksamen skrives en opgave der skal afleveres før den mundtlige eksamen.

Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side.
Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2122/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F22; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At forelæsninger kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Holdundervisning
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 109,7
 • Eksamen
 • 60,3
 • I alt
 • 206,0
Mundtlig
Kollektiv

 

Feedback gives mundtligt under forelæsningerne ved at gennemgå de øvelsesopgaver, som studerende arbejder selvstændigt med i undervisningen.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Mundtlig prøve, 20 min
Eksamen består af en individuel skrevet tag-hjem-opgave og en individuel mundtlig eksamen, der bedømmes samlet.

De studerende må sparre med hinanden om den stillede opgave. Den skriftlige opgave skal dog besvares og afleveres individuelt.
__
Krav til indstilling til eksamen

Der er ingen forudsætningskrav, den studerende skal opfylde gennem undervisningen for at kunne deltage i eksamen.

____

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt til den skriftlige opgave.

Den mundtlige eksamen er uden forberedelsestid og uden hjælpemidler til eksaminationen.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
___
Eksamensperiode

Den ordinære eksamen foregår som:

- En skriftlig opgave fra 26. marts til 4. april 2022 kl 10.00 og

- En mundtlig eksamen fredag d. 8. og lørdag d. 9. april 2022. Søndag d 10. april kan inddrages hvis Instituttet vurderer det nødvendigt.

 

Ved COVID-19 kan den mundtlige eksamination ændres tilONLINE eksamination med hjælpemidler og uden forberedelsestid.

 

Oplysninger:

Præcis tidspunkt og sted oplyses i Digital Eksamen

Instituttet kan beslutte at ændre eksamen til en anden dato og et andet tidspunkt samt sted end oplyst.

 

Læs om eksamensregler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for bachelor og kandidat.

_

Reeksamen

Reeksamen

er en ny opgave med alle hjælpemidler, samt en mundtlig eksamen uden hjælpemidler og uden forberedelse.

 

Ved COVID-19 kan den mundtlige reeksamination ændres til ONLINE eksamination med hjælpemidler og uden forberedelsestid.

 

Oplysninger:

Datoer for reeksamen aftales med underviser og Eksamenskontoret. Dato, tid og sted oplyses i Digital Eksamen.

Læs om eksamensregler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for  bachelor og kandidat.

_

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at bestå eller opnå karakteren 02 skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.