NIFM18000U Fødevaresikkerhed i et samfundsvidenskabeligt perspektiv

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Food Safety in a Societal Perspective

Uddannelse

Masteruddannelsen i fødevarekvalitet og -sikkerhed

Kursusindhold

Kurset vil give en forståelse af samspillet mellem fødevaresikkerheden og en række samfundsmæssige forhold. Kurset er opbygget omkring fire gennemgående temaer:

Fødevaresystemet som en analytisk ramme: Her er fokus på en præsentation af produktions- / forbrugssystemet som en analytisk ramme for arbejdet med fødevaresikkerheden som en kvalitet. Fokus vil være på centrale begreber og teorier, der kan anvendes til at forstå udviklingen i hvad der opfattes som fødevarekvalitet . Særlig vægt tildeles præsentation af fødevaresikkerhed som et element i det brede kvalitetsbegreb, hvor kvalitet består af såvel materielle elementer, der er repræsenteret i selve produktet; og immaterielle elementer, der relateres til produktionsprocessen og dens konsekvenser for f.eks. miljøet, fødevaresikkerheden eller sundheden.

Aktørernes og deres interesser: Inden for dette tema sættes fokus på dels de enkelte aktører (primærproduktion industri og detailhandel over myndigheder til forbrugerne og deres organisationer), deres interesser og muligheder for at forfølge disse interesser. Her berøres de væsentligste strukturer (f.eks. levevilkår, markedet eller lovgivning), som udgør rammebetingelserne for aktørernes adfærd.

 

Håndtering af fødevaresikkerhed: Dette tema handler om sociale og kulturelle aspekter af arbejdet med fødevaresikkerhed i et one-health perspektiv. Dels hvilken rolle fødevaresikkerhedskulturen spiller for den faktiske fødevaresikkerhed hos producenterne. Dels hvordan forskelle i opfattelsen af centrale begreber som risiko og fødevaresikkerhed har betydning for både forbrugeres og producenters adfærd.

 

Kvalitet og sikkerhed i et historisk perspektiv: Her er fokus på den historiske udvikling af fødevareproduktionen, med særlig vægt på betydningen af den strukturelle og teknologiske udviklings konsekvenser for sikkerhed og kvalitet; samt udviklingen samspillet mellem sektoren og det omgivende samfund.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er, at give den studerende en samfundsvidenskabeligt baseret forståelse af de dynamikker i fødevaresektoren, som har betydning for fødevarernes kvalitet og sikkerhed. Herunder at introducere de aktører, strukturer og væsentligste begreber (såsom kvalitet, sikkerhed, risiko, magt, og politisk forbrug), der har betydning for dette. På denne baggrund er det målet, at den studerende dels bliver i stand til at forstå og analysere samfundsvidenskabelige aspekter af fødevaresystemet; og dels at den studerende får et grundlag for en nuanceret forståelse af de samfundsmæssige aspekter, der tematiseres i uddannelsens øvrige kurser.

Den studerende vil efter at have bestået dette kursus have følgende kvalifikationer

Viden
-kunne gøre rede for centrale teorier og begreber, der kan anvendes i en samfundsvidenskabelig analyse af fødevaresystemer
-have et overblik over den historiske udvikling i opfattelserne af kvalitet og sikkerhed
-have indsigt i hvordan forskellige grupper af aktører domineres af forskellige opfattelser af fødevarekvalitet og -sikkerhed.

Færdigheder
-kunne anvende relevante samfundsvidenskabelige begreber og teorier til at analysere en konkret fødevarerelateret problemstilling i et one-health perspektiv.

Kompetencer
-være i stand til, såvel selvstændigt som i samarbejde med andre, at gennemføre en analyse af samfundsvidenskabelige aspekter af en fødevaresikkerhedsmæssig problemstilling.
-på denne baggrund være i stand til at pege på samfundsmæssige forhold, det vil være væsentligt at inkludere i håndteringen af sådanne problemstillinger i forbindelse med hans/hendes beskæftigelse.

Undervisningsmaterialet består af et kompendie med en samling obligatoriske tekster (udleveres). Hertil kan komme køb af en eller flere bøger.

Deltagere skal opfylde kriterierne for optagelse på Master i Fødevarekvalitet og –sikkerhed (en relevant uddannelse på bachelorniveau + minimum 2 års fuldtidsbeskæftigelse indenfor fødevaresektoren). Se mere om adgangskrav her: http:/​/​www.foedevaremaster.science.ku.dk/​praktiske_detaljer/​
Undervisningen består af 1-2 faglige samlinger på i alt 5-6 dage, som finder sted på Frederiksberg Campus. På samlingerne vil der være forelæsninger og øvelser, som bl.a. vil danne grundlag for den projektrapport der arbejdes parallelt med forelæsningerne. Der lægges op til, at projektrapporten udarbejdes af grupper på 3-4 studerende, evt. individuelt. Der opfordres til at projektarbejdet så vidt muligt tager udgangspunkt i problemstillinger, som relaterer sig til egen arbejdsplads.
Kurset er et obligatorisk kursus på efteruddannelsen Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed. Kurset er målrettet studerende med en teknisk-naturvidenskabelig baggrund, som ønsker indsigt i samfundsvidenskabelige aspekter af fødevarernes kvalitet og sikkerhed.

Kurset er identisk med det nedlagte kursus NNEM14016U Mad i samfundet: Kvalitet, sikkerhed og politik. Du kan altså ikke kan tage NIFM18000U Fødevaresikkerhed i et samfundsvidenskabeligt perspektiv, hvis du allerede har bestået NNEM14016U Mad i samfundet: Kvalitet, sikkerhed og politik.
Hvis du er registreret med eksamensforsøg i NNEM14016U Mad i samfundet: Kvalitet, sikkerhed og politikuden at bestå, skal du bruge dine sidste eksamensforsøg på at bestå eksamen i NIFM18000U Fødevaresikkerhed i et samfundsvidenskabeligt perspektiv. Du har i alt 3 eksamensforsøg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 50
 • Forelæsninger
 • 30
 • Projektarbejde
 • 74
 • Øvelser
 • 10
 • I alt
 • 165
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
6 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den mundtlige eksamen foregår som gruppeeksamen, hvor grupperne består af alle medlemmer af projektgrupperne. Den mundtlige eksamen er uden forberedelse og har en varighed af 20 minutter per studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Udarbejdelse og aflevering af projektrapport.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Noter og projektrapport må medbringes under eksaminationen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Hvis den studerende ikke har afleveret projektrapporten, skal den afleveres senest to uger inden reeksamen. Projektrapporten skal godkendes inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives til studerende, der fuldt ud tilfredsstiller de opstillede læringsmål (se 'målbeskrivelse' ovenfor)