AØKA08003E Videnskabsteori for økonomer. Kun den ordinære eksamen udbydes i E22 for studerende på 2015-studieordningen. Der udbydes IKKE undervisning.

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Philosophy of Social Science. The course is only in Danish

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk kursus på 3. år.

Bemærk: Der udbydes ikke længere undervisning i nedenstående version af Videnskabsfaget. Kursusbeskrivelsen er kun rettet til studerende på 2015-studieordningen, der mangler at bestå eksamen (AØKA08001E).

 

Studerende på 2020-studieordningen kan ikke tilmelde sig eksamen i denne version af Videnskabsteori. Disse studerende, andre studerende og gæstestuderende henvises til kurset " AØKB20033U Videnskabsteori for økonomer", som udbydes i foråret 2023.

Kursusindhold

Formålet med kurset er at styrke de studerendes forståelse af økonomi som en praktisk videnskab. Vi vil se på forskellige teorier for hvad der gør økonomi til en videnskab.

 

Udgangspunktet for kurset er, at det er modellerne, som gør, at økonomi kan hævdes at være en videnskab. Kurset stiller derfor skarpt på modellers rolle i økonomi.

 • Hvordan bruges modeller i økonomi?
 • Hvad er en kritisk antagelse i en model?
 • Skal antagelserne i en model være realistiske eller ej?
 • Hvordan navigerer man mellem forskellige modeller?
 • Mange økonomiske modeller er funderet i en antagelse om rationalitet. Antagelsen om rationalitet kan imidlertid kritiseres på mange niveauer, hvorfor kurset også vil behandle etik og moral i økonomi.

 

Sigtet med kurset er i sidste instans at gøre de studerende til bedre økonomer.

 

Kurset er bygget op omkring følgende temaer:

 • Hvad er videnskab og hvorfor er det vigtigt at kunne skelne?
 • Brug og misbrug af økonomiske ideer
 • Modellers rolle i økonomi
 • Valg af modelramme
 • Model versus teori i økonomi
 • Kritik af den økonomiske metode
 • Betydningen af etik og moral
 • Velfærd og efficiens
 • Paretokriteriet og cost-benefit analyse
 • Moralske grænser for markedet
 • Økonomisk retfærdighed
 • Etisk pluralisme
 • Kausalitet og mekanismer
 • Praktisk argumentation og skriveteknik
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • Demonstrere viden om kursets fokusområder, herunder være i stand til at identificere, redegøre for, og reflektere over styrker og svagheder ved forskellige økonomiske argumenter, modeller, og teorier.

 • Forklare argumentationen bag de logiske positivister Karl Popper, Lakatos, Friedman og Kuhn, samt de største kritikpunkter af deres teorier.

 

Færdigheder

 • Redegøre for brugen (og misbrugen) af matematiske modeller i økonomi

 • Identificere og redegøre for kritiske antagelser økonomiske modeller

 • Forklare og diskutere fordele og ulemper ved forskellige metodiske traditioner inden for økonomi

 • Diskutere lødigheden af forskellige typer af kritik som ikke-økonomer har af økonomi

 • Reflektere over hvorvidt økonomi er en videnskab

 • Forklare og diskutere betydningen af etik og moral i økonomi

 • Identificere et økonomisk arguments normative udgangspunkt

 • Diskutere markedets moralske grænser

 • Redegøre for økonomisk retfærdighed

 • Diskutere definitionen af økonomi og problematikken omkring afgrænsning.

 

Kompetencer

 • Vurdere økonomisk teori og praksis kritisk med reference til tematikkerne dækket i faget videnskabsteori.

Litteratur:

• Rodrik, Dani (2015). Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science. WW Norton & Company

• Dienes, Zoltan (2008) “Understanding Psychology as a Science”, Palgrave Macmillan

• Reiss, Julian (2013) “Philosophy of economics: A contemporary introduction”, Routledge

• Cartwright, Nancy og Eleonora Montuschi (2014) Philosophy of Social Science, Oxford

• Forelæsningsnoter

• Diverse artikler

Det anbefales at man har fulgt kurserne til og med Mikroøkonomi II, Makroøkonomi II, Økonometri II og Økonomisk Historie på BA uddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet eller tilsvarende.
Undervisningen udbydes ikke længere i denne version af kurset.
Andre studerende og gæstestuderende henvises til det nye "Videnskabsteori for økonomer" AØKB20033U, som udbydes i foråret 2023.
Bemærk venligst:
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 3
Ikke relevant
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.

Bemærk: Eksamen udbydes kun i denne version til den ordinære sommereksamen 2022 og til reeksamen i august 2022 (se kursusbeskrivelsen https:/​/​kurser.ku.dk/​course/​a%c3%98ka08003u/​2021-2022) og som ordinær vintereksamen vedr. E22 (se nedenfor under Eksamensperiode). Reeksamen udbydes ikke i februar 2023.

Hvis du ikke deltager i eller ikke består de udbudte eksamener, skal du tage eksamen i det nye kursus "AØKB20033U Videnskabsteori for økonomer" fra F23 (dvs. sommereksamen 2023). Eksamensforsøg fra nuværende kursus overføres til eksamenskoden i det nye kursus.

Ændringer pga Coronavirus:
I tilfælde af, at COVID-19 restriktioner kan påvirke afholdelsen af de skriftlige ITX- eksamener, vil eksamensformen på den ordinære eksamen ændres til en 3 timers hjemmeeksamen med alle hjælpemidler. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i studie beskeder på KUnet og i Digital Eksamens portalen.

Hjemmeeksamenen er individuel. Under eksamen må der under ingen omstændigheder kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven. Data vedr. løsning af opgaven eller andre informationer må ikke deles med nogen. Hvis dette eller lignende handlinger foretages, sidestilles det med eksamenssnyd og plagiering.
__
Krav til indstilling til eksamen

Ingen forudsætningskrav skal opfyldes for at kunne deltage i eksamen.

 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

til den skriftlige ITX-eksamen.

 

Hvis den skriftlige ITX-eksamen omlægges til en hjemmeeksamen pga pandemiske restriktioner, vil hjemmeeksamen være med alle hjælpemidler.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Den ordinære eksamen foregår:

17. januar 2023

OBS: Læs retningslinjer vedr. eksamen og deltagelse under Prøveform.

 

Bemærk: Hvis du ikke deltager i eller ikke består den udbudte ordinære eksamen, skal du til sommer 2023 tage eksamen i det nye kursus " AØKB20033U Videnskabsteori for økonomer". Eksamensforsøg fra nuværende kursus overføres til eksamenskoden i det nye kursus.

 

Eksamensoplysninger:

Præcis tidspunkt og sted oplyses i Digital Eksamen. Instituttet kan beslutte at ændre eksamen til en anden form, dato og et andet tidspunkt samt sted end oplyst.

Læs om eksamensregler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for bachelor

Reeksamen

Bemærk: Der afholdes IKKE reeksamen i denne version af kurset.

 

Bemærk: Hvis du ikke deltager i eller ikke består den udbudte ordinære eksamen, skal du til sommer 2023 tage eksamen i det nye kursus " AØKB20033U Videnskabsteori for økonomer". Eksamensforsøg fra nuværende kursus overføres til eksamenskoden i det nye kursus.

 

 

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til kursets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå karakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.