AØKA08003U  Videnskabsteori for økonomer

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Philosophy of Social Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 3. år

 

OBS: Indhold er det samme som det tidligere Philosophy of Science. Faget udbydes kun på dansk fra foråret 2018 og frem.

 

The course is not offered in English anymore.

Kursusindhold

Formålet med kurset er at styrke de studerendes forståelse af økonomi som en praktisk videnskab. Vi vil se på forskellige teorier for hvad der gør økonomi til en videnskab.

Udgangspunktet for kurset er, at det er modellerne, som gør, at økonomi kan hævdes at være en videnskab. Kurset stiller derfor skarpt på modellers rolle i økonomi.

 • Hvordan bruges modeller i økonomi?
 • Hvad er en kritisk antagelse i en model?
 • Skal antagelserne i en model være realistiske eller ej?
 • Hvordan navigerer man mellem forskellige modeller?
 • Mange økonomiske modeller er funderet i en antagelse om rationalitet. Antagelsen om rationalitet kan imidlertid kritiseres på mange niveauer, hvorfor kurset også vil behandle etik og moral i økonomi.

 

Sigtet med kurset er i sidste instans at gøre de studerende til bedre økonomer.

 

Kurset er bygget op omkring følgende temaer:

 • Hvad er videnskab og hvorfor er det vigtigt at kunne skelne?
 • Brug og misbrug af økonomiske ideer
 • Modellers rolle i økonomi
 • Valg af modelramme
 • Model versus teori i økonomi
 • Kritik af den økonomiske metode
 • Betydningen af etik og moral
 • Velfærd og efficiens
 • Paretokriteriet og cost-benefit analyse
 • Moralske grænser for markedet
 • Økonomisk retfærdighed
 • Etisk pluralisme
 • Kausalitet og mekanismer
 • Praktisk argumentation og skriveteknik
Målbeskrivelser

Efter kursets afslutning skal den studerende kunne

Viden

 • Demonstrere viden om kursets fokusområder, herunder være i stand til at identificere, redegøre for, og reflektere over styrker og svagheder ved forskellige økonomiske argumenter, modeller, og teorier.

 • Forklare argumentationen bag de logiske positivister Karl Popper, Lakatos, Friedman og Kuhn, samt de største kritikpunkter af deres teorier.

Færdigheder

 • Redegøre for brugen (og misbrugen) af matematiske modeller i økonomi

 • Identificere og redegøre for kritiske antagelser økonomiske modeller

 • Forklare og diskutere fordele og ulemper ved forskellige metodiske traditioner inden for økonomi

 • Diskutere lødigheden af forskellige typer af kritik som ikke-økonomer har af økonomi

 • Reflektere over hvorvidt økonomi er en videnskab

 • Forklare og diskutere betydningen af etik og moral i økonomi

 • Identificere et økonomisk arguments normative udgangspunkt

 • Diskutere markedets moralske grænser

 • Redegøre for økonomisk retfærdighed

 • Diskutere definitionen af økonomi og problematikken omkring afgrænsning.

 • Formulere sig i et velskrevet sprog

Kompetencer

 • At vurdere økonomisk teori og praksis kritisk med reference til tematikkerne dækket i faget videnskabsteori.

Litteratur:

• Rodrik, Dani (2015). Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science. WW Norton & Company

• Dienes, Zoltan (2008) “Understanding Psychology as a Science”, Palgrave Macmillan

• Reiss, Julian (2013) “Philosophy of economics: A contemporary introduction”, Routledge

• Cartwright, Nancy og Eleonora Montuschi (2014) Philosophy of Social Science, Oxford

• Forelæsningsnoter

• Diverse artikler

Det anbefales at man har fulgt fagene til og med Mikroøkonomi II, Makroøkonomi II, Økonometri II og Økonomisk Historie på BA uddannelsen i Økonomi.
Forelæsninger.
Lektionsplan:

Forår 2019:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 6 til 20 (minus helligdage).

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side (F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1819/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F19; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Overordnet skema for 3. år og KA kan ses på https:/​/​kunet.ku.dk/​studie/​polit-ba/​Sider/​emne.aspx?topicid=662a6f35-7859-40c7-a3ee-8d147d8c18cd -> Dit skema
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
____
Krav til indstilling til eksamen

Der er ingen forudsætninger for at blive indstillet til eksamen.

____

 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

____

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Faget kan ved stikprøve udtages til ekstern censur.
____
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Den skriftlige eksamen foregår i universitetets eksamenslokaler på universitetets computere:

Lørdag d 15. juni 2019

 

Ca. midt i semesteret oplyses tidspunkt og eksamenslokale i Digital Eksamens portalen.

 

OBS: I særlige tilfælde kan eksamensdatoen ændres til en anden dag og tidspunkt indenfor eksamensperioden.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler og se hele listen af eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende.

____

Reeksamen

Reeksamensoplysninger:

Den skriftlige reeksamen foregår i universitetets eksamenslokaler på universitetets computere:

22. august 2019

 

I løbet af august oplyses tidspunkt og eksamenslokale i Digital Eksamensportalen.

 

OBS: I særlige tilfælde eller ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en anden dag eller til en mundtlig eksamination inklusiv ændring af dato, tid og sted, hvilket vil blive oplyst af Eksamenskontoret.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler og se hele listen af reeksamensdatoer mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende.

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 42
 • Forberedelse
 • 119
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206