SSPECIALEU Kandidatspeciale

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Master's thesis

Uddannelse

Kandidat i farmaci - obligatorisk, Kandidat i farmaceutisk videnskab - obligatorisk, MSc in Pharmaceutical Sciences - compulsory, MSc in Medicinal Chemistry - compulsory

Kursusindhold

Kandidatspecialet er en farmaceutisk relevant forskningsopgave, der normalt omfatter både en teoretisk del og en eksperimentel del. Under arbejdet med specialet er den studerende tilknyttet en vejleder, som typisk er ansat ved en af de to udbydende institutter, og som sammen med den studerende og den eventuelle eksterne vejleder træffer nærmere aftale om tilrettelæggelsen og udførelsen af specialet. Kandidatspecialets teoretiske aspekter og resultater beskrives i en rapport. Emnet skal afgrænses således, at det samlede arbejde kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme.

Den studerende og vejleder udarbejder en specialekontrakt og en plan for vejledning under specialet i overensstemmelse med de gældende regler på SUND. Undervejs i specialet holder de(n) studerende - normalt på arbejdsstedet - en mundtlig fremlæggelse af ca. 1/2 times varighed om arbejdets status. Denne fremlæggelse overværes af specialevejlederen og den eventuelle eksterne vejleder. Specialevejlederens deltagelse kan dog undlades i de tilfælde, hvor det af økonomiske, praktiske og/eller geografiske grunde er umuligt for vejlederen at være til stede.

Omfanget af kandidatspecialet skal aftales med specialevejleder under hensyntagen til bestemmelser i den relevante studieordning. Bemærk at efter 1. september 2014 accepteres kun ECTS-omfang af kandidatspecialer, der er delelige med 7,5.

Målbeskrivelser

Kandidatspecialet har til formål at demonstrere og dokumentere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et farmaceutisk relevant afgrænset emne. Desuden er det formålet at den studerende skriftligt og mundligt kan formidle sit projekt i fagligt klare termer.

Når kandidatspecialet er afsluttet skal den studerende kunne:

Viden

 • redgøre for et udvalgt emnes relevans
 • opstille en videnskabelig problemformulering/​hypotese
 • opstille et relevant formål

 

Færdigheder

 • planlægge og udføre en farmaceutisk relevant forskningsopgave
 • anvende relevant videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsopgave og begrunde valg heraf
 • skriftlig formidle et udførte forskningsarbejde samt opnåede resultater og konklusioner på en klar og let forståelig måde.
 • foretage en kritisk analyse med en afbalanceret diskussion af teori, metode i forhold til valgt empiri
 • tage kritisk stilling til anvendt litteratur
 • mundtlig formidle og diskutere en gennemførte forskningsopgave.

 

Kompetencer

 • tage selvstændigt ansvar for tilrettelæggelse og udførelse af en farmaceutisk relevant forskningsopgave
 • tage selvstændigt ansvar for videreudvikling og specialisering af viden og færdigheder relateret til udvalgte fagområder
ECTS-omfanget skal fastsættes i overensstemmelse med rammerne beskrevet i den relevante studieordning og skal være deleligt med 7,5.

Studienævnet har fastsat regler og retningslinjer for
- specialeaftale med en vejleder. Relevant såfremt specialet gennemføres ved et af de to udbydende institutter
- specialekontrakt
- vejledning under specialet
- specialerapporten
- specialeeksamen
Disse regler og retningslinjer og den tilknyttede vejledning fremgår af den enkelte uddannelses websider under KUnet.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 825
 • I alt
 • 825
Individuel
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Skriftlig rapport og mundtlig prøve med efterfølgende diskussion
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Er specialet udført i en virksomhed uden for fakultetet, må den eksterne vejleder ikke tillige fungere som censor.
Kriterier for bedømmelse

Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af projektrapporten og kan maksimalt trække én karakter ned. Projektrapporten skal indeholde et resumé på engelsk, og dette vil indgå i den samlede bedømmelse af projektrapporten. Dersom 2 studerende har arbejdet sammen om specialet, skal de studerende i rapporten redegøre for den enkeltes bidrag, således at vejleder og censor er i stand til at konstatere og vurdere den enkelte studerendes indsats.

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redgøre for et udvalgt emnes relevans
 • opstille en videnskabelig problemformulering/​hypotese
 • opstille et relevant formål

 

Færdigheder

 • planlægge og udføre en farmaceutisk relevant forskningsopgave
 • anvende relevant videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsopgave og begrunde valg heraf
 • skriftlig formidle et udførte forskningsarbejde samt opnåede resultater og konklusioner på en klar og let forståelig måde.
 • foretage en kritisk analyse med en afbalanceret diskussion af teori, metode i forhold til valgt empiri
 • tage kritisk stilling til anvendt litteratur
 • mundtlig formidle og diskutere en gennemførte forskningsopgave.

 

Kompetencer

 • tage selvstændigt ansvar for tilrettelæggelse og udførelse af en farmaceutisk relevant forskningsopgave
 • tage selvstændigt ansvar for videreudvikling og specialisering af viden og færdigheder relateret til udvalgte fagområder