AØKA08002U Økonomisk historie

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Economic History

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 4. semester

Kursusindhold

Faget introducerer til økonomisk historie.

 

De store spørgsmål inden for økonomisk historie er: ”Hvorfor er det først for nyligt, at vi er begyndt at se vedvarende vækst i levestandarden”? ”Hvorfor opstod den økonomiske vækst ikke samtidigt i alle verdens lande?”.

 

Faget sigter mod at give indblik i de svar, som økonomer og økonomiske historikere p.t. giver på disse spørgsmål. Med andre ord undersøges den økonomiske udvikling fra førindustriel stagnation til den industrielle revolution. Det diskuteres hvorfor førindustrielle samfund udviklede sig radikalt anderledes end ”moderne samfund”; hvorfor den industrielle revolution opstod i Europa (og England); hvorfor den industrielle revolution først fandt sted omkring år 1800, samt årsager til at den ikke spredtes til alle klodens lande.

 

Indsigterne fra kurset er særligt relevante som baggrundsviden i efterfølgende kurser og i arbejdsmæssig sammenhæng efter endt studietid inden for det makroøkonomiske område, herunder udviklingsøkonomi.

 

Faget træner desuden de studerende i effektivt at kunne trænge ind i en tekst (herunder akademiske artikler), og udtrække hovedpointerne. Denne kompetence er relevant i alle kurser der følger på studiet, og i tiden efter endt studietid.

Målbeskrivelser

Efter kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Beskrive hvordan førindustrielle samfund var (/er) dramatisk forskellige fra moderne samfund fra et økonomisk perspektiv.
 • Være bekendt med relevant empirisk materiale der kaster lys over den førindustrielle æra og økonomisk teori for samme.
 • Besidde viden om hvordan relevante data er tilvejebragt, samt kendskab til kritik af disse data såvel som kendskab til kritik af den teori data taler til.
 • Besidde viden om centrale historiske hændelser der anses for at være vigtige for industrialiseringen og dens spredning, samt hvorfor disse hændelser anses for at være vigtige.
 • Besidde viden om forskellige drivkræfter bag den industrielle revolution, og være i stand til at sammenligne teorier der anses for at være centrale for en forklaring af industrialiseringen.
 • Være bekendt med historisk narrativ som metode til at forstå økonomiske hændelser.

 

Færdigheder:

 • Analysere den førindustrielle æra samt industrialiseringsprocessen vha. økonomisk teori.
 • Anvende økonometrisk metode til at teste rivaliserende teorier.

 

Kompetencer:

 • Anvende teoretisk og empirisk metode til at belyse konkrete historiske problemstillinger økonomisk.
 • Forholde sig kritisk til kvaliteten af historiske økonomiske data.
 • Forholde sig kritisk til teorier om økonomisk historie.
 • Effektivt trænge ind i en tekst (herunder akademiske artikler), og udtrække hovedpointerne.

Greg Clark, 2007. A Farewell to Alms- a brief economic history of the World. Princeton University Press.

Desuden udvalgte artikler og forelæsningsnoter

 

Økonomiske Principper A, Økonomiske Principper B, Makroøkonomi I og Økonometri I fra Bacheloruddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet.
Samt OLS estimation og Instrument variabel estimation.
Forelæsninger og holdundervisning.
Lektionsplan:

Efterår 2020:
Undervisningen forløber i uge 36 til 50 med 2 timers forelæsninger 1 til 2 gange om ugen.
Holdundervisning forløber fra uge 37 til 49/50 med 2 timer hver anden uge (i alt 7 gange).

Forår 2021:
3 timers forelæsninger 1 gang om ugen fra uge 6 til 20 (minus helligdage).
2 timers holdundervisning hver anden uge i 7 uger, i perioden uge 7/8 til ca 21 (minus helligdage).

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2021/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E20; [Navn på kursus]” eller “2200-F21; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At holdændring ikke er muligt efter eftertilmeldingsperioden er afsluttet.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 147
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

 

Holdunderviserne giver individuel skriftlig feedback på de studerendes afleveringsopgaver (fokusopgaver) og giver kollektiv eller individuel mundtlig feedback på de fokusopgaver, de studerende beder om feedback på. Til forelæsningerne præsenterer forelæseren løsninger på fokusopgaverne.

Ved forelæsninger gives løbende mundtlig feedback til hele holdet på de studerendes forståelse af pensum som afdækkes med quiz spørgsmål eller diskussioner.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3 timer med opsyn.
___
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal løbende over semesteret og til de angivne frister aflevere obligatoriske hjemmeopgaver:

7 ud af ca 10-11 afleveringsopgaver skal være godkendt for at den studerende kan gå til eksamen.

__

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
____
Eksamensperiode

Eksamen foregår i universitetets eksamenslokaler:

For efterårssemesteret 2020: 

8. januar 2021

 

For forårssemesteret 2021:

Oplyses senest 14. november

 

Eksamensoplysninger:

Ca. midt i semesteret oplyses tidspunkt og eksamenslokale i Digital Eksamens portalen.

 

I særlige tilfælde kan eksamensdatoen ændres til en anden dag og tidspunkt indenfor eksamensperioden.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende.

__

Reeksamen

Den skriftlige reeksamen foregår i universitetets eksamenslokaler:

 

Efterårssemesteret 2020: 

18. februar 2021

 

Forårssemesteret 2021:

Oplyses senest 14. november

 

OBS: Ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en 20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse. Hjælpemidler er ikke tilladt under eksaminationen. Ved skift til en mundtlig reeksamen kan eksamensdato, tid og sted ændres, som oplyses af Eksamenskontoret via KUmail.

 

Yderligere info:

Info om reeksamen, regler, hjælpemidler, tider mv.:

Digital Eksamen i August/Februar

Studieinformationssiderne

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.