AØKA08070U Multivariat analyse og kategoriserede data

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Multivariate Analysis and Categorised Data

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag efter 2. år
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

MSc program i matematik-økonomi

Kursusindhold

Undervisningen i dette kursus kan være ændret til hel eller delvis online undervisning grundet COVID-19. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information. Eksamensformen, -tidspunktet og -stedet kan også blive ændret grundet COVID-19, og vil blive offentliggjort på denne side under fanen ”Eksamen”.

Kursets første halvdel omhandler faktoranalysemodeller og lisrelmodeller i flerdimensionale datamaterialer, hvor afhængigheden mellem kontinuerte variable beskrives ved deres kovarians/korrelation. Det teoretiske grundlag for kursets anden halvdel er de log-lineære modeller, ved hjælp af hvilke man kan gennemføre en samlet beskrivelse af samvariationen eller afhængighederne mellem flere diskrete variable. Teorien for de log-lineære modeller for tabeller af højere dimension gennemgås med hovedvægten lagt på modeludvælgelse og fortolkning af den model, der udvælges til beskrivelse af materialet.

Som en introduktion gives en kort repetition af de vigtigste matrixoperationer, herunder dekomponering i egenværdier og egenvektorer, herunder også brug af SAS. Herefter gennemgås i første halvdel af kurset de grundlæggende modeller for multivariat analyse: Faktoranalyse, herunder principalkomponentmetoden, og LISREL-modeller (Structural Equation Modelling). I disse modeller indgår de variable på lige fod og ikke i form af responsvariable og forklarende variable som i regressionsmodeller.

For diskrete variable analyseres i kursets anden halvdel større datasæt med flere kategoriserede variable, der ligeledes indgår simultant på lige fod i modellen. Det skal ses som en modsætning til fx logistiske regressionsmodeller, hvori visse variable er responsvariable (altså specielt interessante), mens andre er forklarende variable.

Som en introduktion til modellerne for sådanne kategoriserede variable tales om likelihoodteori og eksponentielle familier, der anvendes for de log-lineære modeller, der anvendes i analyserne. Alle de praktiske analyser i kurset afvikles ved brug af SAS

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Redegøre for teorien for faktoranalysemodeller, for lisrelmodeller for korrelationsstrukturer og for log-lineære modeller for kategoriserede data 
 • Beskrive formålet med analyser med disse modeller
 • Beskrive SAS-procedurerne til estimation af disse modeller.
 • Diskutere teorierne for fagets emner.

 

Færdigheder:

 • Analysere data  på korrelationsdata og kategoriserede data, så mest muligt informationen i data bringes frem i lyset og at kunne fortolke disse resultater i forhold til emnefeltet.
 • Analysere data ved hjælp af modellerne, så mest muligt information i dataene brunges frem i lyseet og at kunne relatere resultaterne til den virkelighed dataene stammer fra.

 

Kompetencer:

 • Samarbejde med andre faggrupper herunder statistikere, om modellerne for data og ved brug af den praktiske ansalyse.
 • Erling B. Andersen: Noter til Multivariate Statistiske Metoder med SAS, Revideres og opdateres løbende af Anders Milhøj. Ca 150 sider.
 • Erling B. Andersen og Anders Milhøj: Introduction to the Analysis of Categorical Data. Heidelberg. Revideres og opdateres løbende af Anders Milhøj. Ca 150 sider

 

Pensum skaffes via henvendelse til underviseren.
 

Kurset forudsætter viden svarende til faget 'Sandsynlighedsregning og Statistik' og, som minimum sideløbende, faget Econometrics I/ Økonometri I. For udefra kommende forudsættes et matematisk orienteret statistikkursus. Forhåndskendskab til programpakken SAS er ikke nødvendigt.
Forelæsningerne gennemføres ved tavlegennemgang af teorien samt hyppig brug af online gennemgang af SAS-programmer. Desuden regnes opgaver, herunder også praktisk dataanalyse med SAS, som en del af forelæsningerne.
Lektionsplan:
3 timers forelæsning hver uge fra uge 36 til 50 (undtagen uge 42)

Skema:
Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side. E står for Efterår

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2021/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E20; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5”
-Tryk: “Se skema”
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 116
 • Eksamen
 • 48
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Individuel

 

De studerende modtager feedback på de obligatoriske afleveringsopgaver.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel taghjem eksamen, der kan løses på ca 48 timer.
Grundet andre eksamener og helligdage i eksamensperioden er der afsat en periode på 2 til 3 uger, hvor opgaven skal løses indefor. Se under "Eksamensperiode".
Underviser informerer de studerende om forholdene omkring løsning af eksamen.

De studerende må sparre med hinanden om den stillede opgave. Hver eksaminand får et individuelt stillet datasæt, hvorved opgaven skal besvares og afleveres individuelt.
__
Krav til indstilling til eksamen

For at den studerende kan deltage i eksamen skal den studerende løbende over semesteret og til de angivne frister:

 • Aflevere og have godkendt to obligatoriske afleveringsopgaver.

___

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
__
Eksamensperiode

Eksamen foregår i perioden:

11. december 2020 kl 10.00 til 4. januar 2021 kl 10.00

 

Eksamensinformationer:

I særlige tilfælde kan eksamensdatoen ændres til en anden dag og tidspunkt indenfor eksamensperioden.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler  mm på eksamenssiderne for bachelor og kandidat.

__

Reeksamen

Reeksamen foregår:

12. februar 2021 kl 10 til 26. februar 2021 kl 10.00 

 

Reeksamensinformationer:

Ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en mundtlig eksamination inklusiv ændring af dato, tid og sted, hvilket vil blive oplyst af Eksamenskontoret.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for bachelor og kandidat.

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.